Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Дуденко Олена Володимирівна

   Дуденко Олена Володимирівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2005 – доцент кафедри української мови (атестат доцента ДЦ № 010376 від 17 лютого 2005 р.).

   2002 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Номінативна та комунікативна природа українських паремій» (диплом ДК № 015317 від 3 липня 2002 р.).

    Освіта:

   1998 – 2001 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   1991 – 1996 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література» (диплом з відзнакою ЛМ ВЕ № 001861).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)», «Текстознавство».

    Сфера наукових інтересів: синтаксис української мови, лінгвостилістика тексту.  

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних праць.

   Відповідальна за випуск щорічного збірника наукових праць здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми лінгвістики і лінгводидактики» (2016–2022 рр.).

   Підготувала  переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови (Жирохова Ю., диплом ІІ ступеня, Умань, 2018 р.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – Хмельницький національний університет, кафедра української філології (довідка за № 12/22 від 04.04.2022 р.).

   2017 – Хмельницький національний університет, кафедра української філології (довідка № 4 від 13.03.2017 р.).

    Нагороди:

   Почесні грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2002 р.), Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2005 р., 2009 р.), Міністерства освіти і науки України (2006 р.), Уманського районного відділу освіти (2016 р.), Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2020 р.), Грамота Ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2021 р.), Подяка Жашківського відділу освіти (2022 р.).

    Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

   Intertextuality as an Integral Component of Modern Ukrainian Discourse (on the Example of Literary and Journalistic Styles) / Torchynska Nataliia, Shymanska Viktoriia, Gontsa Iryna, Dudenko Olena. Postmodern Openings. 2021, Volume 12, Issue 4, P. 255–271.

    Публікації в наукових виданнях:

   Лексико-граматичні моделі епітетних конструкцій Надійки Гербіш. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 13(81). С. 279–283.

   Вербалізація концепту  ̔зрада̕ в однойменному романі Євгенії Кононенко («Зрада (Zrada, made in Ukraine). Актульні проблеми лінгвістики та перекладознавства: зб. наук. праць. / гол. ред. І. Б. Царалунга. Вип. 21. Хмельницький, 2021. С. 40–47.

   Від Марусі Кайдашихи до Іветти Вербицької: трансформація вербалізаторів концептуальних рис жінки в українському художньому дискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. / гол. ред. І. Б. Царалунга. Вип. 19. Хмельницький, 2020. С. 73–81.

   Вербалізація концепту ʽзовнішність людиниʼ в сучасному художньому дискурсі (на матеріалі роману «Танґо смерті» Ю. Винничука). Філологічний часопис, 2020 (2).

   Вербалізація концепту ‘доля’ у художньому дискурсі М. Стельмаха. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. / гол. ред. І. Б. Царалунга. Вип. 17. Хмельницький, 2019. С. 17–21.

   Вербалізація концепту ‘жінка’ у повісті О. Забужко «Дівчатка» / Дуденко О., Жирохова Ю. Філологічний часопис : зб. наук. праць / відп. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : Візаві, 2018. Вип. 3 (11). С. 31–42.

   Концепт ‘доляʼ як ключовий концепт етнокультури: українсько-польські паралелі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. М. М. Торчинський. Вип. 14. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2018. С. 44–55.

   Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції / Дуденко О. В., Коломієць І. І.. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. М. М. Торчинський. Вип. 12. Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2017.  С. 65–72.

   Порівняльні конструкції української мови: до методики розрізнення порівнянь при вивченні в основній школі / Дуденко О., Шевчук І. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред. та ін..)]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. С. 72–80.

   Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар. / Дуденко О., Жила Т. Філологічний часопис : зб. наук. праць / відп. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : Візаві, 2017. Вип. 2 (10). С. 99–111.

   Монографії:

   Вербалізація концепту ʽзовнішність людиниʼ в художньому дискурсі В. Лиса (на матеріалі роману «Маска»). Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. С. 78–100.

    Посібники:

   Текстознавство : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О. В. Дуденко.  Вид. 6-те, переробл.  Умань : Візаві, 2021. 129 с.

   Синтаксис української мови: практикум : навч. посіб.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, допов. і переробл.  Умань : Візаві, 2021. 103 с.

   Синтаксис української мови : курс лекцій / уклад. О. В. Дуденко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 107 с.

   Синтаксис української мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. В. Дуденко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 104 с.

   Вивчаємо текст: навч. посіб. із текстознавства / уклад. О. В. Дуденко. 4-е вид., переробл. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 124 с.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022