Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Історія факультету

   Факультет української філології починає свою історію з 1930 року, коли мовно-літературне відділення увійшло до складу Уманського інституту соціального виховання.

   У 1992 році підготовку вчителів-філологів було відновлено в межах факультету підготовки вчителів початкових класів.

   Організаційне відокремлення факультету відбулося у березні 1994 року, структурними підрозділами якого стали кафедри української філології та іноземних мов.

   Важлива роль у становленні іміджу факультету належить кандидату філологічних наук, доцентові Лозебному І. С., викладачеві української мови Сіукаєвій О. І. Біля витоків формування майбутнього покоління філологів, підготовки висококваліфікованих кадрів для загальноосвітньої та вищої школи були Сивачук Н. П., Торчинський М. М., Коваль В. О., Мамчур Л. І., Ріднева Л. Ю., Лісова Л. В., Новаківська Л. В.

   У різний час факультет очолювали кандидат філологічних наук, доцент Прокоф’єв Г. Л., кандидат філологічних наук, доцент Торчинський М. М., кандидат філологічних наук, доцент Кирилюк М. А., кандидат педагогічних наук, доцент Волошина Г. П., кандидат філологічних наук, доцент Лопушан Т. В., кандидат філологічних наук, доцент Черевченко О. М.

   Із 2011 року факультет очолює доктор педагогічних наук, професор Коваль В. О.

   На факультеті здійснювали підготовку фахівців із двопрофільних спеціальностей – «українська мова і література та народознавство», «українська мова і література та англійська мова». Одним із пріоритетних напрямів роботи факультету є підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним і міжнародним стандартам, а також удосконалення професійної майстерності науково-педагогічних працівників.

   Із 1994-1995 навчального року розпочався набір студентів на спеціальність «українська мова і література». У той час на денному відділенні факультету навчалося 460 студентів, на заочному відділенні, яке існує з 1993 р., нараховувалося 140 студентів.

   У 2001 році на денному відділенні навчалося близько 600 студентів, на заочному – понад 200.

   Із 2005 року на факультеті було започатковано підготовку студентів за спеціалізацією «російська мова», «редагування освітніх видань», із 2008 року – «польська мова», з 2014 року – «історія» та «практична психологія».

   Нині на факультеті на денній формі навчається близько 400 студентів, на заочній – близько 260. Факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (напрям «Середня освіта (Українська мова і література)») та «магістр» (спеціальності «Середня освіта (Українська мова і література)», «Культурологія (Українознавство)»). Здобута за такими рівнями освіта дає змогу викладати в середніх і вищих навчальних закладах.

   Сьогодні до структури факультету української філології входить 4 кафедри: української мови та методики її навчання (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент В. В. Розгон), української літератури, українознавства та методик їх навчання (завідувач – кандидат педагогічних наук, професор Н. П. Сивачук), слов’янських мов та зарубіжної літератури (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Л. Ю, Ріднева), практичного мовознавства (завідувач – кандидат філологічних наук, професор Н. А. Цимбал).

   На факультеті працювали відомі вітчизняні вчені, академіки та професори: доктор філологічних наук, професор Жайворонок В. В., доктор філологічних наук, професор Франчук В. Ю., доктор філологічних наук, професор Півторак Г. П. (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України); доктор філологічних наук, професор Гриценко П. Ю., кандидат філологічних наук, професор Симоненко Л. О. (Інститут української мови НАН України); доктор філологічних наук Пелешенко Ю. В. (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України); доктор філологічних наук, професор Полюга Л. М. (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); доктор філологічних наук, професор Дмитренко М. К. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України); кандидат філологічних наук, професор Чумак В. В. (Український мовно-інформаційний фонд НАН України); доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Волошина Н. Й.; історик, археолог, культуролог, літератор Шилов Ю. О. (Інститут археології НАН України); доктор філологічних наук, професор Мойсієнко А. К., доктор філологічних наук, професор Мосенкіс Ю. Л., доктор педагогічних наук, доктор наук з риторики, професор Сагач Г. М., доктор філологічних наук, професор Тимошик М. С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г. Л. (Київський університет імені Бориса Грінченка); доктор філологічних наук, професор Торчинський М. М. (Хмельницький національний університет); доктор філологічних наук, професор Бацевич Ф. С. (Львівський національний університет імені Івана Франка); доктор філологічних наук, професор Клочек Г. Д. (Кіровоградський державний педагогічний університет); кандидат філологічних наук, доцент Непийвода Н. Ф. (Черкаський технологічно-інженерний інститут).

   На базі факультету функціонують науково-дослідні центри, лабораторії, майстер-класи, наукові товариства та об’єднання.

   Науково-дослідна лабораторія «Етнологія Черкаського краю» заснована у 1998 році. Основна мета – становлення особистості вчителя на основі регіональних етнокультурних традицій та збереження фольклорної пам’яті історичної Уманщини. Очільник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Сивачук Н. П. На базі лабораторії функціонує наукова школа – «Проблеми українознавства в освітньому просторі України». Діяльність співробітників наукової школи спрямована на дослідження історії фольклору та етнографії Уманщини, українських народних промислів та творчої спадщини народних майстрів Уманщини, регіонального та локального фольклору, народної педагогіки та елітарних родин Уманщини.

   Науково-дослідна лабораторія «Театр Слова» скеровує свою діяльність на виховання майбутнього педагога як національно свідомої мовно-риторичної особистості елітарного типу. Лабораторія створена 2001 року на базі однойменного постійно діючого майстер-класу, який розпочав свою роботу ще в 1998 р., керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Терешко І. Г..

   Східноподільський лінгвокраєзнавчий науково-координаційний центр основну діяльність спрямовує на вивчення мовних особливостей говірок історичної Уманщини і суміжних земель. Науково-координаційний центр засновано у 2003 році, керівник – кандидат філологічних наук, доцент Тищенко Т. М.

   Науково-методичний центр «Дослідження народної вишивки Східного Поділля» презентує комплексне дослідження народної вишивки Східного Поділля в етнолінгвістичному, семіологічному, культурологічному, історичному, технологічному та етнопедагогічному вимірах. Створений у 2011 році, керівник – член Черкаського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат педагогічних наук, доцент Осіпенко Н. С.

   Науково-методичний центр художньо-педагогічної творчості імені Степана Павленка має на меті об’єднання, координування діяльності наукових і навчальних закладів, мистецьких, громадських організацій та приватних осіб задля творчої співпраці, відродження культури Слова, усвідомлення молоддю значущості науково-методичних та мистецьких надбань Уманщини й залучення громадян до поетичної спадщини нашого краю. Цент створений 2012 року, керівник – член Національної спілки письменників України, кандидат педагогічних наук, доцент Павленко М. С..

   Літературне об’єднання імені М. П. Бажана ключовим завданням вбачає виявлення і розвиток літературних здібностей студентів, виховання художнього смаку, вміння шукати і знаходити оригінальне, нестандартне, небуденне Слово, прищеплення навиків роботи зі Словом, шліфування мовностильової вправності. Засноване 1996 року, керівник – член Національної спілки письменників України, кандидат педагогічних наук, доцент Павленко М. С.

   Студентське фольклорне наукове товариство імені Хрисанфа Ящуржинського засноване у 1996 р. на базі науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю». Основна мета – формування основ загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності, виховання національно свідомих майбутніх учителів-патріотів, відповідальних за збереження культурного спадку українців. Керівник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Сивачук Н. П.

   Лінгвокраєзнавче студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського сприяє розвитку інтересу до актуальних проблем лінгвокраєзнавства у студентської та учнівської молоді, вихованню в них почуття патріотизму та активної громадянської позиції. Засноване у 2003 році, керівник – кандидат філологічних наук, доцент Березовська Г. Г.

   Кабінет української мови та методики її навчання, літературно-методичний кабінет сприяють вдосконаленню фахової підготовки студентів-філологів із дисциплін літературознавчого та лінгвістичного циклів з методиками їх викладання.

   Майстер-клас «Театр Слова» розпочав свою діяльність у 1998 р. Робота майстер-класу націлена на реалізацію творчого потенціалу обдарованої студентської молоді та зумовлена потребою долучитися до етичних цінностей, закладених у мистецтві слова. Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Терешко І. Г.

   У 2002 р. започатковано роботу майстер-класу з вишивки «Український рушник», мета якого – етнографічно-експедиційні дослідження та відтворення студентами-філологами старовинних рушників, жіночого та чоловічого вбрання. Керівник – член Черкаського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат педагогічних наук, доцент Мамчур Н. С.

   Театр-студія «Вервечка» основну мету своєї діяльності вбачає у вивченні автентичних українських танців, народних обрядів родинного й календарного циклів під час фольклорно-етнографічних практик, експедицій та в їх наступному збереженні й відтворенні. Театр-студію засновано 2000 року, керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Терешко І. Г.

   Народний аматорський колектив «Софія» (створений 1999 року, керівник – Заслужений працівник культури України, доцент Семенчук В. В.), фольклорний колектив «Лелія» (створений 2015 року, керівник – співробітник науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю», викладач Хлівна Т. О.) мають на меті популяризацію українського народного пісенного репертуару в автентичному виконанні та в сучасній обробці, а також збереження духовних надбань людства, розвиток творчих здібностей студентів та їхніх естетичних смаків.

   Справжнім осередком творчості та прояву креативності у майбутнього вчителя-філолога стали такі заходи: «Тичининські читання», конкурс читців-декламаторів поезій Шевченка, конкурс з українознавства, конкурс «Майбутній учитель-словесник ХХІ століття», науково-мистецьке дійство «Бажанівська осінь».

   Збереженню духовних заповітів минулого і розвитку найкращих національних традицій у майбутньому сприяє видання на факультеті української філології художньо-літературного, наукового, публіцистичного альманаху «Садова, 28», часопису «Гумань», газети «Боговиця».

   На факультеті системно й конструктивно відбуваються науково-практичні конференції та семінари різних рівнів. Традиційним для кафедри української мови та методики її навчання стало проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов», кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання – Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка майбутнього вчителя-філолога на засадах українознавства», кафедри практичного мовознавства – Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики», кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури – Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи».

   Результатом плідної науково-дослідницької діяльності колективу факультету української філології виступають щорічні випуски збірників наукових праць для студентів, магістрантів та молодих учених «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру» (відповідальний редактор – кандидат філологічних наук, доцент Тищенко Т. М.), «Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» (головний редактор – кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Н. П.), «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (відповідальний редактор – кандидат філологічних наук, доцент Дуденко О. В. ), «Ятрань» (відповідальний редактор – кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Н. П.).

   Із 2010 року значущим для факультету української філології є видання збірника наукових праць «Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», нині – «Філологічний часопис Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» (відповідальний редактор – доктор філологічних наук О. Ю. Зелінська).

   Дата останньої зміни: 17 Грудня, 2018