Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Черевченко Олександр Миколайович

   Черевченко О.М.

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2005 – кандидат філологічних наук; спеціальність – 10.02.01 – українська мова (ДК № 029460 від 8.06.2005 р.), тема дисертації «Ідіостиль Ю. Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму».

   2008 – доцент кафедри зарубіжної літератури та російської мови (12ДЦ            № 022018 від 23.12.2008 р.).

   Освіта:

   1985 – Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, кваліфікація «Вчитель російської мови та літератур».

   Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної літератури», «Античні та біблійні сюжети у світовій літературі», «Сучасна зарубіжна література», «Методика навчання зарубіжної літератури», «Літературна компаративістика», «Компаративний аналіз художнього тексту».

   Сфера наукових інтересів: стилістика, етнолінгвістика, лінгвопоетика, аналіз художнього тексту, зарубіжна література, методика навчання зарубіжної літератури.

   Керівництво студентською проблемною групою «Літературно-художній текст як естетичний феномен» (2007–2022 р.)

   Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

   Офіційний опонент кандидатських дисертацій:

   1. Гоменюк Олена Олегівна «Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського» – 10.02.01 – українська мова (Київ, 30. Х. 2015).
   2. Мисик Оксана Андріївна «Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця» – 10.02.01 – українська мова (035 – Філологія) (Київ, 29. ІІІ. 2018).

   Керівництво учнями, які зайняли призові місця Всеукраїнського конкурсу-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України»:

   У 2014 році переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН стали учениця 11-а класу Уманської міської гімназії Чаплоуцька Марина (ІІ місце) та учень 11 класу Уманської ЗОШ № 8 Баланюк Вадим (ІІІ місце).

   У 2015 році переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН стала учениця 11 класу Уманської міської гімназії Герасименко Лілія (ІІ місце).

   У 2019 році переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН стали учні загальноосвітніх шкіл міста Умані: робота  учениці 9 класу Уманської ЗОШ №11  Безлюдної Ольги Романівни «Принцип кокона у драмі Г. Ібсена „Ляльковий дім“» (ІІ місце); робота учениці 11 класу ЗОШ № 4 «Проблема становлення особистості у романі Х. Лі „Вбити пересмішника“» (ІІ місце).

   У 2020 році переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН стала учениця 10 класу Юрківського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Уманської районної ради Черкаської області Сатанівська Наталія Олександрівна «Солярні мотиви у європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (ІІІ місце).

   Постійний член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Малої академії наук України» (І етап).

   Інформація про стажування:

   2013 – Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, кафедра зарубіжної літератури та компаративістики (довідка №150-н від 25.06.2013 р.)

   2018 – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, кафедра української та зарубіжної літератури (довідка №50-н від 19.03.2018 р.)

   Стаж роботи в закладах ЗСО та ЗВО:

   1987–1993 – викладач Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна.

   З 1998 – викладач; 2008 – доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   2009–2018 – викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

   Публікації у наукових виданнях:

   1. Черевченко О. М. Фактори формування мови як етнічного феномена. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. Випуск 187. С. 501–508.
   2. бразу сонця в європейській літературі кінця XIX – початку XX ст. Філологічний часопис, (2), 132–141.https://doi.org/10.31499/2415-8828.2.2021.246097
   3. Черевченко В., Черевченко, О. (2022). Механізми співвіднесеності як тло мовної системи. Філологічний часопис, (1), 129–138. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2022.257960
   4. Черевченко, О. (2023). Реалізація ідей текстоцентризму у практичній роботі зі студентами. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 70, том 2, 2023, с. 260-265. http://www.aphnjournal.in.ua/archive/70_2023/part_2/39.pdf
   5. Черевченко, О. (2023). ХУДОЖНЯ ЕСТЕТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ ОНОМАСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ. Філологічний часопис, (2 (22), 80–93. https://doi.org/10.31499/2415-8828.2 (22).2023.299073

   Розділ колективної монографії:

   Черевченко, О. Засоби експлікації авторської позиції у романі «Володар мух» Вільяма Голдінга. Проблеми лінгвістики і літературознавства в синхронії та діахронії: кол. моногр. /  І. В. Анікіна, Л. Р. Лукіна, Г. В. Осіпчук  та ін. ; за заг. редакцією Г. В. Осіпчук ; МОН України, Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини, ф-т філології та журналістики, кафедра слов’янських мов та зарубіжної л-ри. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. 216 с. с. 45-81.

   Посібники:

   1. Методика навчання зарубіжної літератури: навчальний посібник/укл. О. М. Черевченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 144 с.
   2. Літературна компаративістика: навчальний посібник/МОН України, Уманський державний пед.. ун-т імені Павла Тичини; укл. В. В. Черевченко, О. М. Черевченко. Умань: Візаві, 2020. 106 с.
   3. «Античні та біблійні сюжети у світовій літературі»: навчальний посібник / укл. О. М. Черевченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 144 с.
   4. Література Англії : навчальний посібник/ укл. В. В. Черевченко, О. М. Черевченко. Умань: Візаві, 2022. 144 с.
   5. Компаративний аналіз літературно-художнього тексту:

   навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини; уклад. О. М. Черевченко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. 144 с.

   Науково-популярні публікації

   Черевченко А. Н.         Особенности поэтического дискурса украинского неоклассицизма / Славянские народы и их культуры: сб. науч. статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.)  и др.; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. С. 286–288.

   Черевченко О. М. Стильові домінанти роману Стівена Кінга „Зелена миля“ // «Всесвітня література в школах України»: щомісячний науково-методичний журнал, 2017, №6 (432). С. 55–62

   Інформація про підвищення кваліфікації:

   «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»  базовий рівень, з 30 січня до 12 лютого 2023 р. (30 год / 1 кредит ЕСТS) – сертифікат № GDTFE-07-Б-06775 від 12 лютого 2023 р.

   Наукове стажування: Тема: «Інноваційні методики аналізу літературно-художнього твору» (з 26 квітня по 06 червня 2023 р.) на кафедрі міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Наказ №163 від 24.02.2023 р. Сертифікат НВ №02125094/027-23 БО від 06.06.2023 р. (180 годин).

   1. Черевченко О. Принципи класифікації ботанічних назв в українській мові. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції 5-6 травня 2020 р. https://prlingv.at.ua/publ/statti_2017/cherevchenko_oleksandr_principi_klasifikaciji_botanichnikh_nazv_v_ukrajinskij_movi/4-1-0-92 .
   2. Черевченко В., Черевченко, О. 1. Компаративні студії дитячої прози В. Винниченка та Ч. Діккенса. Г94 ГУМАНІТАРНА ОСВІТА: ШКОЛА – КОЛЕДЖ – УНІВЕРСИТЕТ : збірник наук. і навч.-метод. матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. Вип. 1. 209 с. с. 169-185.
   3. Черевченко В., Черевченко, О. Методичні аспекти аналізу епічного твору. Г94 ГУМАНІТАРНА ОСВІТА: ШКОЛА – КОЛЕДЖ – УНІВЕРСИТЕТ : збірник наук. і навч.-метод. матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. Вип. 1. 209 с. с. 185-196.
   4. Черевченко О. М. Актуалізація концепту ʻострів’ у постмодерністському романі Вільяма Ґолдінґа «Володар мух».Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. 2024. Випуск 15. С. 367–377.  URL  : https://ksf.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/10/slav-studiyi-vyp-15.pdf

    

   Дата останньої зміни: 8 Квітня, 2024