Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Новаківська Людмила Володимирівна

   Новаківська Людмила Володимирівна

   Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   2018 –доктор педагогічних наук; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема дисертації: «Теорія і практика викладання словесності у вітчизняних навчальних закладах (ХІХ – поч. ХХ ст.)». (ДД № 007567 від 05.07.2018 р.).

   2003  – доцент кафедри української літератури і народознавства (атестат доцента № 008795 від 23.09.2003 р.).

   2000 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема дисертації: «Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олени Пчілки» (ДК № 005728 від 09.02.2000 р.).

    Освіта:

   2013-2017 – докторантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1995-1998 – аспірантура Інституту педагогіки НАН України.

   1980-1985 – Одеський державний університет імені І. І. Мечникова. Спеціальність: українська мова і література, кваліфікація: філолог, викладач української мови і літератури.

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Методика навчання української літератури (профільний рівень)», «Дитяча література», «Дитяча література з практикумом виразного читання».

   Сфера наукових інтересів: теорія і методика викладання словесності (історичний та сучасний аспекти),  проблеми розвитку та вивчення дитячої літератури.

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Член експертної комісії з ліцензування та акредитації спеціальностей від МОН України (Хмельницький національний університет).

   Член редколегії :журнал «Гумань» (наукове, громадсько-політичне, культурно-мистецьке, філологічне, релігійно-філософське, педагогічне видання, головний редактор – Сивачук Н. П.; «Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю», головний редактор – Сивачук Н. П; збірник наукових праць студентів «Ятрань», головний редактор – Сивачук Н. П.

   Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх навчання) – 2007-2009 р., 2018–2020 рр.

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   Вебінар «Класика української літератури: як зацікавити учнів, аби не ламати зуби через «забронзовілість»» за напрямами «Предметне навчання», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС). 4.02.2022р. Свідоцтво № В626-371449. «Апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера», 29.11-3.12 20021р., Умань. «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди»( свідоцтво СП № 05408289/1185-21 з 5.04.2021 до 09.04.2021, 1,0 кредитів ЄКТС/ 30 годин, Сумський державний університет). «Modern Universiti in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogicai development, distance education and internationalization of the educational process”,  організоване Higher School of Social and Economic in Przeworsk (№ IFC-WSSG / WK/ 2019- 325. Przeworsk, 01/02-01/05 2019).

    Нагороди:

   Почесна грамота Черкаської облдержадміністрації (2018 р.), Почесна грамота МОН (2009 р.)., почесні грамоти і подяки УДПУ.

    Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

   Desiatnyk, K., Novakivska, L., Pryma, V., Klochko, L., & Vdovina, O. (2022). Theoretical analysis of the problem of leadership in professional and management activities. Revista Eduweb, 16(4), 153165. https://revistaeduweb.org/check/16-4/13-153-165.pdf

   Yovenko L., Novakivska L., Sanivskyi О., Sherman M., Vysochan L., Hnedko N. Pedagogical аnalysis оf the henomenon of digital competence. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21, No. 6, June, рр. 7–10.

   Novakivska, L., Bialyk, O., Zadorozhna О., Nypadymka, A., Kashubiak, I., Сrеativе сompetеncе іn the educational aсtivity of а day-tо-day teacher. Laplage Em Revista. 2021, 7(3), pр. 64–70. Web of Science

   Публікації у фахових і закордонних виданнях:

   1. Новаківська Л. Структура та зміст спеціальних посібників для самостійної роботи школярів зі словесності (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Інноваційна педагогіка. 2022. Випуск 49. Том 2. С.27–31.
   2. Новаківська Л. Теоретико-методичні проблеми самостійної роботи школярів зі словесності (друга половина ХІХ століття). Перспективи та інновації науки. 2022. Випуск № 6(11). С.288–289.
   3. Новаківська Л. Організація творчої діяльності учнів на уроках словесності у методичному доробку І. Гаврилова. Наукові інновації та передові технології. 2022. Випуск № 6(8). С.220–230.
   4. Новаківська Л. Наступність у вивченні словесності(друга половина ХІХ століття): від риторики до «практичного» методу. Інноваційна педагогіка. Випуск 48. Т. 2. 2022. С.75–79.
   5. Новаківська Л. Практичне застосування письмових вправ як передумова творчої діяльності учнів у педагогічній спадщині І. Гаврилова. Актуальні питання гуманітарних наук: мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. 2022. №51. С.620–625.
   6. Новаківська Л. Забезпечення наступності у викладанні словесності на різних освітніх рівнях: форми і методи (ХІХ поч. ХХ ст.). Перспективи та інновації науки. 2022. Випуск 9(14). С. 286–296.
   7. Професійні вимоги до вчителя-словесника в педагогічній спадщині відомих діячів освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. «Věda a perspektivy».№6(6). 2021. С.140–154.
   8. Вплив педагогічних концепцій другої половини ХІХ століття на формування різних видів навчальних книг зі словесності. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: 2020. Вип.92. С.7–13.
   9. Novakovskaya L.V. Pedagogical forums scientist worders of the second haif of the XIX – the beginning of the XX century. The seientific method. 2017. Vol.1. №12 (12). С.20–24.
   10. Новаківська Л. В. Джерельна база дослідження проблеми викладання словесності у вітчизняних навчальних закладах ХІХ – поч. ХХ ст. The scientific heritage. 2017. № 9(9). С. 88–92.
   11. Новаківська Л. В. Проблеми викладання словесності як предмет обговорень педагогічних форумів (друга половина ХІХ – початок ХХ століть). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 150. С. 88–94.
   12. Новаківська Л. В. Професійний ідеал учителя словесності XIX – початку XX століття. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип. 32. С. 596–605.
   13. Новаковская Л. В. Понятие «словесность» в его историческом развитии. Вестник Академии знаний. 2016. № 16(1). С. 62–68.
   14. Новаківська Л. В. Підручники словесності початку ХХ століття: до історії питання. The scientific heritage. 2016. № 6(6). С. 46–50.
   15. Новаківська Л. В. Лекційний метод викладання літератури в середині ХІХ на початку ХХ століття. Педагогічний дискурс. Хмельницький: ПП Мошак М. І., 2016. Вип. 20. С. 143–149.
   16. Новаківська Л. В. Твір як форма літературної гімназійної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2016. № 3. С. 98–106.
   17. Новаківська Л. В. Розвиток поняття «словесність»: історико-педагогічний аспект. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон: Гельветика, 2016. Вип. LXIX. Т. 1. С. 52–56.
   18. Новаківська Л. В. Розвиток форм і методів навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. Вип. 147. С. 95–100.
   19. Новаківська Л. В. Педагоги-словесники про роль лекції у викладанні літератури (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2016. № 4. С. 99–104.
   20. Новаківська Л. В. Проблеми літературної освіти в методиці словесності середини ХІХ – початку ХХ століття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 1. С. 249–258.
   21. Новаківська Л. В. Літературна бесіда як форма навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття). Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 13, ч. 2. С. 175–184.
   22. Новаківська Л. В. Погляди М. Пирогова на літературну бесіду як форму навчання словесності (середина ХІХ століття). Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 54. С. 147–155.
   23. Новаківська Л. В. Розвиток методики викладання словесності у вітчизняній школі в ХІХ – на початку ХХ століття. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон: Гельветика, 2016. Вип. LХХІІ. Т. 1. С. 34–40.
   24. Новаківська Л. В. Про форми і методи навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Історико-педагогічний альманах. 2016. Вип. 1. С. 32–38.
   25. Новаківська Л. В. Теорія словесності як навчальна дисципліна другої половини ХІХ століття. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2015. № 32(365). С. 76–82.
   26. Новаківська Л. В. Психолого-педагогічна спрямованість підручників словесності у ХІХ столітті. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці: Вид-во ЧНУ, 2015. Вип. 767. С. 132–142.
   27. Новаківська Л. В. Вплив ідей О. Потебні на викладання літератури в др. пол. ХІХ ст. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 2. С. 296–301.
   28. Новаківська Л. В. Університетські педагогічні інститути в системі вітчизняної освіти (1811–1859 рр.). Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 12, ч. 2. С. 264–272.

    Монографії:

   Викладання словесності у вітчизняних навчальних закладах (XIX – початок XX століття): монографія. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 483 с.

    Посібники:

   Дитяча література: навчально-методичний посібник (для студ. вищ. пед. навч. закладів)/ укладач Л.В. Новаківська. Умань: ВПП «Візаві», 2021. 203 с.

   Методика навчання української літератури в профільній школі: навчально-методичний посібник (для студ. вищ. пед. навч. закладів) / укладач Л.В. Новаківська. Умань: ВПП «Візаві», 2020. 183 с.

   Проблеми викладання словесності у спадщині-педагогів-словесників другої половини ХІХ – початку ХХ століть: хрестоматія для студ. вищ. пед. навч. закл. / уклад. Л. В. Новаківська. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 156 с.

    Науково-популярні публікації:

   Проблема творчої діяльності у методичній спадщині М.Рибнікової та В.Голубкова. Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7–8 травня 2021 р.  Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2021. 64–67 с.

   Наукова фольклорно-етнографічна робота Олени Пчілки. Наукові читання: Тичинівська епоха. Народження поетів. До 130-річчя з дня народження Павла Тичини: зб. наук. пр. (за мат.наукових читань). К.: ЛММК П. Г. Тичини в м. Києві.2021. С.177–187.

   Методичні пошуки С. І. Браїловського у викладанні словесності. Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 травня 2020 року). Київ:ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». 2020. Ч.ІІ. с.67 –71.

   Теоретико-методичні засади викладання словесності у вітчизняних навчальних закладах (ХІХ – початок ХХ століття). Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (м. Суми, 24 квітня 2020 року). Вип. 3 / [ред. кол. вип. : І. Б. Іванова (голова), З. В. Савченко, С. В. П’ятаченко, Т. В. Доган]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. с.39–42.

   Подвижництво Олени Пчілки на видавничій ниві. Тоталітаризм як система знищення національної памʼяті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С.192–197.

   Методичні пошуки у викладанні словесності кінця    XIX– початку XX століття.Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 6th International Scientific Conference. April 19, 2019, Stuttgart, Germany. Р.297–304.

   Наступність у викладанні словесності в методиці середньої і вищої школи у ХІХ – на початку ХХ століть // XII Міжнародна наукова конференція «Science and Society»м. Гамільтон, Канада | 7 червня 2019 р The 12th International conference “Science and society” (June 7, 2019) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2019. Р.96-102.

   Novakovskaya L.V. Ideas Alexander Afanasyevich Potebny about leading literature ( the second half of the XIX – the beginning of the XXth centure. Sciences of Europe.2017.Vol. 3. No 20. C.15–19.

   Дата останньої зміни: 27 Грудня, 2023