Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Коломієць Інна Іванівна

   Коломієць Інна Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2005 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 02ДЦ № 015398 від 19 жовтня 2005 р.).

   2004 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект» (диплом ДК № 019906 від 2 липня 2003 р.).

   Освіта:

   1999–2002 – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

   1991–1996 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література»; кваліфікація: вчитель початкових класів та української мови і літератури (диплом з відзнакою ЛМ В Е №001871 від 28 червня 1996 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Стилістика української мови», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Функціональна лінгвістика».

    Сфера наукових інтересів: стилістика української мови, лінгвостилістика тексту, комунікативна лінгвістика.  

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Член редакційної колегії студентського збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2016–2022 рр.).

   Член журі ІІ (обласного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2017–2022 рр.).

   Член журі ІІ (обласного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2017–2020 рр.).

   Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх навчання) – 2017–2020 рр.

   Підготувала переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Мельниченко Л., диплом ІІІ ступеня, м. Камʼянець-Подільський, 2013 р.); XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Куян Д., диплом ІІ ступеня, м. Черкаси, 2018 р.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – Білостоцький університет (Польща), Факультет Наук про Освіту, стажування за програмою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» (180 годин / 6 кредитів ЕСТS) –  сертифікат № 60 від 16 вересня 2022 року.

   2019 – Хмельницький національний університет, кафедра української філології (довідка № 31/19 від 7 червня 2019 р.).

    Нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (№ 81-к від 16.05.2013 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (№ 454-к від 09.09.2014 р.), Почесна грамота Уманської райдержадміністрації (18.05.2019 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.), Грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2021 р.), Подяки ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2015 р., 2017 р., 2019 р.).

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   Human mental activity and its verbalization / Koval, V., Rozghon, V., Gontsa, I., Hryhorenko, T., Kolomiiets, I. Ad alta-journal of interdisciplinary research. 2021, Vol. 11, Issue 2, Page 71–75, Special Issue 22.

   Публікації в наукових виданнях:

   Метафори дороги в сучасному релігійному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: науковий журнал / [гол. ред. Й. Гетка, відповід. редактори О. Юрчук, Г. Гримашевич, О. Гирин, Т. Криворучко]. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Випуск № 1 (96). С. 121–135.

   Семантико-стилістичний статус брендонімів / Шиманська В., Коломієць І. Філологічний часопис: науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред). Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 2 (18). С. 101–108.

   Формування стилістичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами фразеологічної виразності української мови / Коломієць І. І., Розгон В. В. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2, ч. 1; [голов. ред. О. І. Безлюдний]. Умань: Візаві, 2020. С. 65–77.

   Дієслова на позначення руху, переміщення у творах Василя Шкляра (на матеріалі творів «Чорний ворон. Залишенець», «Чорне сонце» та «Маруся») / Коломієць І., Куян Д. Актуальні проблеми філології та перекладознаства: зб. наук. праць. Гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. І. Б. Царалунга. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2019. С. 35–39.

   Ареальні фразеологізми на позначення рис та властивостей людини / Розгон В. В., Коломієць І. І. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (13–14 лютого 2018 року, м. Умань). [гол. ред. Н.А. Цимбал]. Умань: Візаві, 2018. С. 70–75.

   Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції. Дуденко О. В., Коломієць І. І. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. Випуск дванадцятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2017. С. 65–72.

   Інтерпретація художнього тексту крізь призму лінгвосмислового аналізу: теоретичні засади та практичний вимір дослідження. Філологічний часопис: збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань: ВЦП «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 158–164.

   Монографії і довідкові видання:

   Антропологічний спектр української фразеології /  Коломієць І., Розгон В. Людина в мові і тексті: колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.]; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань: Візаві, 2020. С. 100–124.

   Основні лінгвостилістичні поняття і категорії: (словник-довідник філолога); укл. І. І. Коломієць. 4-те вид., переробл. та доповн. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 272 с.

    Посібники:

   Стилістика мовних одиниць: лексична стилістика, стилістична фразеологія: навч.-метод. посіб. для студентів-філологів ЗВО; уклад.: І. І. Коломієць. Умань: Візаві, 2021. 110 с.

   Стилістика української мови (практичний модуль) : навч.-метод. посіб. для студентів-філологів ЗВО (скорочений курс); уклад.: І. І. Коломієць, В. О. Шиманська. Умань: Візаві, 2021. 145 с.

   Лінгвістичний аналіз художнього тексту (теоретичні основи, практикум): навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання / укладач І. І. Коломієць. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 175 с.

   Стилістика української мови (Теоретичні основи стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення): навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти, уклад. І. І. Коломієць. Умань: «Візаві», 2019. 242 с.

   Стилістика української мови: навчально-методичний комплекс для студентів-філологів закладів вищої освіти (скорочений курс) / укладач І. І. Коломієць. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 180 с.

   Стилістика української мови (Функціональна стилістика. Фоностилістика. Тропіка. Фігури поетичного синтаксису): навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання / укладач І. І. Коломієць. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 160 с.

   Стилістика української мови (Функціональна стилістика. Стилістика мовних ресурсів): навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання (скорочений курс) / укладач І. І. Коломієць. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 149 с.

    Науково-популярні публікації:

   Стилістика й стилістичне редагування: практичний аспект підготовки до ЗНО / Коломієць І. І., Молодичук О. А. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових  і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 5. C. 75–86.

   Лінгвістичний аналіз тексту поезії Василя Симоненка «Світ який – мереживо казкове!..». Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: В. І. Авраменко (розділи I, II), Н. І. Зарудняк (розділ III). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. C.137–140.

   Стилістика. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: І. Л. Шевчук (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 222–231.

   Морфологічні форми вираження предикативності ад’єктивних фразеологізмів сучасної української мови / Коломієць І., Розгон В. Слов’янські мови: історія та сучасність: тези доповідей та повідомлень. Вип. 2. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 47–52.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022