Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Лукіна Лія Русланівна 

   Освіта

   2015 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Філолог. Вчитель української мови  і літератури та зарубіжної літератури. Вчитель польської мови».

   2021  – Хмельницький національний університет, cпеціальність: Філологія. Кваліфікація: Магістр філології. Перекладач. Викладач польської мови та літератури. Вчитель польської мови.

   Дисципліни, які викладає: «Практичний курс польської мови», «Теоретичний курс польської мови», «Методика навчання польської мови», «Інноваційні технології навчання польської мови», «Порівняльна типологія української та польської мов», «Стилістика польської мови».

    Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Коваль В.О., Лукіна Л.Р. Цифрові технології у професійній підготовці майбутніх учителів-полоністів. Науковий збірник. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 71, том 2, 2024. С. 259-263. Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/71_2024/part_2/42.pdf
   2. Лукіна Л.Р. Теоретичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх учителів польської мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 3(206). Кропивницький: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 78-82. Режим доступу: https://journals.cusu.in.ua/index.php/philology/article/view/198/184
   3. Лукіна Л.Р. Фоностилістичні засоби вираження мовної експресії в жанрі сучасної польської проповіді. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023. № 59. Том 2. С. 84-87. Режим доступу: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v59/part_2/19.pdf
   4. Лукіна Л. Р. Лексико-фразеологічні засоби вираження експресії в сучасній польській проповіді. Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії». Ужгородський національний університет, 2022. Випуск 21. Том 1. С. 84 – 90. Режим доступу: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/21/part_1/15.pdf
   5. Лукіна Л.Р. Проповідь як основний жанр красномовства в польському релігійному дискурсі. Науковий журнал «Актуальні проблеми філології та перекладознавства». Хмельницький, 2021. № 21, Том 1. С. 72 – 75. Режим доступу: http://apfp.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/APFP-2021-N21-Ppdf

   Публікації апробаційного характеру:

   1. Лукіна Л.Р. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інформатизації освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22-23 лютого 2024 року). – Полтава: ФКУЕП ПДАУ, 2024. С. 252-254. URL: https://drive.google.com/file/d/1X1LMxIVkkvC8-8lLefPHV1gUIfxslXxM/view?usp=sharing
   2. Лукіна Л.Р. Мультимедійні технології на заняттях з польської мови як ефективний засіб оптимізації навчання. Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 298-301. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-TECHNOLOGY-AND-EDUCATION-15-17.02.2024.pdf
   3. Лукіна Л.Р. Особливості формування лексичної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів польської мови. Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ХІV Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Умань, 23 листоп. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Наук.-дослід. лаб. пед. компетентності Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини [та ін.] ; [голов. ред. В. В. Бойченко ; редкол.: О. В. Бялик, О. О. Кравченко, Л. В. Ткачук, В. В. Мартинюк]. – Умань, 2023. C. 141-146.Режим доступу: https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/ЗБІРНИК-2023-2-.pdf
   4. Лукіна Л.Р. Використання дистанційних освітніх технологій у вивченні польської мови. Наука. Освіта. Молодь : зб. матеріалів XVІ Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 11 травня 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; за ред. О. І. Безлюдного ; [редкол.: О. Д. Балдинюк, О. В. Браславська, Т. В. Григоренко та ін.]. Умань : Візаві, 2023.  С. 203-206. Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2023/1/75.pdf
   5. Лукіна Л.Р. Neologizm jako element stylotwórczy. Проблеми лінгвістики і літературознавства в синхронії та діахронії: колективна монографія / І. В. Анікіна, Л. Р. Лукіна, Г.В. Осіпчук та ін.; за заг. ред. Г. В. Осіпчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т філології та журналістики, Каф. слов. мов та зарубіжної літератури. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. C. 188-212.
   6. Лукіна Л.Р. Динамічні процеси в жанрі сучасної польської проповіді. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 25 травня 2022 р.) : у 2-х ч. / за ред. О. І. Безлюдного. Умань: Візаві, 2022. Ч. 2. 240 с. с. 21-23. Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14794/1/Тези%20Чумак%20А.%20Наука.Освіта.%20Молодь%202022.pdf
   7. Лукіна Л.Р. Персвазія як ефективний метод мовного впливу в сучасних польськомовних проповідях. Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: Х Міжнародна наукова конференція (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 15–16 квітня 2021 року): матеріали / укладання і загальна редакція проф. Т. С. Пристайко. – Дніпро: Ліра, 2021. – 196 с. – с. 99-101. Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13702

   Посібники:

   Методика навчання польської мови: навч.-метод. посіб./ МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Л. Р. Лукіна. – Умань: Візаві, 2023. – 140 с.

   Участь у міжнародних проектах:

   Участь у Міжнародному проєкті Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej, який фінансувався Національною Агенцією Академічних обмінів (NAWA) в рамках програми Promocja języka polskiego (реєстраційний номер: PJP/PJP/2020/1/00005/U). Реалізація проєкту тривала з 1.01.2021р. по 31.12.2021 р. на факультеті польської і класичної філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща).

   Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

   Громадська організація «Спілка освітян України».

   Дата останньої зміни: 2 Квітня, 2024