Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Денисюк Оксана Юріївна

   Денисюк Оксана Юріївна

   Посада: старший викладач кафедри

   2000‒2019 ‒ викладач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання

   2019‒2022 рік ‒ старший викладач української літератури, українознавства та методик їх навчання

   Освіта:

   1996–2001 рік – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література» та здобула кваліфікацію «вчитель української мови і літератури тазарубіжної літератури». (Диплом ЕР № 16284124).

   2011‒2013 рр. ‒ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українознавство» та здобула кваліфікацію «Магістр українознавства. Викладач українознавства». (Диплом ЕР № 45641686).

   2006–2010 рік – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   Викладає навчальні дисципліни: «Історія української літератури», «Українознавство», «Українська міфологія».

   Сфера наукових інтересів: риторика, академічна риторика, педагогічна риторика, українознавство, народознавство, українська народна культура, українська етнографія, український фольклор, міфологія, українська література, педагогіка, психологія, методики.

   Розробник держбюджетних тем: 01.10.2004 – 31.12.2006 рр. «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на основі етнокультурних традицій українців»; 01.01.2009 – 31.12.2011 «Національна культурна семіосфера як онова фахової підготовки учителя-філолога»; 01.01.2014 – 31.12.2016 рр. «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства».

   Розробник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2011–2025 рр.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (1997–2022 рр.).

   Науковець науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (1997–2022 рр.).

   Координатор Регіонального конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2022 рр.).

   Член журі Регіонального конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка для студентів та учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2022 рр.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   З 29 травня до 09 червня 2018 р. підвищувала кваліфікацію за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Категорія «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентноздатності науково-педагогічних працівників» (Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагоічної освіти) (Свідотцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0908-18) (150 год./5 кр).

    Монографії (розділи у монографіях):

   1. Народознавство Уманщини в іменах : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 246 с. (особистий внесок 1,5 др. арк.)

    Навчальні посібники:

   1. Йовенко Л., Денисюк О. Образ героя в українській літературі та педагогічній думці (ХІ – ХХ ст.) : Навчальний посібник. Умань : Вид-во АЛМІ, 2017. 160 с.
   2. Йовенко Л. І., Сивачук Н. П., Денисюк О. Ю., Терешко І. Г. Фольклорно-етнографічна спадщина села Талалаївка: навчальний посібник. Умань: АЛМІ, 2019. 120 с.
   3. Йовенко Л., Денисюк О. Історико-педагогічні передумови творення образу героя в українській ліературі (ХІ-ХІХ ст.) : Навчальний посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 176 с.

   Науково-популярні публікації:

   1. Денисюк О. Ю. Рай-сад у поезії Т. Шевченка «Садок вишневий…». «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: збірник наук. статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 41–49.
   2. Денисюк О. Кобзарі і лірники у творах Т. Шевченка / Українська мова і література. 2020. № 5. С. 15‒19.
   3. Денисюк О. Ю. Козаки-характерники у творах української літератури (за матеріалами «Енеїди» І. Котляревського та «Чорної ради» П. Куліша). International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September, 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, рр. 21–24.
   4. Денисюк О. Ю. Вивчення пʼєси «Наталка Полтавка» І. Котляревського у процесі підготовки до ЗНО / Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В. І. Авраменко (розділ І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. 371 с. – С. 189–204.
   5. Денисюк О. Ю. Методика вивчення творчості Г. Сковороди у спадщині О. Мазуркевича / Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Н. П. Сивачук (гол. ред.). Умань: АЛМІ, 2018.
   6. Денисюк О. Ю. Образ кобзаря у романі «Звичайник» Л. Мусіхіної: традиції та літературне бачення / Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О.Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. Вип. 1(7). С. 101–113.
   7. 5.      Денисюк О. Міфологеми кобзарсько-лірницької традиції в романі Л. Мусіхіної «Звичайник» як виховний простір // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВЦП «Візаві», 2017. Вип. 1 (9). С. 139–148.
   8. Денисюк О. Мандрівні сліпі співаки у культурі та побуті України // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наукові редактори : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В. Львів : Друкарня ЛМНУ імені Данила Галицького, 2016. С. 405–407.
   9. Денисюк О. Ю. Моральне виховання у мистецькому доробку Михайла Стельмаха // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26–27 лютого 2016 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. С. 9–13.

    

   Дата останньої зміни: 20 Грудня, 2023