Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Денисюк Василь Вікторович

   Денисюк Василь Вікторович

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2005 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 02 ДЦ № 014758 від 16 червня 2005 р.).

   2003 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.» (диплом ДК № 021427 від 10 грудня 2003 р.).

    

   Освіта:

   20072010 – докторантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1998–2002 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   2002–2004 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси»; кваліфікація економіст (диплом з відзнакою ЕР № 25579338 від 11 червня 2004 р.).

   1992–1997 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Українська мова і література та народознавство»; кваліфікація вчитель української мови і літератури та народознавства (диплом з відзнакою ЛМ ВЕ № 000410 від 05 липня 1997 р.).

    

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Історична граматика та історія української літературної мови», «Історична граматика української мови», «ІТ у мовно-літературній освіті», «Медійна та інформаційно-цифрова грамотність».

    

   Сфера наукових інтересів: історія української мови, історія польської мови, історична фразеологія, ономастика, діалектологія, комп’ютерна лінгвістика.

   Член мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Україні (посвідчення № 3605 від 18 квітня 2022 р.), Німецько-українського академічного товариства (із 2022 р.), Уманського крайового літературно-мистецького об’єднання Спілки слов’янських письменників України (посвідчення № 15.-019 від лютого 2022 р.).

   Член редакційної колегії фахових видань «Філологічний часопис» (Умань, з 2011 р.), «Мовознавчий вісник» (Черкаси, з 2018 р.).

   Брав участь у виконанні держбюджетної теми «Комплексне дослідження говірок подільсько-середньонаддніпрянської діалектної межі» (2006–2008 рр.).

   Здійснював наукове керівництво аспіранткою О. Б. Василик (спеціальність: 10.02.01 – українська мова; тема дослідження: «Мікротопонімія Уманщини ХVІІ–ХІХ ст.»; захист – 30.06.2015 р., Донецький національний університет).

   Підготував 5 переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови (2000 р., 2003 р., 2007 р., 2015 р., 2017 р.).

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

    

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – вебінар «Авторське право і ліцензії Creative Commons» від SUES Summer School (16.08.2022 р.).

   2022 – вебінар «Індексація журналів у DOAJ» від SUES Summer School (09.08.2022 р.).

   2022 – вебінар «Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності» (сертифікат від 05.05.2022 р.).

   2022 – вебінар «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути» (сертифікат від 07.04.2022 р.).

   2022 – вебінар «20 років Будапештській ініціативі вільного доступу: як змінився публікаційний ландшафт» (сертифікат від 10.02.2022 р.).

   2021 – Варшавський університет (грант стипендіальної програми NAWA, Польща, Варшава, 01.12.2021 р. – 31.12.2021 р.); виконання індивідуального проєкту «Польський проповідницький дискурс у формуванні фразеологічного фонду української мови ХVІІ ст.» (довідка від 23 грудня 2021 р.);

   2021 – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (сертифікат від 03.11.2021 р.);

   2021 – ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; онлайн-семінар із підвищення кваліфікації «Цифрові корпусні технології в інтелектуальному опрацюванні інформації» (сертифікат від 19.10.2021 р.);

   2021 – вебінар «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» (сертифікат від 12.08.2021 р.);

   2021 – вебінар «Профілі автора та установи у Scopus» (сертифікат від 06.05.2021 р.);

   2021 – ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; онлайн-семінар «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та “антиплагіатні” сервіси» (сертифікат від 16.02.2021 р.);

   2020 – цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (сертифікат № АС 1069 від 04 грудня 2020 р.);

   2019 – Варшавський університет (грант стипендіальної програми NAWA, Польща, Варшава, 01.11.2019 р. – 31.12.2019 р.); виконання індивідуального проєкту «Роль польської мови у формуванні фразеологічного фонду української мови у ХVІ–ХVІІ ст.» (довідка від 30 грудня 2019 р.);

   2018 – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти; підвищення кваліфікації за напрямом «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників» (свідоцтво № 35830447/0907-18 від 09.06.2018 р.).

    

   Нагороди: Грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2004 р., 2009 р., 2013 р.), Подяки відділу освіти Уманської міської ради (2016 р, 2017 р., 2018 р.), Подяки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2015 р., 2017 р.), Подяка Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2017 р.), Почесна грамота Уманської районної державної адміністрації (2018 р.).

    

   Статті в журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus:

   Дослідження історичної фразеології в українському мовознавстві (50-ті рр. ХХ ст. – 20- ті рр. ХХІ ст.). Ezikov svyat. 2022. V. 20, Issue 1, pp. 29–43.

   Функціювання лексики на позначення стихійних явищ в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2020. V. 65, Issue 2, pp. 237–248.

    

   Публікації в наукових виданнях:

   Епістолярій Лазаря Барановича як джерело вивчення динаміки фразеологічного складу української мови другої половини XVII ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки : науковий журнал / [гол. ред. Й. Гетка, відповід. редактори О. Юрчук, Г. Гримашевич, О. Гирин, Т. Криворучко]. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Вип. 1 (96). С. 87–102.

   Польські «неприємності» в українській фразеології. Українська полоністика. 2021. Вип. 19. С. 30–40.

   І в тин, і в млин, і в срібні ворота (Рецензія на книгу: Коваленко Н. Д. Фразеологія в українському діалектному мовленні. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2021. 404 с.). Філологічний часопис : науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 2 (18). С. 182–185.

   Языковые средства выражения этнической принадлежности в дневниковом дискурсе начала ХVІІІ в. Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. Ч. 1. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. Мозырь, 2021. С. 136–140.

   Фразеологія щоденникового дискурсу української мови першої половини ХVІІІ ст. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Вип. 30. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С. 14–23.

   Польський слід в українській фразеології. Language, business and law, intercultural communication: challenges of today : proceedings of ІІ International interdisciplinary conference. Ed. Oxana Chaika, Amit Kumar Goel. India : ABS Books, 2021. С. 25–26.

   Фразеологія юридичної сфери у щоденниковому дискурсі. Languages for specific purposes and ways of instruction and acquisition: innovative approach. Editors Oksana Chaika, Amit Kumar Goel. India : Vandana Publications, 2021. С. 31–32.

   Slavic Paroemiology as a Linguistic Science: Traditional and Contemporary Trends. Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Atlantis Press, 2021. Pp. 8–19. (співавтори – Sharmanova N., Chaika O., Berezovska-Savchuk N.)

   Назви релігійних свят у діловому дискурсі української мови другої половини ХVІ ст. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір: матеріали ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Умань, 05 квітня 2021 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С. 25–29.

   Наказание в свете фразеологии украинского языка первой половины ХVІІІ века (на материале «Дневника» Якова Марковича). Шамякінскія чытанні: Пісьменнік – Асоба – Час : зб. навук. пр. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2021. С. 94–101.

   Динамічні процеси у фразеології ділового дискурсу української мови ХVІ–ХVІІ ст. Волинь – Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2020. Вип. 31. С. 29–40.

   Діахронна фразеологія в русистиці: вектори дослідження і проблеми. Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Черкаси, 2020. Вип. 29. С. 10–24.

   Мертві бджоли не гудуть (до проблеми дослідження лексики бджільництва в діахронії). Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в європейський простір : матеріали І Міжнародної Інтернет-конференції, 09 квітня 2020 р. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. С. 20–25.

   Семантична характеристика відтопонімних прикметників Чернігівського літопису. Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 1 (15). С. 45–52.

   Синтаксис нумератива у щоденниковому дискурсі української мови початку ХVІІІ ст. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 437–446. (співавтор – Зелінська О. Ю.).

   Щоденникові записи як джерело поповнення алкономінацій в українській мові. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Вип. V. Київ – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2020. С. 111–115.

   Біблеїзми в українському поетичному дискурсі кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VІ : сборник научных статей. Е. Е. Иванов (ред.). Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. С. 130–134.

   Рефлексія українсько-польських старожитніх фразеологічних паралелей. Українська полоністика. 2019. Т. 16. С. 24–32.

   Фразеологічна вербалізація поняття «влада» у східнослов’янській історіографії ХVІІ–ХVІІІ ст. Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. / С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. С. 200–208.

   Юридичний документ XVIII ст. крізь призму фразеології. Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час” : матэрыялы VІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верас. 2019 г. / рэдкал.: А. У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2019. С. 105–109.

   Я вамъ в то(т) час ωтвороу оуста и да(м) вамъ премоудрость. Скарынавы запаветы і сучаснасць : да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі / рэдкал. : А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]. Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2019. С. 72–78.

   Динамические процессы вербализации присяги (на материале восточнославянских летописей ХVI–ХVIII вв.). Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / под общ. ред. О. Б. Переход. Брест : БрГУ, 2018. Ч. 1. С. 138–141.

   Регіональне літописання як відображення динамічних процесів у фразеології української мови. Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]. Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. С. 172–176.

   Релігійний дискурс у контексті розвитку фразеологічного фонду української мови ХVІІ століття (на матеріалі трактату «Мир з Богом чоловіку» Інокентія Гізеля). Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – V : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. С. 114–120.

   Функціювання форм ступенів порівняння прикметника в українській мові ХVІI–ХVІІІ ст. Науковий вісник : збірник наукових праць / Зайченко І. В., Чепка О. В., Денисюк Т. К. (відп. за випуск) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1. С. 32–38.

   Що купували українці в ХVІІ ст.? (на матеріалі актів купівлі-продажу Бориспільського міського уряду). Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань : Візаві, 2018. Вип. 1 (11). С. 25–31.

   Варіантність фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янської середньовічної історіографії). Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. Вип. 16. С. 87–96.

   Лексика на позначення учасників воєнного конфлікту в українському літописному дискурсі ХVІІ–ХVІІІ ст. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 26–38.

   Ложь и обман во фразеологии (на материале памятников письменности украинского языка ХVІ–ХVІІІ вв.). Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. В 2 ч. / редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. Мозырь, 2017. Ч. 1. С. 45–48.

   Назви посадових осіб у діловій документації ХІV–ХVІ ст. Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 1 (9). С. 23–31.

   Приватний епістолярій ХVІІІ ст.: комунікативно-прагматичний аспект. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. Вип. 44. С. 116–120.

   Серце у фразеологічно-діахронійному вимірі. Спадчына Скарыны: да 500‑годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.]. Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. Ч. 2. С. 60–64.

   Українське релігійне письменство ХVІІ ст. як посередник у засвоєнні біблеїзмів. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / О. М. Титова (відпов. ред.), Біляєва С. О., Виногродська Л. І. [та ін.]. Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. Вип. 26. С. 398–405.

   Фразеология бунта (на материале восточнославянских летописей XVII–XVIII вв.). Язык как зеркало эпохи : сб. науч. статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 44–47.

   Фразеологічні параметри науково-популярного тексту ХVІІІ ст. Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. Міжнар. навук. канф., Мінск, 25–26 кастр. 2017 г. / рэд. І. У. Будзько, Н. В. Паляшчук. Мінск : Права i эканомiка, 2017. С. 73–77.

    

   Монографії:

   Субстантивати як результат когніції людини (на матеріалі «Щоденника» генерального хорунжого Миколи Ханенка). Людина в мові і тексті : колективна монографія / за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. С. 165–236.

   Dualis: syncretic disappearance or official non-recognition. The phenomenon of transitivity in the Ukrainian language : collective monograph ; Eds. Pr. Liudmyla Shytyk & Pr. Hanna Martynova. Lambert Academic Publishing, 2019. Pp. 198–217.

   Умань: шлях крізь століття. Говірки історичної Уманщини та суміжних земель : монографія / Тищенко Т. М., Кривошея І. І., Зелінська О. Ю. та ін. Умань : РВЦ «Софія», 2008. С. 56–66. (співавтор – Зелінська О. Ю.)

   Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–VІІІ ст.: монографія. Київ : Міленіум, 2006. 204 с.

    

   Посібники:

   Хмільницький літопис: лексикографічна параметризація. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 46 с.

   Історична граматика української мови: збірник вправ і завдань : навч. посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 132 с.

   Історична граматика української мови : навч.-метод. посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 288 с.

   Порівняльна граматика східнослов’янських мов : навч.-метод. посібник / укладачі: О. Ю. Зелінська, В. В. Денисюк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 126 с.

   Історична граматика української мови. Синтаксис : навч.-метод. посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 112 с.

   Збірник завдань і задач з лінгвістики. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 126 с.

    

   Науково-популярні публікації:

   До історії терміна літера в українській мові. About the problems of practice, science and ways to solve them : аbstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy. 2021. Pp. 264–268. (співавтор – Н. Склярук)

   «Зміїний» код української лінгвокультури. About the problems of practice, science and ways to solve them : аbstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy. 2021. Pp. 244–248. (співавтор – Н. Алексеєва )

   Лебідь, Рак і Щука ЗНО з української мови і літератури. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 5. С. 18–22.

   Віра Юріївна Франчук – (не)просто Людина, Друг, Науковець. Ми пам’ятаємо … Електронний лінгвомеморіальний альманах / упоряд. Торчинський М. М. Хмельницький, 2021. С. 42–46.

   Людина крізь призму конотації в діловому дискурсі української мови ХVІІІ ст. Theory, science and practice : abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Tokio, Japan, 2020. Pp. 315–317.

   Числівники в «Апостолі» Івана Федорова. Integration of scientific bases into practice : abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden, 2020. Pp. 344–345.

   Функціювання полонізмів у поезіях І. Величковського. Новації і традиції перекладу: українські студії в європейському вимірі (присвячена Року Європи в Україні) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 року, м. Київ. Київ, 2020. С. 46–47.

   Маленькі проблеми великого ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 41–46.

   Морфеміка: складне в простому (проблеми підготовки абітурієнтів до ЗНО). Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: В. І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 72–77.

   Прислівник. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: І. Л. Шевчук (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 155–157.

   Службові частини мови. Вигук. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: І. Л. Шевчук (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 171–178.

   Походження української мови: коли мова матиме незаангажовану історію? Слов’янські мови: історія та сучасність : тези доповідей та повідомлень. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Вип. 2. С. 16–18.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022