Скринька довіри

Ваше ім'я (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення

uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури

ФУФ УДПУ

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ріднева Любов Юріївна.

Свою історію підрозділ розпочинає з 2000 року. Спочатку як кафедра зарубіжної літератури та російської мови, а з 2014 – кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури.

У різний період на кафедрі працювало чимало філологів-літературознавців, накопичено великий досвід навчально-методичної роботи у фаховій підготовці майбутніх філологів.

З 01 вересня 2019 року на кафедрі працює 10 осіб: 1 доктор наук, професор, кандидати наук, доценти; 2 кандидати наук, старших викладача; 1 старший викладач; 2 викладача-стажиста.

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри зорієнтований на цінності, що формувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал усього колективу, результат єдності знань, досвіду та іміджу. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних навчальних дисциплінах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам у циклі вибіркових дисциплін.

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури готує висококваліфікованих фахівців, рівень професійної компетентності яких відповідає світовим стандартам філологічної освіти. Особливий акцент у навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних курсів, які визначені у відповідності до нагальних потреб сучасного суспільства у сфері філологічної освіти.

Високий рівень практичної підготовки забезпечується за рахунок проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах і навчальних закладах І–IV рівнів акредитації.

Професорсько-викладацький склад працює над формуванням теоретичних засад та створення моделей різноаспектного наукового та практичного аналізу літературних явищ. Усе це сприяє підвищенню ефективності засвоєння студентами літературних напрямів, стилів зарубіжних письменників та методів їх навчання.

Професорсько-викладацький колектив кафедри впроваджує інноваційні методи навчання, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів, стимулювання прагнення до освіти в контексті реалізації положень Болонського процесу.

Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, породжують зрослі вимоги до підготовки фахівців-зарубіжників і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників факультету української філології, підготовці фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо ефективного забезпечення викладання польської та зарубіжної літератури у школі та ЗВО, підвищенню конкурентоспроможності філології на основі світових стандартів, безперервний пошук та об’єднання зусиль у впровадженні новітніх підходів до сучасного літературознавства.

Майбутні фахівці отримують фундаментальну філологічну освіту, яка забезпечує широту кругозору, цілісне сприйняття динаміки розвитку художніх систем, розвиває новаторські здібності, здатність до сприйняття та використання на практиці нових ідей та прийомів аналізу художніх явищ , практичного застосування набутих знань.

Свою місію ми бачимо у підготовці фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо ефективного забезпечення викладання російської і польської мов та зарубіжної літератури у школі та у вузі, підвищенню конкурентоспроможності філології на основі світових стандартів.

Метою роботи кафедри є науковий та науково-методичний пошук і об’єднання зусиль у впровадженні новітніх підходів до підготовки фахівця-філолога.

 

 Склад кафедри:

 • Ріднева Любов Юріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
 • Осіпчук Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Черевченко Олександр Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Анікіна Інесса Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Ревук Юрій Олексійович – старший викладач
 • Черевченко Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Поліщук Леся Борисівна ‒ кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Лукіна Лія Русланівна ‒ викладач-стажист
 • Голоднюк Сніжана Костянтинівна ‒ викладач-стажист
 • Цибульська Наталія Сергіївна – викладач-стажист
 • Капуловська Вікторія Володимирівна – лаборант

 

Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін:

 1. Історія зарубіжної літератури.
 2. Сучасна зарубіжна література
 3. Література Англії.
 4. Література Великої Британії та США.
 5. Методика навчання зарубіжної літератури.
 6. Сучасна російська мова з практикумом.
 7. Етимологія в курсі сучасної російської мови.
 8. Актуальні питання стилістики російської мови.
 9. Сучасна польська мова.
 10. Практичний курс польської мови.
 11. Польська мова.
 12. Історія польської мови.
 13. Країнознавство.
 14. Стилістика польської мови.
 15. Методика навчання польської мови.
 16. Лексикологія польської мови.
 17. Порівняльна типологія української і польської мов.
 18. Польська література

Навчальна діяльність

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін на 3 факультетах університету: української філології, факультету іноземних мов та факультету початкової освіти; організовують проходження студентами педагогічної практики; керують написанням курсових робіт, у яких висвітлюються новітні погляди на вивчення мовних та літературних явищ.

Кафедра готує випускників за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»,  за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література з додатковими спеціалізаціями – російська мова, польська мова.

Основними завданнями в навчально-методичній роботі з метою покращення якості підготовки фахівців, здатних реалізувати потенційні можливості українського суспільства до стабільного зростання, знаходити адекватні відповіді на виклики світової глобалізації, є: 

– участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти нового покоління національної системи кваліфікації, інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;

– регулярне оновлення програми професійної складової освіти студентів бакалаврату та магістратури, адаптація навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку філологічної науки, а також вимог Болонського процесу;
– здійснення планомірної професійно-орієнтаційної роботи з обдарованою молоддю, залучення талановитих вступників шляхом проведення конкурсів, участі викладачів у Днях відкритих дверей в університеті, виступів з презентаціями спеціальності у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях України;

– поглиблення інтеграції освіти з практикою освітніх закладів, розвиток зв’язків кафедри з провідними організаціями, які пред’являють попит на випускників кафедри, використання їх зв’язків для інтелектуального кадрового та матеріального забезпечення навчального процесу;

– активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених Інституту літератури АН України та інших провідних вузів;
– підвищення якості навчального процесу для реального входження у європейський освітній простір;

– розробка навчальних програм, що враховують новітні досягнення світової і вітчизняної науки і практики у сфері професійної діяльності;
– підготовка підручників та навчальних посібників нового покоління;
– забезпечення активної участі студентів спеціальності у конкурсах студентських наукових робіт, участь у наукових конференціях в рамках кафедральних секцій;
– підвищення рейтингу кафедри, Інституту та університету в освітянському просторі;
– пропагування здобутків кафедри, висвітлення діяльності корифеїв кафедри у засобах масової інформації.

Наукова діяльність

Основними завданнями у науково-дослідній роботі є:

– виявляти перспективні напрями наукових досліджень, впроваджувати нові підходи до вивчення зарубіжної літератури;

– розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться в університеті;

– зосередити науково-дослідну роботу на найбільш важливих для забезпечення навчально-виробничого освітянського процесу України напрямах;
– підвищувати конкурентоспроможність університету в умовах глобалізації, публікувати монографії та наукові статті за результатами досліджень;
– активізувати роботу по підготовці проектів та їх участі у міжнародних конкурсах на отримання грантів;

– підвищувати рівень наукових кадрів і вдосконалювати діяльність аспірантури й докторантури шляхом посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійснення наукового керівництва.

У 2018 – 2019 році викладачами кафедри реалізовано таке:

 1. Вийшло з друку 13 навчальних посібників.
 2. Надруковано 2 статті у фахових виданнях України..
 3. Надруковано 10 статей у науковому журналі, що включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.
 4. Надруковано 15 статей в інших виданнях.

 

У 2018 – 2019 році кафедра організувала та провела такі заходи:

№ п/п Назва заходу Дата проведення
1. ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи». 29 – 30 листопада 2018 року
2. ІІI Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології»

 

11 квітня

2019 року

 

Виховна робота

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні виховних заходів на рівні факультету та університету

Робота зі студентами

Науково-методична робота

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи зі спеціалізації Польська мова

Тематика курсових робіт зі спеціалізації Польська мова 2019-2020 н.р.

Контакти:

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури ауд. 408, вул. Садова, 28, м. Умань  Черкаська область

20300

Тел.: (04744) 3-05-88

E-mail: kaf.slov.mov-zar.lit@ukr.net  

 

Графік індивідуальних консультацій викладачів 2019-2020 н.р.

ГРАФІК чергування у гуртожитку І семестр 2019 –  2020 н.р.

 

Посилання на профіль кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=18ZE8i0AAAAJ

Профілі  викладачів  у Google Scholar:

№ п/п ПІБ викладача Посилання на профіль у Google Academy
1.     Ріднева

Любов Юріївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WFUhXuUAAAAJ&hl=ru
2.     Осіпчук

Галина Валентинівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kxvh-uYAAAAJ&hl=ru
3.     Черевченко

Олександр Миколайович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1aY8oykAAAAJ&hl=ru

 

4.     Анікіна

Інесса Валеріївна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=b_df41kAAAAJ&hl=ru
5.     Ревук

Юрій Олексійович

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ga1caCAAAAAJ&hl=ru
6.     Поліщук

Леся Борисівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VhM9KysAAAAJ&hl=ru
7.     Черевченко

Вікторія Валентинівна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pzfsRHYAAAAJ&hl=ru
8.     Лукіна Лія Русланівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=M_S7UBUAAAAJ&hl=ru

 

 

Електронні адреси викладачів:

 1. Ріднева Любов Юріївна– ridnevalubov@gmail.com
 2. Осіпчук Галина Валентинівна 130975@ukr.net
 3. Ревук Юрій Олексійович– george78@it-tim.net
 4. Анікіна Інеса Валеріївна– aiv_777@ukr.net
 5. Поліщук Леся Борисівна– polishchuklesia46@gmail.com
 6. Лукіна Лія Русланівна– lija-lukina@ukr.net
 7. Голоднюк Сніжана Костянтинівна– atomix@meta.ua
 8. Черевченко Олександр Миколайович olexa777zevs@gmail.com
 9. Черевченко Вікторія Валентинівна– peremoga3006777@gmail.com
 10. Цибульська Наталія Сергіївна – natasha.ukraine@meta.ua
09.06.2013