Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Анікіна Інесса Валеріївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: в.о. завідувача кафедри

   2015 –  кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.02 – російська мова, (диплом ДК № 030198 від 30 червня 2015 року). Тема дисертаційного дослідження «Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської мови XVII століття».

   2023 – доцент кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури (диплом АД № 013739 від 23 серпня 2023 року).

   Освіта

   1989–1994  Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка за спеціальністю «Російська мова та література», кваліфікація «Вчитель російської мови та літератури».

   Викладає навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури», «Постмодерна зарубіжна література», «Класицизм та західноєвропейська література», «Польська література».

   Сфера наукових інтересів: антична література, західноєвропейська література XVII-XVIII століття, постмодерна зарубіжна література, лексикологія та синтаксис слов’янських мов.

   Керівництво студентською науковою проблемною групою «Західноєвропейська література доби Бароко, Класицизму та Просвітництва»

   Інформація про підвищення кваліфікації:

   2017 ‒ Академія Яна Длугоша, м. Ченстохово (Республіка Польща).

   2018 ‒ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури  (сертифікат НВ № 02125094/016-18 БО від 25.05.2018р.).

   2023 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу (сертифікат НВ № 02125094/025-23 БО від 06. 06. 2023р.).

   2023 – Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти (сертифікат СП35830447/2668-23 від 17. 11. 2023)

   2023 – Польща-Україна «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» квітень – травень 2023 р. (180 год. (6 кредитів ECTS)).

   Статті в журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Web of Science:

   1. Shestakova, S., Dubinina, K., Anikina, I., Myronova, N., Muratova, O., & Radionova, T. Neurocognitive Trends in the Structural-Functional Model of the Lexical-Semantic Way of Word Formation. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 2022. 236-251. URL:https://doi.org/10.18662/brain/13.3/365
   2. Lidiia Slipchyshyn, Oksana Honcharuk, Inessa Anikina, Polina Yakymenko, Hanna Breslavska, Svitlana Yakymenko, Ihor Opria. Pedagogical Conditions for Formation of Design Competence of Qualified Workers with the Use of Information Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 22 No. 5, May 2022 URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202205/20220513.pdf
   3. Halyna Kosarieva, Oksana Vasylenko Nadiia Breslavets, Iryna Tamoshska, Inessa Anikina, Nataliia Mordovtseva. Methods of Critical Thinking in Classes of Philological Disciplines in Higher Education Institutions: Neuroscientific Approach. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN: 2068-0473 | e-ISSN: 2067-3957. 2022. Volume 13, Issue 4, pages: 459-470. URL:https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/5235/4098

    Публікації у наукових виданнях:

   1. Анікіна І. В., Полякова Т. М. Українське запозичення в російському художньому тексті кінця ХІХ – початку ХХ ст. як шлях збагачення лексичного фонду російської літературної мови// Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук:  міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».  Випуск № 27, ч. 1. 2020.–С.46–55. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_1/title.pdf   URL:http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_1/9.pdf
   1. Аникина И. В., Полякова Т. М. Функции украинизмов в русском художественном  тексте с философской проблематикой. Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». Випуск  № 81. 2020. С. 30–38. URL:https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/620/617
   1. І.В. Анікіна, І.  І. Оніщук, Р.  Б.  Преснер, О. В. Осіпчук, А.  І. Турчин, Я. В. Поченюк. Проблеми іншомовної освіти майбутніх педагогів у контексті пошуку нової гуманітарної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  Серія  Науково-педагогічні проблеми фізичної культури(фізичної культура і спорт). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 2021. №3 (133).С 15–21.  URL:www.ffvs.npu.edu.ua/chasopys-npu-seriia-15
   2. Полякова Т. М. Анікіна І. В. Складні лексеми з іншомовним компонентом у сучасній російській мові ( на матеріалі російськомовних мас-медіа України). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2021. №51. Т. 1. С 102–105. URL:http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v51/part_1/23.pdf
   1. Кричківська О., Анікіна І., Білогорка Л. Методика викладання слов’янських мов та особливості їх перекладу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Випуск 24. С. 14-18. Хмельницький. 2022. URL:http://apfp.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/5/2023/03/apfp-2022-n24-3.pdf
   1. Інесса АНІКІНА, Тетяна МЕЛЬНИК. Американська література епохи Постмодернізму. АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Випуск 55. Том 1 2022 С. 125 – 129. URL:http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_1/20.pdf
   1. Полякова Т.М., Анікіна І.В. Семантика українізмів у російському тексті (до 90-річчя з дня народження акад. НАН України М. Русанівського). Закарпатські філологічні студії. Випуск 24. Том 1. 2022. С. 45-50. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_1/9.pdf
   2. Анікіна І. В. Мельник Т. М. Специфіка скандинавської літературної казки Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2023. Том 34 (73). № 2. Том 2. С. 35-39.DOI https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.2.2/06URL http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/2_2023/part_2/6.pdf
   3. Анікіна І. В. Морально-етична концептосфера в слов’янських народних казках. Закарпатські філологічні студії. 2023. Випуск 30. С. 305 – 309. URL:http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/30/56.pdf

   Монографії:

   Розділ монографії: Анікіна І. В., Пилипенко Т. М. Проблема становлення особистості в романі Герпер Лі “Вбити пересмішника. Проблеми лінгвістики і літературознавства в синхронії та діахронії”: колективна монографія / І. В. Анікіна, Л. Р. Лукіна, Г. В. Осіпчук та ін.; за заг. ред. Г. В. Осіпчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т філології та журналістики, Каф. слов. мов та зарубіжної літератури. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. С. 119–152.

   Монографія:     

   Агентивні похідні сільськогосподарської сфери в  східнослов’янських мовах  XVII  століття (мотиваційний аспект) : монографія  / Анікіна Інесса Валеріївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.– Умань : Візаві, 2023. 230 с.

   Посібники:

   1. Література бароко та класицизму: навчальний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: Анікіна І. В. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 110 с.
   2. Античність та середньовіччя у західноєвропейській літературі.    Навчальний посібник/ укладач Анікіна І. В. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 105
   3. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середні віки. : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. І В. Анікіна. Умань : Візаві, 2023. 160 с.

   Науково-популярні публікацій з наукової або професійної тематики:

   1. Tyshchenko Oleh Volodymyrovych, Tsumbal Nataliia Andriivna, Savchuk Nataliia Mykhailivna, Anikina Inessa Valeriivna, Zadoiana Larysa Mykolaivna. Lexical nomination an illegitimate child in the Slavic ethnologultural and dialect space. Научен вектор на Балканите . Том 5. №1(11). 2021. Р. 45–54 URL: https://sci-vector-balkans.com/
   2.  Анікіна І. В., Пилипенко Т. М. Проблема становлення особистості в романі Герпер Лі “Вбити пересмішника. Проблеми лінгвістики і літературознавства в синхронії та діахронії“: колективна монографія / І. В. Анікіна, Л. Р. Лукіна, Г. В. Осіпчук та ін.; за заг. ред. Г. В. Осіпчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т філології та журналістики, Каф. слов. мов та зарубіжної літератури. Умань: Видавець «СочінськийМ. М.», 2023. С. 119-152.
   3. 3. M. Poliakova, I. V. Anikina SEMANTIC TRANSFORMATION OF BORROWINGS LEXEM IN THE RUSSIAN LANGUAGE. International scientific conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022 P. 32-35. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-261-6-6
   1. Inessa Anikina. Tetiana Melnyk. PODGATUNKI WSPÓŁCZESNEJ PROZY NIEMIECKIEJ I ANGIELSKIEJ. Knowledge • Education • Law • Management nauka • Oświata • Pravo • Zarządzanie №3 (55), 2023, Р. 52-57 http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10513
   1. Агентивні похідні сільськогосподарської сфери в східнослов’янських мовах XVII  століття (мотиваційний аспект) : монографія  / Анікіна Інесса Валеріївна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.– Умань : Візаві, 2023. – 230 с.
   Дата останньої зміни: 5 Квітня, 2024