Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Цимбал Наталія Андріївна

   Цимбал Наталія Андріївна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   2014 – професор кафедри практичного мовознавства (атестат професора 12ПР № 009967)

   2003 – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента ДЦ № 007078).

   2002 –  кандидат філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема дисертації: «Формування української термінології органічної в 90-ті роки ХХ ст.» (диплом ДК № 013227)

    Освіта:

   1987 – Уманське педагогічне училище імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Виховання в дошкільних закладах»; кваліфікація вихователя дошкільного закладу (диплом ЗТ-І № 775456).

   1993 – Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація вчителя української мови і літератури (диплом КК № 003342.).

   1994-1997 – аспірантура по кафедрі історії української мови за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

   2011 – підвищення кваліфікації за програмою «Українська мова як іноземна» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 782821, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова).

   2012 –  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Вчитель англійської мови та літератури»; кваліфікація вчителя англійської мови та літератури (Диплом про перепідготовку 12 ДСК № 224680).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

    2018 – THE ACADEMY OF THE HEBREW LANGUAGE (From January 14, 2018  to April 27, 2018) (From April 29, 2018  to May 14,2018) Jerusalem, Israel. Тема: «Actual Problems and Methods  of Modern Linguistics». Наказ № 6 в/д від 18.04.2018 р. (Certificate no.07. Ir. 2018)

   2021 – курси підвищення кваліфікації (180 годин) у Навчально-науковому інституті перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за програмою «Інновації у навчанні української мови як іноземної» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 02125295)

    Викладає навчальні дисципліни: «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики», «Методи лінгвістичних досліджень», «Українська мова», «Іврит», «Основи комунікативної лінгвістики», «Культура мовлення», «Практична стилістика української мови».

    Сфера наукових інтересів: прикладна лінгвістика, наукова термінологія, мотивологія, теорія номінації, лінгвометодологія, стилістика української мови, українська мова як іноземна.

   Є автором статей у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Scopus та  Web of Science, монографій, наукових праць в Україні і закордоном, укладачем навчально-методичних посібників.

   Ініціатор та організатор проведення міжнародних наукових конференцій: «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» (Умань, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021).

   Науковий редактор збірника наукових праць кафедри практичного мовознавства «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики».

   Член редколегії наукового видання: «Філологічний часопис» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичии).

   Член журі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

   Під керівництвом проф. Н. А. Цимбал захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

   1. Любарський Сергій Борисович Тема дисертаційного дослідження: «Системна організація і структура сучасної української термінології землеробства», спеціальність 10.02.01 «Українська мова». Захист відбувся 21 вересня 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
   2. Пилипенко Євген Михайлович. Тема дисертаційного дослідження: «Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького», спеціальність 10.02.01 «Українська мова». Захист відбувся 19 вересня 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
   3. Савчук Наталія Михайлівна. Тема дисертаційного дослідження: «Функції мотиваційно зв’язаних слів в українському художньому тексті кінця ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 10.02.01 «Українська мова». Захист відбувся 15 листопада 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
   4. Задояна Лариса Миколаївна. Тема дисертаційного дослідження: «Системна організація і структура української термінології цукрового виробництва», спеціальність 10.02.01 «Українська мова». Захист відбувся 24 квітня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

   Директор Міжвідомчого науково-дослідного Центру прикладної лінгвістики подвійного підпорядкування МОН і НАН України  (спільне рішення Колегії Міністерства освіти і науки і Президії Національної академії наук України № 14/1-13/ Постанова № 302 від 22 листопада 2006 р.) як структурного підрозділу УДПУ імені Павла Тичини.

   Директор Українсько-Ізраїльського центру освіти, науки і культури (створений Наказом ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 359 від 25 червня 2012 р. відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, науки, молоді та спорту) як структурного підрозділу УДПУ імені Павла Тичини.

   Керівник держбюджетної теми «Мотивологічні передумови розвитку лексичного складу української мови» (реєстраційний № 0110U001002).

   Керівник госпдоговірної теми «Граматичне маркування творів Тараса Шевченка», яка виконувалася на базі Міжвідомчого науково-дослідного Центру прикладної лінгвістики на замовлення Українського мовно-інформаційного фонду НАН (реєстраційний № 0110U002004).

   Стаж роботи в закладах ЗСО:

   1989-1993 – вчитель української мови та літератури в ЗОШ № 14 м. Умані Черкаської обл.

   Нагороди: Почесна грамота Управління освіти Черкаської обласної державної адміністрації ради (листопад 2000 р.), знак «Відмінник освіти України» (Наказ №636 К від 19.06.2003 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 108809, 2004 р.), знак «Василь Сухомлинський» (Наказ №1139 К від 10.09.2005 р.).

    Статті в журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus:

    Formation of Foreign Language Terminological Competence in Students of Higher Educational Institutions in the Process of Development of Journalistic Skills    Applied Linguistics Research Journal4(9): 174-181 2020; Web of Science (у співавторстві)

   Mass Media Internships in Vocational Training of Students Majoring in Journalism. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No.6. P. 238 – 250 2020 Scopus (у співавторстві)

   Number symbolism in the magic texts of Ukrainian charms Opcion Volume 35, Issue Special issue 19, 2019, Pages 893-915 Scopus (у співавторстві)

    Публікації в наукових виданнях:

   Lexical nomination an illegitimate child in the Slavic ethnolocultural and dialect space. Scientific Vector of the Balkans. 2021. Vol. 5. № 1(11). P. 45-54 (у співавторстві)

   Особливості редагування змісту цифрового носія. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2019. Том 30 (69) № 4 Ч 2. С. 188-194. (у співавторстві)

   RESEARCH OF TERMINOLOGICAL LEXIS WITH IN MOTIVATION ASPECT Філологічний часопис. Вип. 2(12) / Умань, 2018 c.85-92

   Зв’язок мотивації та антонімії в термінологічній лексиці (на матеріалі сучасної української будівництва та архітектури  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Огієнка: Філологічні науки. Випуск 44.  Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017.  С. 308-312. (Copernicus).

   Діалектна лексика української мови у мотиваційному аспекті // Studia Slawistycznє Єtnolingwistyka i Komunikacia  Miєdzykulturowa. – Wydawnictwo KUL, Lublin 2015. – С. 147  – 159.

   Методологічні аспекти мотивологічних досліджень // Мовознавство. – 2014. – № 4 . – С. 68-74

   Електронні навчальні посібники в системі підготовки майбутніх учителів // Проблеми підготовки сучасного вчителя . – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10 – С. 211-227

    Монографії:

   Мотиваційні відношення в українській термінології органічної хімії: [моногр.] – Умань, 2011. –  228 с.

    Посібники та хрестоматії:

   Сучасна українська літературна мова з практикумом : навч. посіб. /

   МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.

   Н. А. Цимбал. – Умань : Візаві, 2021. – 326 с.

   Методи лінгвістичних досліджень : навч. посіб. / МОН України,

   Уманський держ. пед. ун.-т імені Павла Тичини ; уклад. Н. А. Цимбал.

   – Умань : Візаві, 2021. – 106 с

   Норма і стилі сучасної української літературної мови: Навчальний посібник, 2-ге вид., випр. і переробл. – Умань, ФОП Жовтий О.О.,2015. – 220с.

   Сучасна українська літературна мова з практикумом [ Електронний ресурс ] : навчальний посібник / Н.А. Цимбал . – Умань, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги : Windows XP, Vista, Windows 7; 256 МБ ОЗУ; 24-х CD-ROM дисковод; 16 бит. зв. карта.  – Назва з контейнера.

   Норма і стилі сучасної української літературної мови [ Електронний ресурс ] : навчальний посібник / Н.А. Цимбал . – Умань, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги : Windows XP, Vista, Windows 7; 256 МБ ОЗУ; 24-х CD-ROM дисковод; 16 бит. зв. карта.  – Назва з контейнера.

   Дата останньої зміни: 5 Квітня, 2024