Скринька довіри

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  uk Українська

  Факультет української філології

  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  Друк Друк

  Бакалавр

  Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література

  • Кваліфікація, що присвоюється

  вчитель української мови і літератури

  • Рівень кваліфікації

  Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

  • Спеціальні вимоги до зарахування:

  Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

  • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

  Немає.

  Профіль програми

  Студенти отримують необхідні знання в галузі філології. Бакалавр готується працювати молодшим фахівцем в галузі освіти, системи організаційно-виховної роботи, займати посади, передбачені типовими номенклатурами посад для заміщення їх спеціалістами з базовою вищою освітою в державних і громадських організаціях.

  Фахівці здатні простежити динаміку громадських настроїв, інтересів, потреб, соціальних і особистісних пріоритетів населення; встановити специфіку і тенденції розвитку громадської думки представників регіону, або специфічної групи населення у порівнянні з позицією населення України в цілому; визначити реальний стан соціального самопочуття громадян, рівень їхньої готовності до участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу суспільних процесів.

  Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності “Філологія” в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є спрямованість на формування наукового світогляду, уміння здійснювати навчально – пізнавальну діяльність та використовувати надбані знання у практичній фаховій діяльності, оволодівати мовами та суміжними спеціальностями.

  Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу – 24 кр., модулі природничо-математичної підготовки – 10 кр., модулі професійної та практичної підготовки – 206 кр.

  • Ключові результати навчання

  1. Знання з предметної області

  • Маючи достатній рівень професійної підготовки, широку ерудицію, високу культуру, бакалавр у галузі української філології повинен поєднувати глибоку теоретичну підготовку з дисциплін гуманітарного циклу, практичні вміння і навички, постійно поповнювати свої знання.
  • Бакалавр повинен знати походження української мови у її типологічних взаємозв’язках з іншими мовами, її історію і тенденції розвитку. Володіти знаннями про українську літературу і фольклор у їх історичному розвитку і сучасному стані в поєднанні з суспільною історією та історією культури українського народу.

  Базові уявлення про:

  сучасну методологію наукових досліджень в галузі філології; теорію і методологію філологічної науки; методику філологічного та джерелознавчого аналізу для виявлення мовознавчих та літературознавчих концепцій та вивчення певних філологічних  процесів, явищ; основні категорії педагогіки та психології.

  2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Уміння та навики абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці;
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел;
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу;
  • Уміння та навички володіння комунікативними технологіями у майбутній професійній діяльності.

  3. Практичні навички з предметної області

  Володіння українською мовою в її літературній формі та діалектному розмаїтті; уміння аналізувати мову в її історичному розвитку та сучасному стані, користуючись системою основних понять і термінів загального мовознавства; орієнтування в основних етапах історії науки про мову та проблемних питаннях сучасного мовознавства. Усвідомлення закономірностей літературного процесу, художнього значення літературного твору у його суспільних та культурних взаємозв’язках, визначення художньої своєрідності творів та творчості письменника в цілому. Володіння основними методами лінгвістичного та літературознавчого аналізу. Уміння редагувати україномовні тексти різних стилів. Уміння використовувати філологічні знання у процесі викладання української мови та літератури, світової літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів.

  4. Загальні уміння та навички

  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності.
  • Уміння користуватися науковою, довідковою і методичною літературою рідною та іноземними мовами.
  • Володіння методикою реферування текстів.
  • Володінні навичками комп’ютерної обробки даних.
  • Володіння методами інформаційного пошуку (в тому числі в системі Інтернет).
  • Володіння статистичними методами обробки філологічної інформації.
  • Уміння працювати з різними типами текстових редакторів.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів різного профілю.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
  • Професійний профіль випускника
  • Доступ до подальшого навчання.
  • Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Філологія» є здійснення навчально-виховної, методичної та організаційної діяльності в середніх (5-9) класах загальноосвітніх закладів та до науково-виробничої роботи в галузі філології.
  • Професійний профіль – молодший фахівець в галузі освіти, системи організаційно-виховної роботи, займати посади, передбачені типовими номенклатурами посад для заміщення їх спеціалістами з базовою вищою освітою в державних і громадських організаціях.

  Бакалавр за напрямом «Філологія. Українська мова і література» може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівні – спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Українська мова і література». Спеціаліст – 5 років навчання на базі загальної середньої освіти або 1 рік навчання на базі бакалаврату; магістр – 1,5 роки навчання на базі бакалаврату.

  • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

  Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

  • Вимоги до випуску

  Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішне складання державних екзаменів або захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

  • Форма навчання

  Денна

  • Директор програми, або відповідна посадова особа

  Декан факультету української філології – Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор.

  Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Перелік дисциплін:

  ДВФ.01 Вступ до мовознавства

  ДВФ.02 Вступ до літетарурознавства

  ДВФ.03 Старослов’янська мова

  ДВФ.04 Істор грамат укр мови

  ДВФ.05 ДУМ

  ДВФ.06 Фольклор

  ДВФ.07 Методика навч укр мови

  ДВФ.08 МНУЛ

  ДВФ.09 МНЗЛ

  ОНД.01 Історія та культура

  ОНД.02 Філософія

  ОНД.04 Іноземна мова

  ОНД.05 Фізичне виховання

  ОНД.06 ОП та БЖД

  ОНД.08 Українознавство

  ОНД.09 Педагогіка

  ОНД.10 Психологія

  ОНД.11 Вікова фізіологія

  ОНД.12 СУЛМ

  ОНД.13 іст укр літ

   

  Напряму підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Додаткова спеціальність: Мова і література (англійська)

   

  Напряму підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: Українознавство

   

  Напряму підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: Російська мова

   

  Напряму підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: Польська мова

   

  Напряму підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація: Редагування освітніх видань

   

  Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація Історія

   

  Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Спеціалізація Практична психологія

  Дата останньої зміни: 28 Листопада, 2016