Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Кириченко Віта Григорівна

   Кириченко Віта Григорівна

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2019 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в школі на засадах українознавства», (диплом ДК № 056545). від 26 лютого 2020 р.).

   Освіта:

   1992–1997 рік – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання і хореографія». (Диплом ЛГ № 012483).

   2011–2013 рік – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію спеціаліста «вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактор освітніх видань». (Диплом 12 ДСК № 257821).

   2011–2014 рік – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   Викладає навчальні дисципліни:  «Історія української літератури».

   Сфера наукових інтересів: українознавство, народознавство, українська народна культура, український фольклор, міфологія, українська література, педагогіка, психологія, методики.

   Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі української літератури, українознавства та методик їх навчання (2017–2022 рр.).

   01.01.2014 – 31.12.2016 р.р. «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства».

   Розробник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2014–2025 р.р.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (1914–2022 р.р.).

   Науковець науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (1914–2022 р.р.).

   Координатор Регіонального конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти (2014–2022 р.р.).

   Член журі Регіонального конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка для студентів та учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (2014–2022 р.р.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   З 29 травня до 09 червня 2018 р. підвищувала кваліфікацію за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Категорія «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентноздатності науково-педагогічних працівників» (Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагоічної освіти) (Свідотцтво про підвищенняк валіфікації СП 35830447/0924-18) (150 год./5 кр).

   28.10.2020–28.01.2021 – Вища школа лінгвістична. (м. Ченстохова, Республіка Польща); міжнародне стажування; тема: «Інноваційні методи і технології викладання: найновіші в європейській освітній практиці» (Педагогіка) / «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Pedagogics). Засвоєння найновіших технологій в сучасній освіті; засвоєння сучасного освітнього менеджменту: лідерство в освіті; ознайомлення з соціальною і психологічною підтримкою інноваційних процесів в університетах; розгляд медіа- і соціальної комунікації; академічної інтеграції. Сертифікат КРК21/01/75  від 28.01.2021 р.

   Отримала сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на Рівні (B2). Сертифікат № KJ-A № 21/04/74  від 15.04.2021 р.

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   Boichenko V., Yovenko L., Remekh T., Tsyhanok O., Kyrychenko V., Huba B. Formation of pedagogical thinking of future teachers Estudios de Economia Aplicada, 2021, Volume 39, Issue 5.  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4832

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Кириченко В. Г. Формування системи культурних цінностей у студентів-філологів в процесі їх підготовки до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в школі (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини). Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 13. С. 138–144.

    Монографії (розділи у монографіях):

   1. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства : Монографія. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021. 317 с.
   2. Народознавство Уманщини в іменах : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 246 с. (особистий внесок 2 др. арк.).

    Навчальні посібники:

   1. Методика організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. 156 с.
   2. Практикум з формування системи культурних цінностей у студентів-філологів в процесі їх підготовки до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в школі. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021. 312с.

    Науково-популярні публікації:

   • Кириченко В. Підготовка студентів-філологів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності в школі у процесі вивчення творів класичної української літератури / Українська мова і література. 2020. № 5. С. 36‒41.
   1. Кириченко В. Г. Вивчення історичних пісень у процесі підготовки до ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2019. Вип. 3. С. 166–171.
   2. Кириченко В. Г. Вивчення роману «Чорна рада» у процесі підготовки до ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару. Умань: Візаві, 2018. Вип. 2. С. 218–230.
   3. Кириченко В.  Жіночі образи в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка. // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. – Умань : ВЦП «Візаві», 2017. – Вип. 1 (9). – С. 148–158.

    

   Дата останньої зміни: 21 Грудня, 2023