Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Ваш email (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  Скринька довіри

   Ваше ім'я (обов'язково)

   Тема

   Ваше повідомлення

   uk Українська

   Факультет української філології

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі

   Керівник науково-дослідної лабораторії – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Наталія Петрівна Сивачук.

   Лабораторія має завдання – виявити перспективні напрями удосконалення навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик з метою формування національно свідомого учителя-патріота, культуромовної творчої особистості на засадах регіонального українознавства.

   Мета діяльності лабораторії  – розвиток фундаментальних і прикладних досліджень проблем підготовки майбутнього вчителя-філолога на засадах словесної спадщини регіону у загальноукраїнському контексті.

   Основні завдання лабораторії – дослідження актуальних проблем вербального українознавства, апробація та впровадження його результатів у теорію і практику підготовки майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі.

   Структурні підрозділи лабораторії:

   1. Науково-методичний центр дослідження фольклору історичної Уманщини.
   2. Науково-методичний центр художньо-педагогічної творчості імені Степана Павленка.
   3. Науково-методичний центр дослідження народної вишивки історичної Уманщини.
   4. Театр Слова.
   5. Літературно-методичний кабінет.
   6. Науковий архів.
   7. Музейна колекція.

    

   1. Науково-методичний центр дослідження фольклору історичної Уманщини

    

   Центр очолює канд. пед. наук, професор Сивачук Наталія Петрівна.

   Мета центру – збирання, збереження, дослідження і пропаганда регіональної усної народної словесної творчості та підготовка майбутніх учителів-філологів на її засадах.

   Збирання фольклору – це передусім організація і проведення студентських фольклорно-етнографічних практик.

   Весь зібраний матеріал належним чином оформляється, класифікується і зберігається у науковому архіві при лабораторії.

   Зібраний фольклорний матеріал досліджується студентами, аспірантами, викладачами кафедри, які проводять локальне та регіональне дослідження фольклорної традиції історичної Уманщини.

   Тактична мета такої роботи – створення фольклорних довідників одного села, а стратегічна – створення великої монографії «Фольклорна спадщина історичної Уманщини» з метою збереження фольклорної пам’яті реґіону.

   Пропаганда фольклорної спадщини історичної Уманщини – це організація свята пісні, звітних концертів за результатами експедицій, активна співпраця з сільськими самодіяльними шкільними та клубними колективами, організація студентського дозвілля на засадах українознавства.

   Координує роботу центру відділ фольклористики інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ).

   1. Науково-методичний центр художньо-педагогічної творчості імені Степана Павленка

    Координують роботу центру донька Степана Онисимовича Павленка – член Національної спілки письменників України, канд. пед. наук, доцент Павленко Марина Степанівна, його учениця – викладач Зарудняк Наталія Іванівна та канд. філол. наук, доцент Лопушан Тетяна Володимирівна. Методичною роботою центру керує канд. пед. наук, доцент Пархета Любов Петрівна.

    Центр об’єднує, координує діяльність наукових і навчальних закладів, мистецьких, громадських організацій і приватних осіб з метою тісної співпраці з творчими особистостями, зокрема вчителями; відродження культури Слова; усвідомлення молоддю значущості науково-методичних та мистецьких надбань Уманщини й залучення громадян до духовної спадщини рідного краю. Центр має ім’я Степана Онисимовича Павленка (1949–2003), сільського вчителя-словесника, автора численних художніх творів та літературознавчих і методичних праць. Центр покликаний представляти і пропагувати учителя саме як ТВОРЧУ особистість.

   https://ff.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/tsya.jpg

   Основним завданням центру є становлення творчої особистості майбутнього вчителя-філолога на засадах літературно-культурної спадщини Уманщини, здобутків творчої інтелігенції, талановитих педагогів, митців і школярів.

   1. Науково-методичний центр дослідження вишивки історичної Уманщини

   Координує роботу центру канд. пед. наук, доцент, член Національної спілки народних майстрів України Осіпенко Наталія Сергіївна.

   Мета діяльності центру – становлення культуромовної творчої особистості майбутнього вчителя-філолога у процесі осмислення символічної мови полотняного літопису українців історичної Уманщини (Східного Поділля і Південної Київщини) під час  навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових (фольклорної, етнографічної) практик.

   Головні напрями діяльності центру: 1. Вишивка історичної Уманщини. 2. Старовинні вишивані рушники Уманщини. 3. Особливості крою та орнаментації традиційної жіночої сорочки Уманщини. 4. Особливості крою та орнаментації традиційної чоловічої сорочки Уманщини. 5. Традиційний вишитий дитячий одяг Уманщини. 6. Етнолінгвістичний зміст вишиваних рушників історичної Уманщини.

   1. Театр Слова

    Координує роботу Театру Слова канд. пед. наук, доцент кафедри  Олександр Михайлович Санівський.

   Володіння мистецтвом Слова у наш час стає визначальною умовою професійного успіху та обов’язковим атрибутом іміджу інтелігентного, кваліфікованого фахівця. Від 60-х років ХХ століття розпочався період ренесансу риторики, яка повернулася із забуття завдяки новим ціннісним орієнтаціям. Сьогодні риторика знову стає «царицею наук», «княгинею мистецтв», постає як давня і водночас нова лінгвокультурологічна дисципліна, як важлива навчальна філологічна дисципліна. Це – наука лінгвістична, тобто мовознавча, а надто живомовна. Лінгвістична риторика має універсальний характер, оскільки вона потрібна  в усіх сферах людської діяльності, де мова є рушійною силою і засобом творення суспільно корисних людських цінностей. Риторика – це наука народження і виголошення тексту. Окрім уміння творення та виголошення тексту, студенти набувають умінь виразного читання, розігрують народні діалогічні обрядові дійства, як-от: «Вертеп», «Коза», «Маланка» та ін.

   Завдання Театру Слова – формувати гуманістично орієнтовану риторичну творчу особистість учителя-філолога відповідно до мети, призначення й умов спілкування у процесі їхньої майбутньої професійної діяльності.

   1. Літературно-методичний кабінет

    Завідує літературно-методичним кабінетом канд. пед. наук, доцент Пархета Любов Петрівна.

    

   У літературному кабінеті зберігається наукова література з українознавства, народознавства, фольклору, етнографії, антропології, української літератури, літературознавства, літературного краєзнавства, словники,  довідники, фахова періодика, підручники, посібники, методичні рекомендації та ін..

   1. Науковий архів

    Науковий архів лабораторії становлять:

   • звіти фольклорних та етнографічних практик студентів-філологів;
   • фонотека (записи матеріалів фольклорних та етнографічних експедицій на електронні носії);
   • матеріали фольклорних та етнографічних експедицій (предмети побуту, гончарні вироби, вишивані рушники, сорочки, домоткані вироби і т. ін.);
   • зразки народного малярства;
   • документований каталог фольклорних записів;
   • документований каталог вишиваних рушників Східного Поділля;
   • документований каталог сорочок історичної Уманщини;
   • архів номерів часопису «Народна творчість та етнографія»;
   • архів номерів часопису «Берегиня»;
   • архів номерів часопису «Українознавство»;
   • наукова література;
   • наукові автореферати;
   • дисертаційні роботи науковців лабораторії;
   • кваліфікаційні роботи студентів.

    7. Музейна колекція

    До складу музейної колекції входять:

   • колекція вишиваних рушників ХІХ – ХХ століть;
   • колекція вишиваних сорочок ХІХ – ХХ століть;
   • гончарні вироби ХІХ – ХХ століть;
   • гончарні вироби часів Трипілля;
   • предмети побуту;
   • ікони;
   • вироби народного ткацтва;
   • вишивані ікони (студентські роботи).

   Упродовж 2014–2018 років науковцями лабораторії:

   – видано: монографій – 4; підручників – 1; навчальних посібників – 36; статей у виданнях Web of Science та Scopus – 1; статей у виданнях з імпакт-фактором – 30 (Index Copernicus); статей у зарубіжних виданнях – 14; статей у фахових виданнях – 68; статей у інших виданнях України – 108; тез – 88;

   – організовано та проведено: 2 Міжнародні та 4 Всеукраїнські науково-практичні конференції, 37 регіональних науково-методичних семінарів;

   отримано 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

   – захищено дисертації: на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 2, кандидата педагогічних наук – 3;

   – виконано держбюджетну тему «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (державний реєстраційний номер 0114U000498 супровідний лист № 61/01 від 16 січня 2014 року; термін виконання: 2014–2016 рр.).

   Звіт Наукова лабораторія  2019

   Дата останньої зміни: 13 Грудня, 2019