uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Філолог – це не лише професія!

Навчальна програма за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література (спеціалізація англійська мова) побудована на засадах студентоцентрованого навчання і спрямована на формування глибоких знань з української мови і літератури та високого рівня комунікативних навичок і практичного коментування англійської мови. У ході опанування програми професорсько-викладацький склад майстерно формує креативне гнучке мислення у студентів, виховує принципи міжособистісного спілкування, бере безпосередню участь в організації студентського життя й дозвілля.

Студенти отримують фахові знання, що є необхідною умовою формування високої грамотності майбутнього спеціаліста, та відомості з інших гуманітарних дисциплін широкого діапазону, що уможливлює становлення високоосвіченої особистості. Філолог – це представник найбільш прогресивно налаштованих патріотів. Провідною ідеєю виховання молоді, яка обрала цю спеціальність, є спрямованість на необхідність формування інтелігентної, сучасної, креативної особистості та конкурентоспроможного фахівця ХХІ століття.

Отож, успішне завершення навчання за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література (спеціалізація англійська мова) забезпечить широкий доступ до працевлаштування не лише на педагогічній ниві, а відкриє можливості виявлення та застосування набутих знань у редакційній, журналістській сфері, перекладацькій діяльності.

22.01.2018

uk Українська
X