Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Проблеми українознавства в освітньому просторі України

   (рік заснування – 1999)

   Керівник – Сивачук Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, керівник науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі».

    Склад наукової школи

   ПІП Учене звання та посада Тема наукового дослідження
   Сивачук

   Наталія Петрівна

   к.п.н., професор, керівник наукової школи Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі
   Гончарук

   Валентина Анатоліївна

   к.п.н., доцент Підготовка майбутніх учителів-філологів до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи
   Йовенко

   Лариса Іванівна

   д.п.н., професор Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання.

   Докторська дисертація –

   «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ ст.»

   Терешко

   Інна Григорівна

   к.п.н., доцент Національне виховання в родинах української еліти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
   Циганок

   Оксана Олександрівна

   к.п.н., доцент Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі.
   Калабська

   Віра Степанівна

   к.п.н., доцент Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ століття)
   Осіпенко

   Наталія Сергіївна

   к.п.н., доцент Виховання естетичних смаків у майбутніх студентів-філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва.
   Дудник

   Наталка Василівна

    

    

   к.п.н., доцент Формування сміхової культури у студентів-філологів  у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі.
   Санівський

   Олександр Михайлович

   к.п.н., доцент Українознавчий вимір педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
   Семенчук

   Василь Васильович

    

   доцент, заслужений працівник культури України Методика викладання фольклору в школі
   Кириченко

   Віта Григорівна

   доцент Підготовка студентів-філологів до організації дозвіллєвої діяльності школярів сільської школи на засадах українознавства
   Денисюк

   Оксана Юріївна

   ст. викладач, лаборант Виховний потенціал репертуару кобзарів та лірників.

   Завдання наукової школи:

   • наукове осмислення місії українознавства в освітньому просторі України відповідно до запитів ХХІ ст.;
   • наукове обґрунтування процесу підготовки студентів до організації українознавчої роботи в школі;
   • проведення діагностичного дослідження питомої ваги українознавства в освітньому процесі сучасної науки та його впливу на становлення національної самосвідомості учнів;
   • розробка дослідницьких (моніторингових) програм, наукових гіпотез, концепцій розвитку професіоналізму вчителів-українознавців, нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів, освітніх технологій, спрямованих на досягнення найвищого рівня професіоналізму, забезпечення професійно-особистісного росту вчителів-українознавців;
   • осмислення й обґрунтування наукових підходів щодо аналізу українознавчих проблем педагогічної думки в класичній парадигмі ХІХ століття;
   • аналіз педагогічного досвіду вчителів-українознавців, вивчення динаміки їх професійно-особистісного зростання;
   • аналіз досягнень і прорахунків у введенні українознавства в навчальні плани шкіл кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.;
   • обґрунтування перспектив розвитку українознавства в освітньому просторі України;
   • підготовка дисертаційних досліджень із проблем українознавства в освітньому просторі України;
   • обговорення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів;
   • підготовка відгуків на автореферати дисертаційних досліджень;
   • рецензування навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з українознавства;
   • вивчення, узагальнення та пропагування передового науково-педагогічного досвіду викладання українознавства в освітніх установах;
   • підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів із проблем українознавства в освітньому просторі України;
   • інтеграція теоретичних доробків наукової школи в навчальний процес сучасної школи;
   • постійне залучення до наукової діяльності обдарованих здобувачів вищої освіти;
   • збереження традицій і цінностей наукової школи.

    

   Наукові напрями досліджень наукової школи:

   1. Проблеми підготовки студентів-філологів до народознавчої роботи в школі.
   2. Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі.
   3. Проблеми підготовки студентів-філологів до родинного виховання на засадах народної педагогіки українців.
   4. Проблеми національного виховання в елітарних українських родинах 2 половини ХІХ – початку ХХ століття.
   5. Проблеми формування патріотизму молодших школярів засобами українського фольклору (2 половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.).
   6. Проблеми збереження фольклорної пам’яті регіону.
   7. Проблеми родинних цінностей, родинного виховання в етнопедагогічній традиції історичної Уманщини.
   8. Проблеми підготовки здобувачів вищої освіти до пошуково-експедиційної роботи з українознавства.
   9. Проблеми підготовки здобувачів вищої освіти до організації дозвіллєвої діяльності школярів сільської школи на засадах українознавства.
   10. Виховання естетичних смаків майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва у процесі позааудиторної роботи.
   11. Проблеми методики викладання українознавства в закладах загальної середньої освіти.
   12. Проблеми методики викладання фольклору в закладах загальної середньої освіти.
   13. Проблеми дослідження народної культури історичної Уманщини вченими ХІХ–ХХ ст. (І. Прісовський, Хр. Ящуржинський, В. Ящуржинський, В.  Доманицький, О. Діденко, М. Мицик, В. Ілляшевич, П. Чубинський, М. Брижко).

   Основні досягнення наукової школи:

   Захищено 7 дисертаційних досліджень під керівництвом проф. Наталії Сивачук:

   «Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи» (Денисенко В.А.), «Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки» (Ярошинська О.О.), «Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання» (Йовенко Л.І.), «Національне виховання в родинах української еліти (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Хлистун І.Г.), «Формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи» (Дудник Н.В.), «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору ІІ половини ХІХ – І чверті ХХ ст.» (Калабська В.С.), «Підготовка студентів-філологів до організації дозвіллєвої діяльності школярів сільської школи на засадах українознавства» (Кириченко В.Г.).

   • Досліджено історію впровадження українознавства в освіту в 20–30-х роках ХХ століття.
   • Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель підготовки майбутніх учителів-філологів до експедиційної роботи з учнями.
   • Укладено науковий архів фольклорно-етнографічного матеріалу історичної Уманщини.
   • Створено аудіо- та відеотеку регіонального фольклорного матеріалу.
   • Зібрано колекцію старовинних предметів культури та побуту історичної Уманщини.

   За період існування наукової школи опубліковано 4 монографії, 1 підручник, 8 навчальних посібників; 3 статті у виданнях Web of Science та Scopus; 2 статті в закордонних виданнях; 14 статей у виданнях категорії Б; 20 статей у інших виданнях України; 54 тези; отримано 16 авторських свідоцтв; організовано та проведено: 1 всеукраїнську науково-практичну конференцію та 13  науково-практичних і науково-методичних семінарів; захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

   Науковці брали участь у розробці держбюджетної теми «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (державний реєстраційний номер 0114U000498 супровідний лист № 61/01 від 16 січня 2014 року; термін виконання: 2014–2016 рр.).

   Результати своїх наукових досліджень науковці представляють у журналі «Гумань» (наукове, громадсько-політичне, культурно-мистецьке, філологічне, релігійно-філософське, педагогічне видання; реєстраційний номер КВ № 19780 – 9580Р від 22.03.2013 р.).

   Звіт Наукова школа 2019

   Звіт Наукова школа 2020

   Звіт Наукова школа 2021

   Дата останньої зміни: 27 Жовтня, 2022