Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Циганок Оксана Олександрівна

   Циганок Оксана Олександрівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2021 – доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання (атестат АД № 009512 від 30 листопада 2021 р.).

   2016 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі», (диплом ДК № 035936 від 12 травня 2016 р.).

   Освіта:

   1992–1997 рік – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста «вчитель української мови і літератури та народознавства». (Диплом ЛР № 001068).

   1998–2002 рік – аспірант Інституту народознавства НАН України.

   Викладає навчальні дисципліни: «Академічна риторика», «Історія української літератури», «Етнографія України», «Етнологія».

   Сфера наукових інтересів: риторика, академічна риторика, педагогічна риторика, українознавство, народознавство, українська народна культура, українська етнографія, українська етнологія, український фольклор, українська література, педагогіка, психологія, методики.

   Заступник голови науково-методичної комісії факультету української філології.

   Відповідальна з навчально-методичної роботи на кафедрі української літератури, українознавства та методик їх навчання (2012–2022 рр.).

   Розробник держбюджетних тем: «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців» (01.10.2004–31.12.2006 рр.); «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (01.01.2014–31.12.2016 рр.).

   Розробник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2011–2025 рр.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (1997–2022 рр.).

   Науковець науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (1997–2022 рр.).

   Керівник студентського наукового гуртка «Театр слова».

   Координатор Регіонального конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2022 рр.).

   Член журі Регіонального конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка для студентів та учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2022 рр.).

   Консультант і рецензент наукових робіт, член журі в секції «Етнологія» І і ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (2017–2022 рр.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   З 29 травня до 09 червня 2018 р. підвищувала кваліфікацію за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Категорія «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентноздатності науково-педагогічних працівників» (Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагоічної освіти) (Свідотцтво про підвищенняк валіфікації СП 35830447/0924-18) (150 год./5 кр).

   01.02.2019–01.05.2019 – Вища соціально-економічна школа (м. Пшеворськ, Республіка Польща); міжнародне стажування; тема: «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу». Сертифікат № IFC-WSSG/WK/2019-283 від 01.05.2019 р. (6 кредитів / 180 год.). Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 01 February – 01 May 2019).

   Отримала сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на Рівні UPPER-INTERMEDIATE 2 (B2) (Your English School, Cherkasy, Ukraine, Candidate No: 20 – 324).

   Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/1796-22 Сумський державний університет, Програма підвищення кваліфікації «Ораторське мистецтво» (1/30год), 18.10.22-24.10.22.

   Сумський державний університет, програма підвищення кваліфікації «Українська мова: помічник кожному на щодень» (1 кредит / 30 годин), 22.11.22-28.11.2022 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/2420-22 від 28.11.2022 р.

   Сертифікат ПК № 0212639/005234-21 за напрямом: «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі (30 год/1 кредит ЄКТС) УДПУ, 29.11.2021–03.12.2021.

   Мукачівський державний університет, кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій з 02.09.2022 р. по 18.09.2022 р підвищення кваліфікації на тему: Методичні основи викладання української мови та літератури в школі (обсяг 180/6 кредитів) довідка 18.10.2022 № 2086.

   Брала участь в онлайн курсах «Google digital tools for education / Цифрові технології Google для освіти», які були організовані за підтримки Міністерства освіти і науки України та компанії «Google Україна».

   Сертифікат № GDTfE-08-С-02111 з 20 до 26 березня 2023 року (середній рівень) (15 академічних годин (0,5 кредиту ECTS).

   Сертифікат № GDTfE-08-Б-02349 з 06 до 19 березня 2023 року (базовий рівень) (30 академічних годин 1 кредит ECTS).

   Сертифікат № GDTfE-08-П-01969 з 27 березня до 02 квітня 2023 року (поглиблений рівень) (15 академічних годин (0,5 кредиту ECTS).

   «Рішення GOOGLE FOR EDUCATION для автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і звітів» Сертифікат № ЦІРАОПД-5126 від 13 лютого 2023 року в обсязі 2 академічні години (0,07 кредиту ECTS).

   Циганок О. О. Virtual international summer school «Remote Education – Modern Forms, Methods and Tools» (1 ECTS), 12–14.06.2023, Pedagogical University of Krakow. Переклад укр. мовою: Віртуальна літня школа (VSS 2023) «Дистанційна освіта – сучасні форми, методи та інструменти», 12–14.06.2023.

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   Boichenko V., Yovenko L., Remekh T., Tsyhanok O., Kyrychenko V., Huba B. Formation of pedagogical thinking of future teachers Estudios de Economia Aplicada, 2021, Volume 39, Issue 5.  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4832

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Boichenko V., Yovenko L., Remekh T., Tsyhanok O., Kyrychenko V., Huba B. Formation of pedagogical thinking of future teachers Estudios de Economia Aplicada, 2021, Volume 39, Issue 5. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4832 https://library.udpu.edu.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2021/2/20.pdf
   2. Санівський О. М, Циганок О. О. Особливості викладання української мови та літератури в умовах дистанційного та змішаного навчання. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») : журнал. 2023. № 4 (22) 2022. С. 284–293. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/3740/3760
   3. Санівський О. М., Циганок О. О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику «Коротка історія українського письменства» Сергія Єфремова. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. № 2. 2021. С. 158–171. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/236676
   4. Циганок О. О., Санівський О. М. Риторика і сучасна літературна освіта : виклики сьогодення. Актуальні питання в сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія») : журнал. 2023. № 2 (23) 2023. С. 369–382. http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/3715/3735
   5. Циганок О. О., Санівський О. М. Риторичний підхід у контексті комунікативної спрямованості навчання української літератури. «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. № 11(25) 2023. С. 626–634. http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/6303
   6. Циганок О. Проблема духотворення у «Нічних концертах» М. Бажана. Філологічний часопис, вип. 1 (17) / 2021 ● Philological Review, Issue 1 (17) / 2021. С. 205–213. http://fch.udpu.edu.ua/article/view/232744/23.pdf
   7. Циганок О. О. Виховання культури потреб українців у процесі вивчення українознавства. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Вип. № 15. 2017. С. 127–131.
   8. Циганок О. О. Реалізація моделі підготовки майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. Випуск. 13. С. 57–66.
   9. Циганок О. О. Українознавчий компонент мовознавчих дисциплін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. Вип. 2 (88). 311 с. С. 276–282.
   10. Циганок О. О., Санівський О. М. Дослідження дитячого фольклору в контексті традиційної народної культури . Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВЦП «Візаві», 2017. С. 151‒163.
   11. Циганок О. О., Санівський О. М. Образ ідеалу української жінки у повісті І. Франка «Захар Беркут». Філологічний часопис. 2018. № 2(12). С. 128–135.
   12. Циганок О. О., Санівський О. М. Філософія для дітей у педагогічній спадщині В. Сухомлинського // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. Вип. 5 (88). 172 с. С. 154–162.
   13. Циганок О. О., Санівський О. М., Формування сучасного вчителя-філолога-українознавця на основі педагогічної системи В. Сухомлинського. The 6 th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (February 12–14, 2020) Publishing House «ACCENT», Sofia, Bulgaria. 2020. 1018 p. c. 956-964.

   Монографії (розділи у монографіях):

   1. Фольклорна спадщина села Копенкувате : монографічне дослідження / Наталія Сивачук, Оксана Циганок, Олександр Санівський ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 203 с. (особистий внесок 2,8 др. арк.)
   2. Народознавство Уманщини в іменах : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 246 с. (особистий внесок 1,5 др. арк.)
   3. Циганок О. О. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі : моногр. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 280 с.

   Навчальні посібники:

   1. Український дитячий фольклор. Критичні матеріали : Хрестоматія / Уклад. Н. Сивачук, О. Циганок.Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 208 с. (Власний внесок – С. 79–202).
   2. Український дитячий фольклор : Хрестоматія / Уклад. Н. Сивачук, О. Циганок.Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 174 с.

    Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

   1. Академічна риторика : навчально-методичний посібник / Автор. колектив: Наталія Сивачук, Олександр Санівський, Оксана Циганок. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2022. 376 с. (особистий внесок 5,2 др. арк.).
   2. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Академічна риторика» / Укл. О. О. Циганок. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2023. 134 с.

    Науково-популярні публікації:

    1. Санівський О. М., Циганок О. О. Вплив періоду українізації (1926–1933 рр.) на становлення науково-педагогічних поглядів В. Сухомлинського. Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. В. М. Кушнір. Умань : Візаві, 2019. Вип. ХІІ. 129 с., С. 94–104.
    2. Санівський О. М., Циганок О. О. Вивчення рис національного характеру (за матеріалами творчої спадщини Г. Сковороди). The 6 th International scientific conference «Dynamics of the development of world science» (February 19–21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 1324 p. с. 1227–1237.
    3. Санівський О. М., Циганок О. О. Зміст поняття «народний золотослів», його специфіка, структура, функції. The 7 th International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society» (March 4–6, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 1091. с. 968–978
    4. Санівський О. М., Циганок О. О., Осіпчук Г. В.. Вивчення творчої спадщини Г. Сковороди в ЗЗСО крізь призму національного характеру українця. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 4. С. 216–225.
    5. Циганок О. О. Вивчення трагікомедії «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого у процесі підготовки до ЗНО з української літератури. Українська мова і література в школі. 2020. № 5 (152). С. 27–32.
    6. Циганок О. О. Особливості поховальної обрядовості Уманщини. Літературне краєзнавство у системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини: матеріали регіон. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2019. С. 112–119.
    7. Циганок О. О. Використання засобів медіаосвіти у підготовці майбутніх учителів-словесників допрофесійної діяльності. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах модернізацій них суспільних змін: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, 15 травня 2018 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 92 с. с. 81–83.
    8. Циганок О. О. Дослідження О. Мазуркевичем методичних концептів викладання української літератури у доробку Івана Франка. Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Н. П. Сивачук (гол. ред.). Умань: АЛМІ, 2018.
    9. Циганок О. О. Особистість сучасного вчителя в новій українській школі. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19–20 квітня 2018 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (гол. ред.), Побірченко О. М. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. 190 с. С. 181–184.
    10. Циганок О. О. Методична підготовка студентів-філологів до українознавчої роботи в школі в контексті неперервної освіти. Неперервна педагогічна освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2018 року / гол. ред. Муковіз О. П. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 82 с. С. 70–72.
    11. Циганок О. О. Сутність позааудиторної роботи з українознавства у ВНЗ. Освіта дорослих – регіональний розвиток : досвід, виклики, стратегії: збірник матеріалів Форуму до Міжнародного [колектив авторів]. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. 142 с. С.108 – 110.
    12. Циганок О. О., Санівський О. М. Традиції трудового виховання у творчості М. Стельмаха. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September, 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, рр. 125–128.
    13. Циганок О. О., Санівський О. М., Патріотичне виховання майбутніх студентів-філологів (з досвіду роботи УДПУ імені Павла Тичини). The 8 th International scientific and practical «Perspectives of world science and education» (April 22–24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 980 p. C. 945–950.
    14. Циганок О. О., Санівський О. М. Антеїзм – домінанта педагогічної спадщини В. Сухомлинського і провідна риса української ментальності. Освіта і наука у мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27–28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2020. 400 с. С. 189–191.
    15. Syvachuk N. P., Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M.. Scientific and pedagogical ideas of Vasyl Sukhomlynskyi and ukrainization: areas of intersection. Pedagogy And Education Management Review. Tallinn, Estonia, 2022, (2), р. 32–41. https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/98/91
    16. Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M. Methodological concepts of the formation of the scientific elite by means of ukrainian studies 186–191. The 5th International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world” (March 9-11, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. 471 p. https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-03-2023-toronto-kanada-arhiv/.
    17. Tsyhanok O . O., Sanivskyi O . M. Slavic Goddess Mokosha: linguocultural dimension. Modern engineering and innovative technologies. Issue № 25, Part 3, January 2023, P. 201-206 http://  moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit25-03-069201

     

   Дата останньої зміни: 19 Вересня, 2023