Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Сивачук Наталія Петрівна

   Сивачук Наталія Петрівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

    2006 ‒ професор кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання (атестат 12ПР № 004454 від 19 жовтня 2006 р.)

   2000 – доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання (атестат ДЦ № 000876 від 26 жовтня 2000 р.).

   1997 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі», (диплом КН №014873 від 10 жовтня 1997 р.).

    Освіта:

   1968–1978 рік – Дніпропетровський державний  університету за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури» (Диплом ГІІ № 125004).

   1992‒1994 рік ‒ аспірантка Інституту педагогіки АПН України.

    Викладає навчальні дисципліни: «Академічна риторика», «Історія української літератури», «Фольклор», «Український та польський фольклор».

    Сфера наукових інтересів: риторика, академічна риторика, педагогічна риторика, українознавство, народознавство, українська народна культура, українська етнографія, українська етнологія, український локальний і регіональний фольклор, українська класична і модерна література, українська міфологія, історія фольклористики, історія українознавства, педагогіка, психологія, методики.

   Звідувачка кафедрою української літератури, українознавства та методик їх навчання (1997–2023 рр.).

   Завдувачка науково-дослідною лабораторією «Підготовка студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (1996‒2023 рр.)

   Керівник держбюджетних тем: 01.10.2004 – 31.12.2006 рр. «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців»; 01.01.2009 – 31.12.2011 «Національна культурна семіосфера як онова фахової підготовки учителя-філолога»; 01.01.2014 – 31.12.2016 рр. «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства».

   Керівник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2011–2025 рр.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (1997–2023 рр.).

   Керівник студентського наукового гуртка «Театр слова».

   Керівник студентського наукового фольклорного товариства імені Хрисанфа Ящуржинського.

   Голова журі Регіонального конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2022 рр.).

   Голова журі Регіонального конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка для студентів та учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2023 рр.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   З 29 травня до 09 червня 2018 р. підвищувала кваліфікацію за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Категорія «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентноздатності науково-педагогічних працівників» (Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагоічної освіти) (Свідотцтво про підвищення кваліфікації СП3583047/0925–18) (150 год./5 кр).

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Сивачук Н. Концепт «соловей» у фольклорі та ментальній долі українського народу. Філологічний часопис, вип. 1 (17) / 2021 ● Philological Review, Issue 1 (17) / 2021. С. 185–195.
   2. Сивачук Н. (2021) Іван Іванович Прісовський – священник, патріот, вчений-енциклопедист, освітянин / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. № 1. 2021. С. 91–101.
   3. Сивачук Н. Державотворець Сергій Павлович Шелухін про виховний потенціал української народної пісні. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2020. Вип. 1(3).
   4. Сивачук Н. Проблема виховного потенціалу української народної пісні у педагогічному дискурсі на сторінках часопису «Світло». Збірник Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 1(5).
   5. Сивачук Н. П. Семантика образів української народної чарівної казки / Н. Сивачук // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВЦП «Візаві», 2017. – 17 с.

   Монографії (розділи у монографіях):

   1. Фольклорна спадщина села Копенкувате : монографічне дослідження / Наталія Сивачук, Оксана Циганок, Олександр Санівський ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 203 с.
   2. Народознавство Уманщини в іменах : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 246 с. (особистий внесок 1,5 др. арк.).

   Навчальні посібники:

   1. Український фольклор: критичні матеріали : навч. посіб. для студентів і магістрантів ф-ту філол. та журналістики / МОН України  ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Наталія Сивачук, Олександр Санівський, Оксана Циганок. Умань : Візаві, 2023. 416 с.
   2. Гуманські колядоспіви : Посібник-хрестоматія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; упоряд. Н. П. Сивачук. Умань : Візаві, 2021. 172 с.
   3. Історія фольклористики : навчальний посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; упоряд. Н. П. Сивачук. – Умань : Візаві, 2021. – 182 с.
   4. Сивачук Н. П. Виховний потенціал українського регіонального фольклору : Навчальний посібник. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 151 с.
   5. Сивачук Н. П. Глорифікація дівчини в уманських колядоспівах : Навчальний посібник. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 101 с.
   6. Український дитячий фольклор : Хрестоматія / Уклад. Н. Сивачук, О. Циганок. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 165 с.
   7. Український дитячий фольклор. Критичні матеріали : Хрестоматія / Уклад. Н. Сивачук, О. Циганок. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 205 с.

   Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

   1. Академічна риторика : навчально-методичний посібник / Автор. колектив: Наталія Сивачук, Олександр Санівський, Оксана Циганок.  Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2022. 376 с.
   2. Сивачук Н. П. Український дитячий фольклор : Навчально-методичний комплекс для магістрантів філологічних факультетів. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 104 с.
   3. Теорія і методика українознавчих досліджень : Навчально-методичний посібник / [укладачі Н. П. Сивачук, І. Г. Терешко]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. 140 с.

   Науково-популярні публікації:

   Oksana Tsyhanok, Oleksandr Sanivskyi, Natalia Syvachuk. Use of the original Oleksa Voropai heritage in the context of modern ukrainian studies pedagogical research. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 11(30) 2023. str. 576 с. 71-79

   Syvachuk N. P., Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M.. Scientific and pedagogical ideas of Vasyl Sukhomlynskyi and ukrainization: areas of intersection. Pedagogy And Education Management Review. Tallinn, Estonia, 2022, (2), р. 32–41.

   Сивачук Н. П. Другий смисловий ряд поезії Т. Шевченка «Заповіт». Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : збірник науковий і навчально-методичних матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві, 2021. Вип. 5. С. 256‒263.

   Сивачук Н. П. Державницький погляд на українську народну пісню / Українська мова і література. 2020. № 5. С. 32‒35.

   Сивачук Н. П. Художня специфіка чарівних казок. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September, 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba Baltija Publishing, рр. 111–114.

   Сивачук Н.  Національна культурна семіосфера у поезії  Миколи Бажана. Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини: матеріали  регіон. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2019. С. 80–85.

   Сивачук Н. П. Український регіональний фольклор як інструмент формування сучасного громадянина-патріота у глобалізованому світі / Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Н. П. Сивачук (гол. ред.). Умань: АЛМІ, 2018.

   Сивачук Н. П. Образ русалки у контексті фольклорної семіосфери українців // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : Візаві, 2016. Вид. 1 (7). С. 134–142.

   Сивачук Н. П. Уманські колядки дівчині у контексті національної культурної семіосфери // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. Вид. 2 (8). С. 67–77.

   Дата останньої зміни: 20 Грудня, 2023