Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Шуляк Світлана Андріївна

   Шуляк Світлана Андріївна

   Науковий ступінь: доктор філологічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   2019 – професор (атестат професора АП № 001458 від 16 грудня 2019 р.).

   2018 – доктор філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема докторської дисертації: «Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі текстів українських замовлянь» (диплом ДД № 007653 від 05 липня 2018 р.).

   2008 – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента 12ДЦ № 019907 від 03 липня 2008 р.).

   2006 – кандидат філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації «Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала» (диплом ДК № 035060 від 08 червня 2006 р.).

    Освіта

   Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю 7.01.01.03 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література; кваліфікація вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЛА В С № 001072 від 17 червня 1999 р.).

   Аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2001 – 2004).

    Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова в науково-педагогічному дискурсі», «Історія лінгвофілософських учень», «Лінгвістична експертиза».

    Сфера наукових інтересів: стилістика української мови, семантика, мова українського фольклору.

   Головний редактор наукового фахового видання «Філологічний часопис» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; член редколегії наукового фахового видання «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» Хмельницького національного університету.

   Інформація про стажування та курси підвищення кваліфікації:

   З 01.02.19 по 01.05.19 пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на базі Вищої соціально-економічної школи (м. Пшеворськ, Республіка Польща) в обсязі 180 годин (сертифікат № IFC-WSSG/WK/2019–290).

   З 22.04.23 по 28.05.23 пройшла міжнародне наукове стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна), 180 акад. год. / 6 кредитів ЄКТС. Сертифікат SZFL-002646.

   З 01.11.2023 по 30.11.2023 пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та підвищила кваліфікацію за напрямом «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/001063-23 від 30.11.2023 р.

   Отримала сертифікат з англійської мови на рівні В2 у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Республіка Польща). Сертифікат (Nr KJ-A Nr 19/024) 24.01.2019 р.

   Нагороди: Почесна грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2005), Грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2017), Диплом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за зайняте І місце у конкурсі «Краща монографія» (2018), Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2018), Почесна грамота управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2019), Подяка Міністерства освіти і науки України (2022).

   Є автором статей у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, монографій, наукових праць в Україні та за кордоном, укладачем навчальних посібників.

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science:

   Shuliak S., Bezliudnyi O., Koval V. & Masliuk K. Verbalization of Main Spectral Colors in Texts of Ukrainian Charms. Journal of Educational and Social Research. 2019. 9(3), pp. 62–69.

   Shuliak S., Sovhira S., Tsymbal N. Number symbolism in the magic texts of Ukrainian charms. Opción. 2019. Año 35. Especial №. 19 (2019). Pp. 893–915.

   Shuliak S., Postolenko I., Protsko Y. Social media use for teaching English in Higher Educational Institutions. International Journal of Innovation, Creativity and Change. 2019, vol. 8, Issue 12, pp. 203–217.

   Savchuk N. M., Sichkar S. A., Khlystun I. V., Shuliak S. A., Avramenko V. I. The Interactivity of ICT in Language Teaching in the Context of Ukraine University Education. International Journal of Higher Education. 2019. Vol. 8, № 5, pp. 84–94.

   Svitlana Shuliak, Nataliia Korolova, Kseniia Chumakova, Zhang Wei, Nataliia Medvid. Cognitive Linguistics: the Study of Cognitive Processes in Perceiving Languages. Ad Alta. Journal Of Interdisc Iplinary Research. № 13, issue 2, special XXXVІ, 2023. С. 94–98.

   Kateryna Yesypovych, Alla Pavlova, Svitlana Shuliak, Valentyna Teleutsia, Iryna Siliutina. Folklore as an Object of Philological Research: Preservation, Analysis and Interpretation of Folk Creativity. Synesis, v. 16, n. 1, 2024, Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. С. 2858-81–2858-93.

   Nataliia Dziubak, Nelia Pavlyk, Viktoria Lipych, Svitlana Shuliak, Anna Ohar. Morphology and Morphemology: Word Structure and Morphological Aspects of Language. Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research. № 14, issue 1, special XXXІХ, 2024. С. 79–83.

   Публікації у фахових і закордонних виданнях:

   Шуляк С.А. Особливості функціонування лексеми кров у текстах українських народних замовлянь. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». № 90 (2022). С.11–17.

   Шуляк С.А. Функціонування номінацій продуктів харчування та напоїв в українських замовляннях. Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 34. Черкаси, 2023. С. 49–55.

   Шуляк С.А. Мовне відображення простору (на матеріалі текстів українських замовлянь). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. № 27. Хмельницький, 2023. С. 158–162.

   Шуляк С.А. Час в магічних текстах українських замовлянь. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73). № 3. Видавничий дім «Гельветика». 2023. С. 72–77.

   Шуляк С.А. Становлення комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць. Вип. 1 (9), 2023. С. 121–127.

   Шуляк С.А., Задояна Л.М. Забезпечення якості вищої освіти в умовах європейської інтеграції. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») : журнал, 2023. № 10 (16) 2023. С. 1004-1010.

   Лексика на позначення назв тварин верхнього царства у текстах українських замовлянь. Sciences of Europe. 2022. № 86. Vol. 2. С. 66–68.

   Шуляк С.А. Класифікація українських замовлянь: лінгвокогнітивний аспект. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 7(26) 2023. str. 211–221.

   Монографії:

   Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала: монографія. Умань : РВЦ «Софія», 2009. 160с.

   Магічна мова українських народних замовлянь : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 458 с.

   Чарівне слово українських замовлянь : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 587 с.

   Посібники:

   Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / уклад. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2019. 136 с.

   Лінгвістична експертиза : навч. посіб. / уклад. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2021. 140 с.

   Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. С.А. Шуляк, Л.М. Задояна. Умань, ВПЦ «Візаві», 2023. 202 с.

   Науково-популярні публікації:

   Шуляк С.А. Лексика на позначення фаунонімів (на матеріалі українських замовлянь). Наукові записки. Випуск 187. Серія: Філологічні науки. Кропивницький : Видавництво «КОД», 2020. С. 432–437.

    Шуляк С.А. Символічне відображення рослинного світу в текстах українських народних замовлянь. Мова і культура (науковий журнал). К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2020. Вип. 22. Т. V (200). С. 376–381.

    Шуляк С.А., Беценко Т.П. Замовляння як пам’ятки уснословесної творчості українців. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповіді V Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю, Київ, 19–20 травня 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С. 50–52.

   Шуляк С.А., Беценко Т.П. Значення музеїв в освітньо-виховному процесі у період воєнного стану. Музейна педагогіка в умовах воєнного стану : збірник матеріалів Міжнародного круглого столу, м. Київ, 26 травня 2022 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022.  C. 264–266.

   Шуляк С.А., Беценко Т.П. Використання текстового матеріалу у процесі вивчення української мови як іноземної. Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2-3 червня 2022 року). Тернопіль : ТНМУ, 2022. С. 129-132.

   Шуляк С.А., Задояна Л.М. Українські медіалінгвістичні дослідження. International scientific conference «The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space» : conference proceedings, October 12–13, 2022. Częstochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2022. Р. 50–52.

   Шуляк С.А., Беценко Т.П. Українська мова як код національної держави Україна. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції (26 червня 2023 року, м. Київ): Збірник тез наукових праць / за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ : МДУ, 2023. С.14–16.

    Шуляк С.А. Звертання до астральних об’єктів та явищ природи в текстах українських замовлянь : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 90. С. 95–97.

    Шуляк С.А. Роль сюжетної організації у структурі замовляльних текстів. Українські студії в загальноєвропейському контексті. 2023. № 7. С.1004–1010.

   Дата останньої зміни: 2 Квітня, 2024