Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Комарова Зоя Іванівна

   Комарова Зоя Іванівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2007 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 12ДЦ № 017743 від 1 червня 2007 р.).

   2004 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення» (диплом ДК № 024215 від 9 червня 2004 р.).

   Освіта:

   2000–2003 – аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1998–1999 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЛА В С №001077 від 16 червня 1999 р.).

   1992–1995 – Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та народознавства».

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Сучасна українська літературна мова (фонетика, орфоепія, графіка, орфографія)», «Загальне мовознавство».

    Сфера наукових інтересів: фонетика української мови, лінгвістика емоцій, лінгвостилістика тексту.  

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Член редколегії студентського збірника наукових праць «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» (Умань, 2016–2022 рр.).

   Підготувала переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Українська мова і література» (Куян Д., диплом ІІ ступеня, Київ, 2018 р.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – Білостоцький університет (Польща), Факультет Наук про Освіту, стажування за програмою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» (180 годин / 6 кредитів ЕСТS) –  сертифікат № 64 від 16 вересня 2022 року.

   2021 – Академія цифрового розвитку, навчальний курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ЕСТS) – сертифікат № 8GW-0055 від 19 жовтня 2021 року.

   2019 – Хмельницький національний університет, кафедра української мови (довідка № 32/19 від 7 червня 2019 р.).

    Нагороди: Грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2004 р., 2006 р.), Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (січень 2007 р.), Почесна грамота Виконавчого  комітету Уманської міської ради (вересень 2013 р.), Подяки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2016 р., 2018 р.).

   Публікації в наукових виданнях:

   Мовна репрезентація емоції страху в творах Івана Франка. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. / гол. ред. І. Б. Царалунга. Хмельницький, 2021. № 21. Т. 1. С. 58–66.

   Лінгвальний образ серця як виразника психоемоційного стану людини в художньому тексті (на матеріалі творів М. Коцюбинського). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 14. С. 49–56.

   Мовні засоби вираження інтенсивності прояву емоцій і почуттів людини в повісті Івана Франка «Для домашнього огнища». Філологічний часопис: науковий журнал / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1 (11). С.70–80.

   Фонологічна організація кореневих морфем у непохідних іменниках. Філологічний часопис: збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2 (10). С. 164–173.

   Посібники, методичні вказівки:

   Фонетика сучасної української літературної мови. Навчально-методичний посібник. Укладач Зоя Іванівна Комарова. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 148 с.

   Методичні вказівки до виконання, захисту та оцінювання курсової роботи з української мови або методики її навчання / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Зоя Іванівна Комарова, Вікторія Олегівна Шиманська. Умань : Візаві, 2021. 46 с.

   Загальне мовознавство. Навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)». Укладач Зоя Іванівна Комарова. Умань ВПЦ «Візаві», 2019. 170 с.

   Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (форма навчання – заочна) за спеціальністю «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)». Укладач Зоя Іванівна Комарова. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 154 с.

   Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія: збірник вправ і завдань : навчально-методичний посібник. 4-те вид., доповн. Умань :  ВПЦ «Візаві», 2017. 152 с.

   Науково-популярні публікації:

   Фонетика української мови крізь призму шкільних підручників. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 5. С. 68–91.

   Досвід організації та проведення опитування студентів про якість надання освітніх послуг в університеті / Стеценко Н., Комарова З., Ткачук Г., Стеценко В. Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал.
   № 1 (180) січень 2020. С. 19–25.

   Вивчення студентами-філологами курсу фонетики української мови в закладі вищої освіти: шкільні прогалини в мовній підготовці / Комарова З. І., Молодичук О. А. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 65–67.

   Тестові завдання з фонетики, графіки, орфоепії: різнотипність і шляхи успішного виконання / Комарова З. І., Молодичук О. А. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: В. І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 57–62.

   Фонетика. Графіка. Орфоепія. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад.: І. Л. Шевчук (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 72–79.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022