- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Українознавство

Спеціальність 8.18010007 Українознавство

Магістр українознавства. Викладач українознавства

немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

немає

Магістр українознавства підготовлений для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-керівної діяльності в системі освіти відповідно до одержаної спеціальності. Магістр призначений для роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV  рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових і методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських організаціях. Державні установи і організації забезпечують необхідні умови для використання викладачів дисциплін українознавчого циклу у повній відповідності до одержаної ними кваліфікації і спеціальності. Фахівець з українознавства здатен забезпечити: різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості студента; озброєння студентів системою спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи професійної освіти та її ролі у пізнанні навколишньої дійсності.  Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Українознавство» в університеті є спрямованість на формування у студентів високої моралі, культури, інтелігентності, професійної компетентності, творчого педагогічного мислення, здатності вести науково-дослідну роботу з проблем професійної освіти. Загальний обсяг навчальної програми – 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 9 кр., природничо-математичної підготовки – 4,25 кр., професійної та практичної підготовки – 46,75 кр.

Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань. Магістр українознавства повинен:  

знати:

 уміти:

Об’єктами діяльності магістра зі спеціальності «Українознавство» є навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації, науково-дослідні  інститути, центри, лабораторії, освітні установи різних типів, органи управління освітою

Фахівець у галузі вищої освіти здатний займати посади, передбачені типовими номенклатурами посад для заміщення їх спеціалістами з вищою освітою в державних і громадських організаціях.

Магістр за спеціальністю «Українознавство» може продовжити навчання в аспірантурі.

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, успішний захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Денна

Декан факультету української філології – Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор.

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності: 8.18010007 Українознавсто. [1]

Перелік [2] дисциплін:

ОНД Академічна риторика [3]

ОНД Ділова іноземна мова [4]

ОНД Методика викладання українознавства у вищій школі) [5]

ОНД Педагогіка вищої школи [6]

ОНД Психологія вищої школи [7]

ОНД Теорія і метод наук укр досл [8]

ОНД Філософія та соціологія освіти [9]

ОНД ЦЗ та ОПГ [10]

ДВС Лінгвофольклористика [11]

ДВС Народгий календар [12]

ДВС Семантика української вишивки [13]

ДВС Укр нар декор мист [14]

ДВС Фольклорний театр [15]

ДВФ Історія українознавства [16]

ДВФ Словянська міфологія [17]

ДВФ Укр дит фольклор [18]

ДВФ Фольклористика [19]