Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Йовенко Лариса Іванівна

   Йовенко Лариса Іванівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   2023 – професор кафедри  української літератури, українознавства та методик їх навчання (атестат професора від 27 квітня 2023 р. АП № 005143)

   2018 – на посаді професора кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання.

   2017 – доктор педагогічних наук; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; тема дисертації: «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття», (диплом ДД № 007565 від 5 липня 2018 р.).

   Освіта:

   1992–1997 рік – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста «вчитель української мови і літератури та народознавства». (Диплом ЛР № 9001067).

   У 2006 році здобула вчене звання кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2014 по 2017 роки навчалася в докторантурі УДПУ імені Павла Тичини. З 1997 по 2010 роки працювала на посаді викладача кафедри української літератури та народознавства, а з 2010 року по 2018 рік – на посаді доцента кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, з 2018 року по цей час – на посаді професора цієї ж кафедри.

   Брала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, симпозіумах. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти на тему: «Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання». У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття».

   Викладає навчальні дисципліни: «Українознавство», «Етнопедагогіка».

   Сфера наукових інтересів: українознавство, народознавство, українська народна культура, українська етнографія, українська етнологія, український фольклор, українська література, педагогіка, психологія, методики викладання дисциплін.

   Розробник держбюджетних тем: «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців» (01.10.2004–31.12.2006 рр.); «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (01.01.2014–31.12.2016 рр.).

   Розробник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2011–2025 рр.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (1997–2023 рр.).

   Науковець науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (1997–2023 рр.).

   Керівник студентського наукового гуртка «Українська народна іграшка».

   Консультант і рецензент наукових робіт І і ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів (2017–2023 рр.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   01.02.2019–01.05.2019 – Вища соціально-економічна школа (м. Пшеворськ, Республіка Польща); міжнародне стажування; тема: «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу». Сертифікат IFC-WSSG/WK/2019-275 від 01.05.2019 р. (6 кредитів / 180 год.). Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 01 February – 01 May 2019).

   01.10 – 12.11. 2021 р. – Міжнародне стажування «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів» / “Soft skills development in teaching professional training” Сертифікат № 081321–057

   Отримала сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на Рівні UPPER-INTERMEDIATE 2 (B2) (Your English School, Cherkasy, Ukraine, Candidate No: 20 – 324).

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   Boichenko V., Yovenko L., Remekh T., Tsyhanok O., Kyrychenko V., Huba B. Formation of pedagogical thinking of future teachers Estudios de Economia Aplicada, 2021, Volume 39, Issue 5.  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4832.

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Йовенко Л.І., Осіпенко Н.С. Історіографія дослідження образу героя в українській літературі та його інтерпретації в шкільних підручниках ХХ століття // Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 57. Том 1. С. 26 – 30. http://www.innovpedagogy.od.ua/57-1.
   2. Йовенко Л.І. Методологічні засади дослідження образу героя в українській літературі та його інтерпретації в шкільних підручниках ХХ століття // Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 55. Том 2. С. 13 – 17. http://www.innovpedagogy.od.ua/55-2.
   3. Йовенко Л. І. Інтерпретація образів героїв української літератури в шкільних підручниках перших десятиліть ХХ століття // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 37 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 14. – К.: Гнозис, 2017. – 228 с. – С. 37 – 42.
   4. Йовенко Лариса, Терешко Інна. Народна обрядова драма «коза»: часо-просторовий вимір (за матеріалами історичної Уманщини). Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1296 – 1304.
   5. Йовенко Л. Модель героїчної особистості у науково-методичній спадщині Г. Ващенка. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 3 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019. – 208 с.
   6. Йовенко Л. Типові риси образу героя у шкільних підручниках з української літератури в 1917 – 1920-хх роках. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич, 2019. Вип. 26, Т. 1., С. 154 – 158.
   7. Йовенко Л. Інтерпретація образу героя в шкільних підручниках з української літератури 1917 – 1920 рр. з позицій формування ідеї народності. European humanies studies State and Society/ Poznan, 2019. С. 113 – 127.
   8. Йовенко Л. І. Інтерпретація образів героїв української літератури в шкільних підручниках перших десятиліть ХХ століття // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 37 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 14. – К.: Гнозис, 2017. – 228 с. – С. 37 – 42.

   Монографії (розділи у монографіях):

   1. Йовенко Л. І. Еволюція образу героя в український літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ ст. : Монографія / Л. Йовенко. – Умань : Видавництво «АЛМІ», 2017. – 540 с.
   2. Народознавство Уманщини в іменах : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 246 с. (особистий внесок 1,5 др. арк.).

   Навчально-методичні посібники:

   1. Терешко І., Йовенко Л. Українознавство: регіональний аспект : Навчально-методичний посібник. Умань: Візаві, 2023. 248 с.
   2. Йовенко Л. І. Образ героя в українські літературі  (ХІ‒ХІХ ст.) : Навчально-методичний посібник. Умань : Вид-во: ВІЗАВІ, 2022. 161 с.

   Навчальні посібники:

   1. Йовенко Л. І., Денисюк О. Ю. Образ героя в українській літературі та педагогічній думці (ХІ – ХХ ст.) : Навчальний посібник Ї / Л. Йовенко, О. Денисюк. – Умань : Вид-во АЛМІ, 2021. – 160 с.
   2. Українознавство : навчальний посібник / [укл. Терешко І. Г., Гончарук В. А., Йовенко Л. І. ]. – 2-ге вид. – Умань : «АЛМІ», 2017. – 265 с.
   3. Йовенко Л., Терешко І. Фольклорно-етнографічна спадщина села Талалаївка. – Умань : ВІЗАВІ, 2019. – 124 с.

   Науково-популярні публікації:

   1. Йовенко Л. Інтерпретація образу героя в шкільних підручниках з української літератури 1917 – 1920 рр. з позицій формування ідеї народності. European humanies studies State and Society/ Poznan, 2019. С. 113 – 127.
   2. Йовенко Л. І., Терешко І. Г. Образ національного провідника в літописній спадщині ХVІІ – ХVІІІ // International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU»: Conference proceedings, September, 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 188 pages. С. 37 – 41.
   3. Йовенко Л. І., Терешко І. Г. Образ українського народу у творчому доробку І. Котляревського // International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU»: Conference proceedings, December, 27–28, 2019. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 212 pages. С. 34 – 38.
   Дата останньої зміни: 21 Грудня, 2023