Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Гончарук Валентина Анатоліївна

   Гончарук Валентина Анатоліївна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2009 – доцент кафедри українознавства (атестат  12ДЦ № 022261 від 19 лютого 2009 р.).

   2003 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи» (диплом ДК № 020870 від 12 листопада 2003 р.).

   Освіта:

   1988–1992 – Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи»; кваліфікація вчителя початкових класів, вихователя (диплом з відзнакою РТ-І № 061777 від 27 червня 1992 р.).

   1992–1995 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та народознавства»; кваліфікація вчителя початкових класів і народознавства (диплом з відзнакою КЗ № 900463 від 24 червня 1995 р.).

   1997–1998 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація вчителя української мови і літератури (диплом з відзнакою ЛМ ВЕ № 000448 від 24 червня 1998 р.).

   Викладає навчальні дисципліни: «Українознавство», «Методика навчання народознавства».

   Сфера наукових інтересів: українознавство, народознавство, українська народна культура, українська етнографія, українська етнологія, український фольклор, українська література, педагогіка, психологія, методики.

    

   Відповідальна з науки на кафедрі української літератури, українознавства та методик їх навчання (2012–2022 рр.).

   Секретар науково-методичної комісії факультету української філології (2016–2022 рр.).

   Розробник держбюджетних тем: «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців» (01.10.2004 – 31.12.2006 рр.); «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (01.01.2014 – 31.12.2016 рр.).

   Розробник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2011–2025 рр.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (1995–2022 рр.).

   Науковець науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (1997–2022 рр.).

   Керівником студентського наукового гуртка «Українознавство і методика його викладання: історія, проблеми та перспективи» (2013–2022 рр.).

   Координатор Регіонального конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти (1997–2022 рр.).

   Член журі Регіонального конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка для студентів та учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (1997–2022 рр.).

   Консультант і рецензент наукових робіт, член журі в секції «Фольклористика» І і ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (2017–2022 рр.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   19.06.2017–23.06.2017 – Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща); міжнародне наукове стажування в галузі освіти та інновацій; тема: «Інновації в освіті та науці та впровадження їх у навчально-виховний процес». Сертифікат виданий 23.06.17 р. (6 кредитів / 180 год.).

   01.02.2019–01.05.2019 – Вища соціально-економічна школа (м. Пшеворськ, Республіка Польща); міжнародне стажування; тема: «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу». Сертифікат № IFC- WSSG/WK/2019-276 від 01.05.2019 р. (6 кредитів / 180 год.).

   01.10.2021–30.11.2021 – Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна); вітчизняне стажування; тема: «Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх філологів до організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу». Довідка № 01-12/759 від 01.12.2021 р. (6 кредитів / 180 год.).

   Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Республіка Польща). Сертифікат Nr KJ-A Nr. 19/04/110 від 14.04.2019 р. про володіння іноземною (англійською) мовою на рівні B2.

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   1. Kharkivska, А., Honcharuk, V., Tyurina, V., Yuldasheva, S., Koval, L. & Poliakova, О. Іntensification of cognitive activity of higher education seekers as a central problem of modern didactics. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22, No.1, January, 2022, 161–166.https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.22, http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220122.pdf (Web of Science, Q4)
   2. Zinchenko, V., Udovychenko, L.,Maksymenko, A., Gevorgian, К., Nesterenko, Т., Honcharuk, V. Aprendizaje basado en proyectos en la formación de futuros filólogos. Revista De La Universidad Del Zulia, 12(35), 2021, 134–147. http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.35.08, https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/37045/40217 (Web of Science)
   3. Honcharuk, V.V., Honcharuk, V.A., Zadorozhna, O.M., Sulym, V.T., Patiyevych, O.V., & Chystiakova, L.O. (2020). Developing Environmental Culture in Future Teachers during Professional Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 244-264. doi: 10.18662/rrem/212 (Web of Science)
   4. Tetiana Stratan-Artyshkova, Nadiia Fedchychyn, Valentyna Honcharuk (2017). Future Specialists’ Creative Capacityas a Personaland Professional Quality. Science and education, 10, 182-187. (Web of Science)
   5. Olena Fedorenko, Lidia Pletenytska, Kateryna Averina, Valentyna Honcharuk, Larisa Danilevich (2020). The algorithm for applying the rating system of evaluation as an effective method of influencing the activation of cognitive activity of students. Journal of Critical Reviews, 7 (13), 106-108. doi:10.31838/jcr.07.13.17 (Scopus)

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Андрущенко, Н. В., Кобаль, В. І., Демченко, Ю. М., & Гончарук, В. А. (2023). Цифровізація освіти як спосіб професійного становлення майбутніх науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Академічні візії, (16). вилучено із https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/148,Гончарук В. А., Мельник О. В., Декарчук С. О., Мартиненко Л. Б.
   2. Вплив глобалізації на освітню діяльність у сучасному світі. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2022. № 3 (8) 2022. С. 258–268. DOI:https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-3(8)-258-268,
   3. Гончарук В. А. Теоретичні основи формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. № 3 (10).  С. 8–14.
   4. Гончарук В. А. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки».  № 2 (375). С. 96–101.
   5. Гончарук В. А. Генезис ідеї формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів. Науковий журнал «Альманах науки». № 8 (17). С. 25-28.
   6. Біда О. А., Гончарук В. В., Гончарук В. А. Професійна мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 178. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 17–21.
   7. Біда О., Гончарук Віт., Гончарук Вал. Сутнісна характеристика поняття «професійна мобільність». Освітній простір України. Вип. 16. К.: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. С. 193–198.
   8. Гончарук В. А., Гомотюк О. Є., Плетеницька Л. С., Звоздецька В. Г., Ланчуковська Н. В., Хапіна О. В., Чиж А.Г., Максимчук І. А. Програма педагогічної практики у контексті оволодіння основами педагогічного спілкування. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Випуск 5(125)20. С. 43–49.
   9. Гончарук В. В., Гончарук В. А., Макаревич І. М., Чистякова Л. О. Інноваційна підготовка майбутніх учителів у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 2 (35). С. 88–94.
   10. Кушнір Н., Гончарук Віт., Гончарук Вал. Соціокультурний аспект формування економічної культури в освітньому процесі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. № 9 (103). С. 372–379.
   11. Гончарук В. А., Подлевська Н. В., Живолуп В. І. Професійна комунікативна компетентність у системі фахової підготовки майбутніх філологів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2021. Випуск 194. С. 89–94.
   12. Гончарук В.А., Гармаш О. Л., Карась А. В. Формування культурологічної компетентності майбутнього філолога: методичний аспект. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2021. Вип. № 1(5).  С. 16–25.
   13. Гончарук Віт., Гончарук Вал. Цифрова компетентність як складник професійної культури педагога. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря].  Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 41.  Т. 1. 2021. С. 202–210.

     Монографії (розділи у монографіях):

   1. Народознавство Уманщини в іменах: колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2021. 246 с. (Сивачук Н. П., Гончарук В. А., Циганок О. О., Санівський О. М., Йовенко Л. І., Осіпенко Н. С., Кириченко В. Г., Денисюк О. Ю.)
   2. Honcharuk Valentyna, Lopushan Tetiana. Moral and ethical imperatives of family education of ukrainians in the works of ukrainian writers of the late XIX – early XX century. Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. 994 р. Р. 681–695. Available at: DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III. URL: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-pedagogy-and-education/.
   3. Valentyna Honcharuk, Vitalii Honcharuk. Problems of higher education in the pandemic crisis conditions and ways to solve them. Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-08-5, Р. 28–32.

   Навчальні посібники:

   1. Українознавство: навчальний посібник / [укл. Терешко І. Г., Гончарук В. А., Йовенко Л. І. ]. 2-ге вид. Умань: «АЛМІ», 2017. 265 с.
   2. Осіпенко Н. С., Гончарук В. А. Фольклорна спадщина села Пугачівка Уманського району Черкаської області: навчальний посібник. Умань: АЛМІ, 2019. 132 с.
   3. Гончарук В. А., Осіпенко Н. С. Фольклорна спадщина села Углуватка Христинівського району Черкаської області: навчальний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 102 с.

   Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

   1. Гончарук В. А. Українознавство: посібник-хрестоматія (до розділу «Народна символіка українців»). Умань : Візаві, 2018. 166 с.
   2. Методичні рекомендації до навчальної (фольклорної) практики: для студентів філологічних спеціальностей / упоряд. В. А. Гончарук. Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2018. 38 с.
   3. Українознавство: навч.-метод. посіб. / Валентина Гончарук; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т укр. філології, Наук.-досл. лабораторія «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» [та ін.]. Умань: «Візаві», 2021. 122 с.

   Науково-популярні публікації:

   1. Гончарук В. А. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до експедиційної українознавчої роботи в загальноосвітній школі. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (31 травня – 1 червня 2018 року) [Текст] / А. В. Лякішева (заг. ред.), П. М. Гусак, І.Б. Кузава та ін. у 2 т. Т. 1 (А-М). Луцьк : ФОП «Покора» І.О., 2018. С. 70–73.
   2. Гончарук В. В., Гончарук В. А. Життя та діяльність Хрисанфа Ящуржинського в історичній ретроспективі. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 60-річчя утворення кафедри філософії й 80-ти річчя утворення кафедри історії і права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 р., Покровськ, «ДонНТУ» Ляшок Я.О., відп. ред. проф. Нікульчев М.О.) Покровськ: «ДонНТУ», 2018. С. 53–57.
   3. Гончарук В. А. Генезис ідеї формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів. Науковий журнал «Альманах науки». № 8 (17). С. 25–28.
   4. Гончарук В. А. Матеріали до вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: В. І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 214–218.
   5. Гончарук В. А. Основні наукові підходи до визначення поняття «етнокультурна компетентність» майбутніх учителів. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 43. С. 294–297.
   6. Гончарук В. А. Особливості формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: зб. наук. роб. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 березня 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. І. С. 78–82.
   7. Гончарук В. А. Створення морально-етичного середовища в сучасних українських родинах. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький: ТОВ «Колібрі 2011», 2019. С. 44–47.
   8. Гончарук В. А., Міркамілов М. С. Єдність людини і природи в поезії Богдана-Ігоря Антонича. Матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 57–59.
   9. Гончарук В. А. Виховання морально-етичних цінностей студентів ЗВО під час їх підготовки до створення сім’ї. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20–21 червня 2019 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. Ч. 1. С. 69–72.
   10. Гончарук В. А. Внутрішній світ Плужникового ліричного героя. Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 червня 2019 р.). ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. С. 38–41.
   11. Гончарук Валентина. Овіяне місцевими легендами село Шарин Уманського району (за матеріалами фольклорної практики). Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини: матеріали  регіон. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2019. С. 10–13.
   12. Гончарук В. А. Вивчення прислів’їв і приказок на уроках української літератури у школі. Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 липня 2019 року. К.: МЦНД, 2019. С. 42–44.
   13. Гончарук В. А., Чумаченко Т. П. Життєва доля поета доби «розстріляного відродження» Євгена Плужника. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22–23 березня 2019 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. С. 11–14.
   14. Гончарук В. А. Демонологічні уявлення в системі народного календаря. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24–25 січня 2020 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. С. 102–105.
   15. Гончарук В. А., Басаман Я. В., Тверда О. О. Поєднання дохристиянських і християнських елементів у водосвятській обрядовості українців. Priority directions of science development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. February 3–4, 2020. Pp. 547–551. URL: http://sciconf.com.ua.
   16. Гончарук В. А., Гончарук В. В. Основні складники культурологічної компетентності студентів закладів вищої освіти. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 1. С. 303–308.
   17. Гончарук В. А. Організація змішаного навчання українознавству в інформаційно-освітньому середовищі ««MOODLE» закладу вищої освіти. Збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА ‘2020», 10-11 листопада 2020 року, НУБіП України, Київ. (електронне видання). С. 190–191.
   18. Гончарук В. А. Філософсько-символічне значення Води в українській етнокультурі. Україна – ЄС: проблеми наукової та галузевої інтеграції: Матер. V Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: проблеми наукової та галузевої інтеграції» (м. Харків, 31 січня – 01 лютого 2020 р.). Наукове партнерство «Центр наукових технологій». Харків: НП «ЦНТ», 2020. С. 8–12.
   19. Гончарук В. В., Гончарук В. А. Основні компоненти професійної компетентності сучасного вчителя. Scientific Horizon in the Context of Social Crises: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (January 6–8, 2020), Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2020. Рp. 108–119. URL: https://interconf.top/
   20. Гончарук В. А., Гончарук В. В. Зміст і мета формування етнокультурної компетентності педагога в контексті освітніх змін. Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (February 6–8, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. С. 38–42.
   21. Goncharuk V., Goncharuk V., Pashkovska O. (2020, 26 March). Regulatory base on academic integrity and quality assurance of academic writing in higher education in Ukraine. Book of abstracts of International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI). Scientific Center of Innovative Researches OÜ, Estonia; KROK University, Ukraine. doi:10.36690/APAEI.2020.80. Р. 33–35.
   22. Гончарук В. А., Гончарук В. В. Формування професійної компетентності вчителів-філологів з урахуванням нових підходів та інформаційних технологій. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 239-246.
   23. Гончарук В. В., Гончарук В. А. Врахування психологічних якостей особистості у майбутній професійній діяльності в екстремальних умовах. Соціально-психологічні проблеми суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16–17 квітня 2021 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 102–106.
   24. Лопушенко А., Гончарук В. Народний аматорський автентичний фольклорний колектив «Надвечір’я» (за матеріалами фольклорних експедицій). Боговиця. 2021. Ч. 28(92). С. 2.
   Дата останньої зміни: 27 Грудня, 2023