Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Осіпчук Галина Валентинівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2012 – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.01 – українська мова, (диплом ДК № 008639 від 26.09.2012 року). Тема дисертаційного дослідження «Засоби кореферентності в прозовому тексті (на матеріалі творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос)».

   2015 – доцент кафедри слов’янської мови та зарубіжної літератури (диплом 12ДЦ № 045661 від 15.12.2015 р.).

   Освіта

   1992 – 1997 – Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини за спеціальністю «Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури та народознавства».

   2001 – 2002 – Уманська державна аграрна академія за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з обліку й аудиту».

   2006 – 2010 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   2020 – 2021 – Хмельницький національний університет за освітньо-професійною програмою «Філологія. Слов’янські мови та література (переклад – включно), перша – польська», кваліфікація «Магістр філології. Перекладач. Викладач польської мови та літератури. Вчитель польської мови».

   Викладає навчальні дисципліни: «Історія зарубіжної літератури», «Класицизм та західноєвропейська література», «Сучасна українська та польська літератури», «Західноєвропейська література», «Література країн, мови яких вивчаються».

   Сфера наукових інтересів:

   Тема дослідження: «Локативно-темпоральні концептосфери в мовотворчості письменників ХІХ століття».

   В авторських наукових розвідках продовжується вивчення літературознавчих понять: локативності та часопростору в художньому тексті; мовознавчих: лінгвістичного статусу концепту в сучасних мовно-когнітивних дослідженнях; особливостей когнітивної лінгвістики, зіставної лінгвокультурології, методології формування професійної комунікативної компетентності майбутніх мовних й немовних фахівців.

   З 01 січня 2015 року керівник наукової кафедральної теми «Проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії» (реєстр № 0115u000070).

   Керівництво студентською науковою проблемною групою «Література Західної Європи та США в ХІХ–ХХ століттях» (з вересня 2012 р. – 2024 р.).

   Інформація про підвищення кваліфікації:

   2021Хмельницький національний університет, навчання в магістратурі за ОПП «Філологія. Слов’янські мови та література (переклад – включно), перша – польська», кваліфікація «Магістр філології. Перекладач. Викладач польської мови та літератури. Вчитель польської мови».

   2023 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (26 квітня – 06 червня 2023 року) – 180 год. (6 кредитів) при кафедрі міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу. Сертифікат – НВ №02125094/026-23 БО від 06 червня 2023 року (180 год. (6 кредитів)).

   2023 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (01 листопада–30 листопада 2023 р.) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, кваліфікація: «Викладач», напрям: «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача», тривалістю 6 кр./ 180 год. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02125639/001056-23 від 30.11.2023 року (180 год. (6 кредитів)).  Тема випускної роботи (проєкту) «Методика застосування ІКТ в процесі вивчення зарубіжної літератури».

   2023 – Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Польща – Україна. 180 год. (6 кредитів). Термін проходження: 22.04.2023 – 28.05.2023 р. Сертифікат – №SZFL-002562 від 28 травня 2023 року (180 год. (6 кредитів)).

   2023 Міжнародне стажування: участь у проєкті «Міжнародні полоністичні студії», який фінансується Національною Агенцією Академічних Обмінів (NAVA), з 20 до 25 березня 2023 року в Університеті імені Адама Міцкевича, що в Познані (Республіка Польща), 30 год. (1 кр.). Сертифікат від Університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща) від 25.03.2023 року.

    Стаж роботи в закладах ЗСО та ЗВО:

   З 01 вересня 2010 – викладач УДПУ імені Павла Тичини; 2012 – 2015 – завідувач кафедри світової літератури та російської мови; 2018 – 2024 – заступник декана факультету української філології з питань впровадження ІТ.

   Публікації у наукових виданнях:

   1. Осіпчук Г. В. Рецепція образу природи в поетичному доробку Анатолія Мойсієнка (на матеріалі збірки «Мене любов’ю засвітили скрипки»). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. № 29. Том 3. С. 72–78.
   2. Осіпчук Г. В. Концепт ‘ДОБРО-ЗЛО’ в сучасних українських і польських літературних казках. Нова філологія. № 81. Том ІІ. 2021. С. 53–60.
   3. Осіпчук Г. В. Мовна реалізація лексеми ‘очі’ як засобу вираження зовнішності людини в романі Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: науковий журнал. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 3. 2021. С. 80–84.
   4. Осіпчук Г. В. Вербалізація лексеми ‘людина’ в мовному просторі роману «Вогнем і мечем» Генрика Сенкевича. Закарпатські філологічні студії. 2022. № 21. Т. ІІ. С. 226–230.
   5. Осіпчук Г. В. Особливості перекладу роману «Вогнем і мечем» Генрика Сенкевича. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Перекладознавство. 2023. №. 59. Том 3. С. 140–143. URL : http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v59/part_3/32.pdf
   6. Осіпчук Г. В. Рецепція природи в романі «Вогнем і мечем» Генрика Сенкевича. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2023. Том 34 (73). № 2. Ч. 2. С. 29–34. URL :  https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/2_2023/part_2/5.pdf
   7. Осіпчук Г. В. Вербалізація концепту ЖІНКА в поемі «Гражина» Адама Міцкевича. Наукові записки. Серія : Філологічні науки. 2023. № 3 (206). С. 100–105. URL : https://journals.cusu.in.ua/index.php/philology/article/view/202/188

   Монографія:

   Осіпчук Г. В. Кореферентні одиниці в художньому та публіцистичному мовленні : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.». 2016. 236 с.

   Розділ колективної монографії:

   Осіпчук Г. В. Концепт як один із засобів відтворення ідіостилю письменника (на матеріалі творчості Генрика Сенкевича). Проблеми лінгвістики і літературознавства в синхронії та діахронії : колективна монографія / І. В. Анікіна, Л. Р. Лукіна, Г. В. Осіпчук та ін.; за заг. ред. Г. В. Осіпчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т філології та журналістики, Каф. слов. мов та зарубіжної літератури. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2023. С. 7–44.

   Посібники:

   1. Історія зарубіжної літератури. Романтизм і реалізм як літературні напрями: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Г. В. Осіпчук. Умань: Візаві, 2020. 156 с.
   2. Історія зарубіжної літератури (кінець ХVІІІ – 70-ті роки ХІХ століття): навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Г. В. Осіпчук. Умань: Візаві, 2021. 187 с.
   3. Історія зарубіжної літератури. ХІХ століття : романтизм і реалізм : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Г. В. Осіпчук. Умань : Візаві, 2022. 215 с.
   4. Історія польської літератури : від епохи Середньовіччя до сучасності: навч.-метод. посібник / Г. В. Осіпчук ; МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2023, 112 с.

   Науково-популярні публікації:

   1. Осіпчук Г. В., Циганок О. О., Санівський О. М. Вивчення творчої спадщини Г. Сковороди в ЗЗСО крізь призму національного характеру українця. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. 2020. Вип. 4. С. 216–224.
   2. Oleh LAZARIEV, Yuliia FERNOS, Svitlana KARYCHKOVSKA, Vasyl KARYCHKOVSKYI, Svitlana MASLOVATA and Halyna OSIPCHUK. Business Game in the Process of Purposeful Formation of Professional Communicative Competence of Future Non-language Specialists. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN: 978-0-9998551-5-7. 4–5 November 2020. Granada. Spain. P. 7269–7273. URL: https://ibima.org/accepted-paper/business-game-in-the-process-of-purposeful-formation-of-professional-communicative-competence-of-future-non-language-specialists/
   3. Oleh LAZARIEV, Yuliia FERNOS, Svitlana KARYCHKOVSKA, Vasyl KARYCHKOVSKYI, Svitlana MASLOVATA and Halyna OSIPCHUK. Methods of Forming Professional Communicative Competence of Future Non-Language Specialists. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN: 978-0-9998551-5-7. 4–5November 2020. Granada. Spain. P. 4439–4445. URL: https://ibima.org/accepted-paper/methods-of-forming-professional-communicative-competence-of-future-non-language-specialists/
   4. Осіпчук Г. В. Теоретичні аспекти зіставної лінгвокультурології (на матеріалі казкового дискурсу). Гуманітарна освіта: школа – коледж – університет : збірник наук. і навч.-метод. матеріалів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. Вип. 1. С. 50–57.
   5. Осіпчук Г. В. Історизм та національний колорит поеми «Гражина» Адама Міцкевича. Modern research in science and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. October 12–14, Chicago, USA. 2023. Pp. 355–363. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-12-14-10-2023-chikago-ssha-arhiv/
   6. Осіпчук Г. В. Образ Океану в науковій фантастиці Станіслава Лема (на матеріалі роману «Соляріс») // Global science : prospects and innovations. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. February 1–3, 2024. Pp. 376–385. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-1-3-02-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/

    

   Дата останньої зміни: 29 Березня, 2024