Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Поліщук Леся Борисівна

   Леся Борисівна Поліщук

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Посада: старший викладач

   2015 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема дисертації «Структурна організація та географія назв будівництва у східно-подільських говірках», (диплом ДК № 030843 від 29 вересня 2015 р.).

   Освіта:

   1997–2001 – Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури».. (Диплом ЕР № 116284181).

   2003–2004 – Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури».. (Диплом ЕР№ 25522585).

   2011–2014 рік – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   Викладає навчальні дисципліни:   «Методика навчання зарубіжної літератури», «Сучасна зарубіжна література», «Дитяча зарубіжна література», «Краєзнавство Польщі», «Технології сучасного уроку зарубіжної літератури».

   Сфера наукових інтересів: поетика зарубіжної літератури ХХ–ХХІ  ст., компаративістика, текстологія., методика.

   Керівництво науковою студентською групою «Проблеми доби Відродження».

   Член ГО «Спілка освітян України»

   Інформація про підвищення кваліфікації:

   2017 – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики їх навчання. (Довідка №391/03 від 06.12.2017 р.).

   2021-2022 – Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University. «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології». м. Новий Сонч, Польща. WK /8618/2017/1

   2023 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу.

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   1. Veremiuk, L. Polishchuk, I. Liubchenko, I. Boichevska, A. Ivanchuk, I. Nesterenko. Necessity of Distance Learning Implementation in Terms of the Worldwide Pandemia: Modern Reality of Ukrainian Universities. Procecdings of the 7th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies: Frtificial Intelligence and Future Applications. ISBN: 978-1-7923-8989-4. Аpril 21-23, 2022. Lausanne. Switzerland.

   URL: https://openaccess.cms-conferences.org/publications/book/978-1-7923-8989-4/article/978-1-7923-8989-4_0

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   Поліщук Л. Б. Семасіологія будівельної лексики східноподільського діалекту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. № 42. Том 1. Одеса, 2019. C. 49 – 54.

   http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/15.pdf

   Поліщук Л. Б. Термінологія гуманітарних наук у творах Г. С. Сковороди. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. № 48. Том 2. Одеса, 2021. C. 69 – 74.

   http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v48/part_2/14.pdf

   Поліщук Л. Б. «Компаративний аналіз біблійних образів, мотивів, сюжетів у творах зарубіжних та українських авторів». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: філологія. Журналістика. 2022. № 1.Том 33 (72) Частина 3. С. 95–99

   https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/part_3/16.pdf

   ttp://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/part_3/16.pdf

   Поліщук Л. Б Своєрідність сучасних методів вивчення фразеології у

   взаємозв’язку з уроками позакласного читання із зарубіжної літератури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 60. Том 3. С. 225–230.

   http://www.aphn-journal.in.ua/archive/60_2023/part_3/36.pdf 

   Монографії (розділи у монографіях):

   Поліщук Л. Б. Структурні компоненти та географія назв традиційного будівництва у говірках Східного Поділля : монографія. Умань : Візаві, 2021. 322 с.

   (Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 31 січня 2023 року)

   Поліщук Л. Б. Система творчих принципів англійської казки Алана Мілна «Вінні-Пух» та особливості її перекладу. Проблеми лінгвістики і літературознавства в синхронії та діахронії: колективна монографія / І. В. Анікіна та ін. ; за заг. ред. Г. В. Осіпчук. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. 216 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 31 січня 2023 року)

     Навчальні посібники:

   Поліщук Л. Б. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середні віки. Відродження : навч.-метод. посібн. / Л. Б. Поліщук. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. с.135;

   Поліщук Л. Б. Сучасна зарубіжна література: навчально-методичний посібник / Л. Б. Поліщук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 126 с.

   Поліщук Л. Б. Читацький щоденник (Сучасна зарубіжна література) / Л. Б. Поліщук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 142 с.

   Поліщук Л. Б. Практикум з методики навчання світової літератури : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Б. Поліщук; МОН України, Уманський держ. Пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т української філології. Умань : Візаві, 2020. 139 с.

   Поліщук Л. Б. Практичний курс з методики навчання зарубіжної літератури : навч.- метод. посіб. для студ. ЗВО. Умань : Візаві, 2021. 132 с.

   Поліщук Л. Б. Країнознавство Польщі : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Б. Поліщук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т укр. філол. – Умань : Візаві, 2023. – 132 с.

    У закордонних виданнях

   Polishchuk L. The peculiarities of the autobiographical story’s typological traits in Bruno Schultz’s collection «Cinnamon shops». Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Scientific Journal of  Polonia University is admitted to the following international scientific databases. Częstochowa, 2023. № 56. № 1. S. 224–229. URL: http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/issue/view/63/47

   URL: http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10513

   URL: https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/133/125

    Науково-популярні публікації:

   Поліщук Л. Б. Етнографічний аспект в творчості І. С. Нечуя-Левицького. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С.253 – 260.

   Поліщук Л. Б. Особливості епістолярної спадщини М. Бажана. Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини: матеріали Регіонального науково-методичного семінару, 27 вересня 2019 року. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.

   Поліщук Л. Б. Східноподільські назви традиційного будівництва в загальноукраїнській проєкції. Філологічний часопис: науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.).Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 2 (14). С. 68 – 82.

   Авторська мова в романі «Повія» Панаса Мирного. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 4. С. 352 – 355.

   Дата останньої зміни: 5 Квітня, 2024