- Факультет української філології - https://ff.udpu.edu.ua -

Українська мова

Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література

Філолог, викладач української мови і літератури

Магістр (на основі базової або повної вищої освіти)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

немає

Профіль програми

Магістр філології підготовлений для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності у системі соціального навчання і виховання.

Магістр призначений для роботи в навчальних закладах, навчально-виховних, наукових, методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських ор­ганізаціях.

Державні установи і організації забезпечують необхідні умови для використання вчителів української мови і літератури у повній відповідності до одержаної ними кваліфікації і спеціальності.

Фахівці здатні простежити динаміку громадських настроїв, інтересів, потреб, соціальних і особистісних  пріоритетів населення; встановити специфіку і тенденції розвитку громадської думки представників регіону, або специфічної групи населення  у порівнянні з позицією населення України в цілому; визначити реальний стан соціального самопочуття громадян, рівень їхньої готовності до участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу суспільних процесів.

Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Українська мова і література» в університеті є спрямованість на формування наукового світогляду, уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність та використовувати надбані знання у практичній фаховій діяльності, оволодівати мовами та суміжними спеціальностями.

Загальний обсяг навчальної програми 60 кредитів ЄКТС, в тому числі цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 10 кр., природничо-математичної підготовки – 6,5 кр., професійної та практичної підготовки – 35 кр.

Магістр філології, викладач української мови і літератури повинен:

знати:

– основи загальнотеоретичних та професійних дисциплін в обсязі, необхідному для проведення науково-дослідної роботи;

– дисципліни психолого-педагогічного циклу в їх спрямуванні на вищу школу (наприклад, педагогіка вищої школи);

– найновіші дослідження з проблем дидактики і методики навчання та виховання та прийомів навчання у ВНЗ та в роботі з обдарованими дітьми;

– основи наукової та управлінської діяльності;

– основні напрями розвитку освіти, систематизації, опрацювання, аналізу, узагальнення та використання інформації;

– основи методичної роботи зі спеціальності, виготовлення інформаційних та науково-методичних матеріалів;

– прогресивні технології навчання та активні методи навчання;

– досвід реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;

– психологію спілкування з учнями і дорослими;

– об’єкт, предмет, місце і зв’язки лінгвістики з іншими галузями науки і практики;

– категорії мовознавства і літературознавства; закономірності, історію, сучасний стан і основні напрямки подальшого розвитку української лінгвістики та літературознавства;

– основні поняття, факти і методи української філології, у тому числі лінгвістичного аналізу, включаючи основи граматики, фонетики, основи лексикології, стилістики,  історії української мови;

–  науковий апарат сучасної лінгвістики і літературознавства; поняття, ідеї та методи сучасних інформаційних технологій.

уміти:

– творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв’язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань із урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій;

– вести результативну навчально-виховну роботу, оперативно визначати ступінь і глибину засвоєння студентами, учнями програмного матеріалу, прищеплювати їм навички самостійного поповнення знань і проведення експериментів з метою виявлення їх природних здібностей;

– застосовувати різноманітні форми і методи навчання, володіти сучасними технологіями навчання та прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною та іншими видами діяльності студентів, учнів;

– сприяти формуванню в студентів, учнів уявлень про сучасну мовознавчу науку, розвивати в них інтерес до вивчення української мови та літератури та суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття зі студентами, учнями за ускладненими програмами;

– самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх  результати в практику, володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, володіти сучасними науковими технологіями обробки інформації;

– вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, враховуючи позитивний досвід минулого і зарубіжних країн;

– володіти основами професійної риторики;

– продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі;

– раціонально використовувати сучасне навчальне обладнання, технічні засоби навчання та обчислювальну техніку.

– застосовувати набуті знання і навички для вирішення завдань лінгвістичних і літературознавчих досліджень;

– володіти прийомами і методами мовознавства та літературознавства;

– використовувати засвоєний науковий апарат у дослідженнях у сфері сучасної української мови та української літератури.

Об’єктами діяльності магістра за спеціальністю «Українська мова і література» є здійснення навчально-виховної, методичної та організаційної діяльності в навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових, методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських ор­ганізаціях.

Фахівець у галузі вищої освіти здатний займати посади, передбачені типовими номенклатурами посад для заміщення їх спеціалістами з вищою освітою в державних і громадських організаціях.

Магістр за спеціальністю «Українська мова і література» може продовжити навчання в аспірантурі.

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, успішний захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Денна

Декан факультету української філології – Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор.

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності: 8.02030301 Українська мова і література. [1]

 Перелік [2] дисциплін:

ОНД Академічна риторика [3]

ОНД Ділова іноземна мова [4]

ОНД Метод викл укр літ у ВНЗ [5]

ОНД Методика виклад. укр мови у ВНЗ [6]

ОНД Педагогіка вищої школи [7]

ОНД Психологія вищої школи [8]

ОНД Філософія та соціологія освіти [9]

ОНД ЦЗ та ОПГ [10]

ДВС Історія українського мовознавства [11]

ДВС Літературна критика [12]

ДВС Методологія сучасних лінгвістичних досліджень [13]

ДВС Основи функціональної лінгвістики [14]

ДВФ Сучасний літ процес [15]

ДВФ Технології навчання в галузі [16]

ДВФ Укр-слов мовні паралелі [17]

ДВФ Філос та методол літ досл [18]

Норми української літературної мови [19]