Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Бакалавр (укр.)

   Профіль програми

   Бакалавр наук з освіти

   Галузь знань: 01 Освіта

   Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

   Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
   Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
   Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
   Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році
   Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
   а Мета програми
   Забезпечити освіту в галузі української мови і літератури із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів до педагогічної діяльності з можливостями подальшого навчання. Використовуючи інноваційну модель підготовки фахівця-філолога, надати студентам ґрунтовні знання з української мови та літератури, виробити в них критичний підхід до розуміння особливостей розвитку мови та літератури в діахронії та специфіки їх функціонування на сучасному етапі.
   б Характеристика програми
   1 Предметна галузь, напрям Українська мова, мультидисциплінарна; галузь знань – українська мова та дотичні – російська мова, польська мова, теорія комунікації, знання іноземної – бажано. Програма передбачає такі компоненти:

   –          цикл загальної підготовки (88 кредитів ЄКТС, 2640 годин);

   –          цикл професійної підготовки (67 кредитів ЄКТС, 2010 годин; разом з практичною підготовкою);

   –          дисципліни вільного вибору (60 кредитів ЄКТС, 1800 годин);

   –          практична підготовка – 24 кредити;

   –          атестація – 1 кредит.

   2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта за предметною галуззю з урахуванням спеціалізацій.
   3 Орієнтація програми Орієнтація на дослідження з великою складовою комунікативних та міжособистісних навичок рідною та іноземною мовами. Спеціальні матеріали будуть надані Українським мовно-інформаційним фондом.
   4 Особливості програми Студенти можуть робити акцент або на лінгвістиці, або на літературознавстві, або ж на спеціалізації. Мобільність за програмами МіГуС, Еразмус – рекомендується, але не є обов’язковою; усі студенти беруть участь у спеціальних семінарах разом зі студентами-учасниками програм МіГуС, Еразмус.
   в Працевлаштування та продовження освіти
   1 Працевлаштування Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та управлінської діяльності в системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності. Бакалавр може бути використаний для роботи в навчальних закладах, навчально-виховних, наукових і методичних установах на посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з базовою вищою освітою типовими номенклатурами посад, у літературно-видавничій галузі, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.
   2 Продовження освіти Бакалавр філології має право на подальше здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за відповідною спеціальністю.
   г Стиль та методика навчання
   1 Підходи до викладання та навчання Програмою передбачено студентоцентрований стиль навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. Лекційні курси поєднано із семінарськими, практичними, лабораторними заняттями, спеціальними та педагогічними практиками. Навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб) з науковими дискусіями, підготовкою індивідуального навчально-дослідного завдання та його презентацією.
   2 Система оцінювання Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення УДПУ «Про кредитно-трансферну систему оцінювання знань студентів». Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни, затверджені на засіданні кафедри, мають бути доведені до відома студентів на першому занятті.
   д Програмні компетентності
   1 Загальні Аналіз та синтез. Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти педагогічні проблеми і виробляти рішення щодо їх усунення; здатність вчитися; автономія; здатність удосконалювати власне навчання, а також формування навчальних і дослідницьких навичок

   Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування набутих знань та компетентностей у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

   Групова робота. Здатність до міжособистісного спілкування; комунікаційні навички, здатність до рефлексії, навички роботи в команді; навички планування та управління часом; уміння і здатність до прийняття рішень;

   Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні терміни.

   Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з філології на соціальну сферу; здатність цінувати різноманіття та мультикультурність; здатність до критичного мислення та рефлексії.

   2 Фахові Розуміння структури та сутності філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та літературознавчу складові, усвідомлення специфіки кожної з них;

   –     розуміння лінгвістики як особливої науки, що вивчає структуру та функціонування мови; володіння знаннями з усіх галузей мовознавства, історії української мови та сучасної української мови;

   –     розуміння закономірностей літературного процесу, художнього значення літературного твору в контексті суспільно-літературного процесу певної культурно-історичної епохи, усвідомлення художньої своєрідності літературного твору і загальної типології художньо-літературної творчості;

   –     ефективне спілкування фаховою та іноземними (російська, польська, англійська, німецька, французька) мовами;

   –     реалізація знань із основних понять і концепцій сучасної мовознавчої та літературознавчої наук, вільне оперування мовознавчим та літературознавчим матеріалом;

   –     розуміння специфіки розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку із суспільством, уміння використовувати ці знання в професійній діяльності;

   –     здатність оперативно засвоювати нові теорії, концепції, методики дослідження, як у галузі філології, так і на межі різних гуманітарних наук; уміння правильно застосовувати теорію компаративістики до літературного матеріалу;

   –     оперування сучасними методами в навчальному процесі в загальноосвітній школі;

   –     володіння поглибленими знаннями у сфері викладання української мови як іноземної в обсязі, необхідному для здійснення професійної діяльності;

   –     володіння сучасними методами отримання науково-бібліографічної інформації;

   –     формування навичок аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів;

   –     формування навичок наукових досліджень у галузі філології;

   –     формування практичних навичок застосування сучасних інформаційних технологій/

   е Програмні результати навчання
     Використовуючи поглиблені знання професійно-орієнтованих гуманітарних наук, спеціалізованих філологічних дисциплін, уміти здійснювати професійну науково-дослідну діяльність;

   –  уміти виявити мовне явище, зібрати матеріал, систематизувати та описати його;

   –  уміти скласти план і програму; окреслити тематику контрольних завдань і творчих робіт; розробити системи вправ; визначати основну, довідкову, спеціальну літературу для підготовки й написання контрольних завдань і творчих робіт;

   –  уміти користуватися різними методами під час організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, володіти сучасними освітніми технологіями та методами викладання, організації позааудиторної виховної роботи;

   –  уміти кваліфіковано перекладати з іноземних мов на інші мови, зокрема на російську, з російської та української на іноземні, застосовувати навички усного та писемного перекладів;

   –  уміти підготувати і провести урок з української мови та літератури будь-якого типу, використовуючи відповідні методи; уміти підготувати і провести урок з української мови у школі національної меншини, використовуючи відповідні методи; уміти підготувати оптимальний варіант вправ для вироблення умінь і навичок на конкретному уроці та реалізувати його;

   –  використовуючи поглиблені знання професійно-орієнтованих гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, навички викладання в загальноосвітній школі, навички науково-ділової комунікації (українською та іноземною мовами), вміти керувати індивідуальною професійною науково-дослідною та викладацькою діяльністю;

   –  використовуючи поглиблені знання спеціалізованих літературознавчих і мовознавчих дисциплін, уміти здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз мовно-літературних явищ, уміти розпізнавати, оцінювати та прогнозувати загальнокультурні, виховні, етичні наслідки певних процесів у мові та літературі; уміти узагальнювати та систематизувати явища літературного процесу, виявляти закономірності функціонування мовних явищ;

   –  уміти реалізувати виховну мету уроку засобами української мови і літератури;

   –  використовуючи поглиблені знання літературознавчих та мовознавчих дисциплін, уміти контролювати рівень засвоєння явищ мовного та літературного процесів; уміти визначати ступінь і глибину засвоєння учнями навчального матеріалу, використовуючи різноманітні прийоми й засоби контролю знань із мови та літератури.

   Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

   Перелік дисциплін:

   ГП1.01 Історія та культура України

   ГП1.02 Філософія

   ГП1.04 Іноземна мова

   ГП1.05 Фізичне виховання

   НПП1.01 Українознавство копія

   НПП2.01 Українознавство

   НПП2.02 Історія зарубіжної літератури

   НПП2.03 Вступ до мовознавства

   НПП2.04 Вступ до літературознавства

   НПП2.05 Старослов`янська мова

   НПП2.06 Історична граматика

   НПП2.07 ДУМ

   НПП2.08 Фольклор

   ППП1.01 Педагогіка

   ППП1.02 Психологія

   ППП1.03 МНУМ

   ППП1.04 МНУЛ

   ППП1.05 МНЗЛ

   ФП1.01 ОП та БЖД

   ФП1.02 Вікова фізіологія

   ФП1.03 СУЛМ

   ФП1.04 Історія української літератури

   Дата останньої зміни: 5 Грудня, 2016