Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Зелінська Оксана Юріївна

   Зелінська Оксана Юріївна

   Науковий ступінь: доктор філологічних наук

   Учене звання: професор

   Посада: професор кафедри

   2021 – професор кафедри української мови та методики її навчання (диплом АП № 003586 від 28 вересня 2021 р.).

   2015 – доктор філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема докторської дисертації: «Барокова проповідь у контексті розвитку української літературної мови ХVІІ ст.» (диплом ДД № 004058 від 26 лютого 2015 р.).

   2005 – доцент кафедри української мови (атестат доцента ДЦ № 010935 від 21 квітня 2005 р.).

   2003 – кандидат філологічних наук; спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Педагогічна лексика української мови ХVІ–ХVІІІ ст.» (диплом ДК № 019893 від 2 липня 2003 р.).

   Освіта:

   2017–2018 – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація «035.03 слов’янські мови (переклад включно)»; кваліфікація: «Філолог. Викладач польської мови і літератури, української мови і літератури. Перекладач» (диплом магістра  М18 № 12784 від 20 грудня 2018 р.).

   2006–2009 – докторантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1999–2003 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1984–1988 – Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова і література»; кваліфікація вчителя української мови і літератури (диплом ПВ № 636242 від 27 липня 1988 р.).

    Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літературної мови», «Українська наукова мова», «Теорія і практика мовного впливу».

    Сфера наукових інтересів: історія української мови, мовний вплив, релігійний дискурс.

   Член мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні (посвідчення № 3597 від 18 квітня 2022 р.).

   Керівник  наукової теми «Лексика і граматика в синхронії та діахронії», реєстраційний номер 0116U000113.

   Член спеціалізованої вченої ради Д 73.053.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

   Член спеціалізованої вченої ради К 73.053.07 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

   Член редколегії фахових наукових видань: «Філологічний часопис» (Умань), «Мовознавчий вісник» (Черкаси), «Лінгвістика» (Луганськ–Старобільськ), студентського збірника наукових праць «Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру» (Умань).

   Рецензент фахових видань: «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)» (із 2020 р.); «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка». Серія «Філологічні науки» (із 2022 р.).

   Керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (здобувач Н. В. Безпала; тема дисертації: «Морально-етична лексика української мови ХVI– ХVIІІ ст.», 2021 р.; диплом ДК № 060400 від 29.06.2021 р.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

   Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 Філологія (українська мова) – здобувач С. Б. Шило (2021 р.).

   Член експертних груп з акредитації освітніх програм (Криворізький державний педагогічний університету (2022 р.); Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021 р.; Запорізький національний університет, 2020 р.; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020 р.).

   Член галузевої комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови (Умань, 2018–2020 рр.).

   Є автором статей у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Scopus, монографій, наукових праць в Україні і закордоном, укладачем навчально-методичних посібників і хрестоматії.

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – ГО «Українська гуманітарна платформа», навчання у проєкті «Єдині» (6 академічних годин), кваліфікація: модератор розмовних клубів – сертифікат № 2020000110 від 15.09.2022 р.

   2022 – Інститут славістики ПАН (м. Варшава, Польща), курси підвищення кваліфікації з польської мови в обсязі 20 академічних годин (сертифікат від 24.06.2022 р.).

   2022 – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО, тренінг для керівників експертних груп обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС) – сертифікат № 0211 / 2022 (217) від 18 лютого 2022 р.

   2021 – Варшавський університет (грант стипендіальної програми NAWA, Польща, Варшава, 01.12.2021 р. – 31.12.2021 р.); виконання індивідуального проєкту «Вплив польської культури на формування української проповіді епохи Бароко» (довідка від 23 грудня 2021 р.).

   2019 – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» – сертифікат від 06.10.2019 р.

    Стаж роботи в закладах ЗСО:

   1988–1998 – учитель української мови і літератури в ЗОШ № 11 імені Миколи Бажана м. Умані Черкаської обл.

   Нагороди, подяки: Подяка Міністра освіти України (2013 р.), Почесна грамота МОН України (2015 р.), Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2017 р.), Подяка від ГО «Українська гуманітарна платформа» (22.09.2022 р.).

    Статті в журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus:

   Предостережения и запреты как способ воздействия на адресата в украинских проповедях XVII–XVIIІ вв. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 55, Article 2000.

   Лексичні засоби відображення дитячого віку в писемних пам’ятках української мови ХVІ–ХVІІІ ст. 3. (2020). Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2019, Vol. 64, Issue 1, pp. 207–221.

   Переклади текстів Святого Письма в барокових проповідях. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2017, Vol. 62, Issue 1, pp. 101–114.

    Публікації в наукових виданнях:

   Лінгвальні засоби позначення в українській мові вікових періодів розвитку дитини першого року життя / О. Зелінська, М. Голобородько. Філологічний часопис : зб. наук. праць / відп. ред. С. А. Шуляк. Умань : Візаві, 2021. Вип. 2. С. 30–36.

   Тактика солідаризації в реалізації комунікативної стратегії переконання в проповідницькому дискурсі. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. Вип. 30. С. 6–13.

   Морфологічні засоби персвазії в пастирських посланнях Андрея Шептицького. Мовознавчий вісник. Черкаси, 2019. Вип. 27. С. 50–56.

   Превентив як засіб мовного впливу у пастирських посланнях Андрея Шептицького. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 95–99.

   Мовні засоби змалювання дітей в українському художньому дискурсі. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 119–131.

   Відображення українсько-польських культурних зв’язків у педагогічній лексиці української мови ХVІ–ХVІІ ст. Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny / red. R. Dymczyk, I. Krywoszeja, N. Morawiec. Częstochowa, 2017. S. 275–281.

   Назви на позначення осіб, зайнятих педагогічною діяльністю, в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст., Językoznawstwo. Prace naukowe  Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie, 2017. s. 151–167.

    Монографії:

   Прагматика займенників і дієслів у проповідницькому дискурсі. Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань : «Видавець Сочінський М. М.», 2020. С. 29–52.

   Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. 408 с.

    Посібники, словники, хрестоматії:

   Науково-критичне письмо : навч.-метод. посібн. Уклад. О. Зелінська, Т. Тищенко, Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 165 с.

   Українська наукова мова / упоряд. Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 193 с.

   Матеріали до «Словника Східноподільських говірок». Село Городецьке / Тищенко Т. М., Березовська Г. Г., Зелінська О. Ю.,  Умань. ВПЦ «Візаві», 2021. 229 с.

   Порівняльна граматика східнослов’янських мов : навч.-метод. посібник / укладачі: О. Ю. Зелінська, В. В. Денисюк. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 126 с.

   Історія української літературної мови : навч.-метод. посіб. для студентів денної і заочної форм навчання / упоряд. Зелінська О. Ю., Денисюк В. В. Вид. 2‑е, доп. і переробл. Умань: Візаві, 2015. 225 с.

   Хрестоматія з історії української літературної мови / укл. О. Ю. Зелінська, В. В. Денисюк. Умань : Візаві, 2015. 277 с.

    Науково-популярні видання:

   Синтаксис нумератива у щоденниковому дискурсі української мови початку ХVІІІ ст. /  Зелінська О. Ю., Денисюк В. В. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 437–446. URL: http://sci-conf.com.ua.

   Засоби вираження порівняльного значення у писемних пам’ятках ХVІІ СТ. «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час». Гомель, 2018. С. 17–22.

   Функції топонімів у художніх текстах української писемності ХVІІ століття. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 1 (9). С. 41–52

   Назви учнів у староукраïнській мові. Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны. 2017. С. 69–73.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022