Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Савчук Наталія Михайлівна

   Савчук Наталія Михайлівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2014 – доцент кафедри практичного мовознавства (атестат доцента 12ДЦ № 038979 від 16.05.2014 р.).

   2012 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Функції мотиваційно звʼязаних слів в українському художньому тексті кінця XX – поч. XXI ст.»  (диплом ДК №006436 від 17.05.2012 р.).

   Освіта:

   2004–2007 – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

   2003–2004 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури. (диплом з відзнакою ЕР № 25522587 від 24 червня 2004 р.).

   1998–2003 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація: учитель української мови і літератури та українознавства і зарубіжної літератури (диплом з відзнакою ЕР № 23073098 від 18 червня 2003 р.).

    Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Комунікативний менеджмент», «Журналістська майстерність».

    Сфера наукових інтересів: мотивологія, стилістика української мови, лінгвостилістика тексту, комунікативна лінгвістика.

   Керівник студентського наукового гуртка «Мовні норми у професійному спілкуванні» (2014–2021 рр.).

   Є автором багатьох наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць.

   Підготувала переможця ХII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (Гончаров В., дипломом ІІ ступеня, Черкаси, 2021 р.;

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2019 –2020 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (диплом магістра  М20 №168719 від 31 грудня 2020 р.).

   Спеціальність 061 Журналістика

   Нагороди:  Почесна грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2009 р.), Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2013 р.).

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнарожних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   The Interactivity of ICT in Language Teaching in the Context of Ukraine University Education / Nataliya M. Savchuk1, Svitlana A. Sichkar1, Iryna V. Khlystun1, Svitlana A. Shuliak1 & Valentina I. Avramenko. International Journal of Higher Education.  Vol. 8, No. 5; 2019.  pp. 84 – 94 (Scopus)

   Mass Media Internships in Vocational Training of Students Majoring in Journalism / Nataliia A. Tsymbal, Nataliia M. Savchuk, Valentina I. Avramenko, Svitlana A. Sichkar & Iryna A. Denysiuk. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.  Vol. 19, No. 6; 2020.  pp. 238 – 250 (Scopus)

   Formation of Foreign Language Terminological Competence in Students of Higher Educational Institutions in the Process of Development of Journalistic Skills / Nataliia A. TsymbalNataliia M. SavchukIryna V. KhlystunValentina I. AvramenkoAnhelina V. Ostafiichuk . Applied Linguistics Research Journal. Vol. 4, No. 9; 2020.  pp. 174 – 181 (Web of science)

    Публікації в наукових виданнях:

   Савчук Н. Теоретичні засади репрезентації художньої картини світу крізь призму текстової мотивації. Записки з українського мовознавства: збірник наукових праць / гол. ред. Т. Ю. Ковалевська.  Одеса, 2017.  Вип. 24.  С.333 – 344.

   Савчук Н. Мотиваційно зв’язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю автора. Система і структура східнослов’янських мов: збірник наукових праць / гол. ред. Ю. В. Кравцова.  Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017.  Випуск 12.  С.242 – 255.

   Савчук Н. М. Сучасна  термінологія у мотиваційному аспекті. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. / гол. ред. К. В. Балабанов.  Маріуполь : МДУ, 2018.  Вип. 19.  С. 325 – 333.

   Savchuk N. M., Khlystun I. V., Shuliak S. A. Rationaliti principles in teaching the native langvage at the 21st century higher education. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія: філологія.  Одеса, 2019.  Вип. 38. С. 61 – 65.

   Цимбал Н. А., Савчук Н. М. Особливості редагування змісту цифрового носія. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2019. Том 30 (69) № 4 Ч 2. С. 188 – 194.

   Савчук Н. М., Хлистун І. В. Варіативна нормативність лексики в культурно-мовленнєвому аспекті: історія та сучасність. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 29. С. 128 – 132.

   Савчук Н. М. Формування готовності до професійного спілкування студентів у процесі вивчення української мови на основі особистісно-орієнтованого підходу. Закарпатські філологічні студії. Вид. дім «Гельветика» 2021. Вип. №19. С. 56 – 61.

   Савчук Н.М. Розвиток евристичних здібностей в процесі вивчення української мови для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. № 45. С. 106 –110.

   Монографії:

   Савчук Н. М. Мотиваційно зв’язані слова в українському художньому тексті кінця ХХ –  початку ХХІ ст. у лінгвостилістичному вимірі : моногр. / Н. М. Савчук; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини.  Умань : Візаві, 2018.  202 с.

    Посібники:

   Комунікативний менеджмент : навч. посіб.  для  студ. Інституту   економіки та бізнес-освіти: уклад. Савчук Н. М.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2021.  244 с.

   Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник / Н. М. Савчук. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  160 с.

   Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник  для студентів природничо-географічного факультету / Н. М. Савчук.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2017.  213 с.

   Науково-популярні публікації:

   Tyshchenko O., Tsymbal N.,  Savchuk  N., Anikina I., Zadoiana L. Lexical nomination an illegitimate child in the Slavic ethnolocultural and dialect space. Scientific Vector of the Balkans. 2021. Vol. 5. № 1(11). P. 45 – 54.

   Савчук Н. М., Саттарова К. Особливості національного світосприйняття туркменів: лінгвокультурний аспект. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник.  Умань :  Візаві, 2018.  Вип. 2. Ч. ІІ.  С. 145 – 152.

    

   Авраменко В. І., Савчук Н. М. Основні питання культури мовлення при підготовці до ЗНО (орфоепічна, граматична, лексична, синтаксична правильність). Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 140 – 148.

    

   Дата останньої зміни: 16 Жовтня, 2023