Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Санівський Олександр Михайлович

   Санівський Олександр Михайлович

   Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

   2017 – кандидат педагогічних наук; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; тема кандидатської дисертації: «Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського», (диплом ДК № 042167 від 27 квітня 2017 р.).

   Освіта:

   1991–1995 – Балтське педагогічне училище Одеської області (диплом ІБ № 011094). Присвоєно кваліфікацію «Вчитель початкових класів, керівник дитячого художнього колективу».

   1995–2000 рік – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Початкове навчання» здобув кваліфікацію вчителя початкових класів і музики (диплом С15 № 116580).

   У 2014 році отримав другу вищу освіту, та здобув кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. Вчителя українознавства (диплом з відзнакою 12 ДКС № 257252 від 28 травня 2014)

   Викладає навчальні дисципліни: «Академічна риторика», «Риторика», «Педагогічна риторика», «Історія української літератури».

   Сфера наукових інтересів: риторика, академічна риторика, педагогічна риторика, українознавство, народознавство, українська народна культура, українська етнографія, українська етнологія, український фольклор, українська література, педагогіка, психологія, методики.

   Голова профспілкової організації (голова профбюро) працівників факультету української філології.

   Розробник держбюджетної теми: «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (01.01.2014–31.12.2016 рр.).

   Розробник кафедральної теми дослідження «Удосконалення змісту підготовки учителів української мови та літератури на засадах етнокультурних традицій українців» (2011–2025 рр.).

   Керівник фольклорно-етнографічних експедицій, фольклорної практики здобувачів вищої освіти факультету української філології (2012–2022 рр.).

   Науковець науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» (2012–2022 рр.).

   Керівником студентського наукового гуртка «Театр слова» (2012–2023 рр.).

   Координатор Регіонального конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2023 рр.).

   Член журі Регіонального конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка для студентів та учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти (2012–2023 рр.).

   Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   З 29 травня до 09 червня 2018 р. підвищував кваліфікацію за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». Категорія «Психолого-педагогічні засади розвитку конкурентноздатності науково-педагогічних працівників» (Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагоічної освіти) (Свідотцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0920-18) (150 год./5 кр).

   01.02.2019–01.05.2019 – Вища соціально-економічна школа (м. Пшеворськ, Республіка Польща); міжнародне стажування; тема: «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу». Сертифікат № IFC-WSSG/WK/2019-281від 01.05.2019 р. (6 кредитів / 180 год.). Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 01 February – 01 May 2019).

   Отримав сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на Рівні UPPER-INTERMEDIATE 2 (B2) (Your English School, Cherkasy, Ukraine, Candidate No: 20 – 327).

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

   Yovenko L., Novakivska L., Sanivskyi О., Sherman M., Vysochan L., Hnedko N. Pedagogical аnalysis оf the henomenon of digital competence. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 21, No. 6, June 2021, рр. 7–10. (Web of Science).

   https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000672467200002

   http://paper.ijcsns.org/07_book/202106/20210602.pdf

   https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.6.2

   Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

   1. Санівський О. М., Циганок О. О. Риторична компетентність як складова професійної діяльності педагога  «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2023. № 11(25) 2023, С. 560–570. http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/6596/6630
   2. Циганок, О., & Санівський, О. (2023). Образ матері в романі «Хліб і сіль» М. Стельмаха. Філологічний часопис, (1), 159–171. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2023.281379
   3. Циганок О. О., Санівський О. М. Риторичний підхід у контексті комунікативної спрямованості навчання української літератури. «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2023. № 11(25) 2023. С. 626–634. http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/6303
   4. Санівський О. М, Циганок О. О. Особливості викладання української мови та літератури в умовах дистанційного та змішаного навчання. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») : журнал. 2023. № 4 (22) 2022. С. 284–293. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/3740/3760
   5. Циганок О. О, Санівський О. М. Риторика і сучасна літературна освіта : виклики сьогодення. Актуальні питання в сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія») : журнал. 2023. № 2 (23) 2023. С. 369–382. http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/3715/3735
   6. Санівський О. Проблеми антеїзму в романі «Хліб і сіль» М. Стельмаха. Філологічний часопис, 2021, (1), 175–184. http://fch.udpu.edu.ua/article/view/232736/20.pdf
   7. Циганок О. О., Санівський О. М. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику «Коротка історія українського письменства» Сергія Єфремова. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. № 2. 2021. С. 158–171. https://library.udpu.edu.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2021/2/20.pdf
   8. Санівський О. М. Сільська українська школа – полігон педагогічного дослідження В. Сухомлинського. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВЦП «Візаві», 2018. Вип. 59. С. 247–256.
   9. Санівський О. М., Циганок О. О. Формування мовно-риторичної особистості в підручнику «Коротка історія українського письменства» Сергія Єфремова. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. № 2. 2021. С. 158–171. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/236676
   10. Санівський  О. М. Педагогіка В. Сухомлинського як база моделі підготовки майбутнього філолога-українознавця. Фахова стаття Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 4 (117). Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017 // Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. Issue 4 (117). Odesa : SUNPU named after K. D. Ushynsky, 2017. С. 86–94.
   11. Санівський О. М., Циганок О. О. Філософія для дітей у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко]. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. Вип. 5 (91). 172 с., С. 154–162.
   12. Санівський О. М., Циганок О. О. Дослідження дитячого фольклору в контексті традиційної народної культури . Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВЦП «Візаві», 2017. С. 151‒163.
   13. Санівський О. М., Циганок О. О. Образ ідеалу української жінки у повісті І. Франка «Захар Беркут». Філологічний часопис. 2018. № 2(12). С. 128–135.
   14. Санівський О. М., Циганок О. О. Формування сучасного вчителя-філолога-українознавця на основі педагогічної системи В. Сухомлинського. The 6 th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (February 12–14, 2020) Publishing House «ACCENT», Sofia, Bulgaria. 2020. 1018 p. c. 956–964.

   Монографії (розділи у монографіях):

   Фольклорна спадщина села Копенкувате : монографічне дослідження / Наталія Сивачук, Оксана Циганок, Олександр Санівський ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 203 с.

   Народознавство Уманщини в іменах : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 246 с. (особистий внесок 1,5 др. арк.)

   Санівський О. М. Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського : Монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 232 с.

   Навчальні посібники:

   Український фольклор: критичні матеріали : навч. посіб. для студентів і магістрантів ф-ту філол. та журналістики / МОН України  ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Наталія Сивачук, Олександр Санівський, Оксана Циганок. Умань : Візаві, 2023. 416 с. (особистий внесок 5,5 др. арк.).

   Санівський О. М. Українознавча парадигма педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 191 с.

    Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

   Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Академічна риторика» / Укл. О. М. Санівський. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 2023. 136 с.

   Академічна риторика : навчально-методичний посібник / Автор. колектив: Наталія Сивачук, Олександр Санівський, Оксана Циганок.  Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2022. 376 с. (особистий внесок 5,2 др. арк.).

    Науково-популярні публікації:

   1. Санівський О.М. Використання засобів медіаосвіти у підготовці майбутніх учителів української мови і літератури до професійної діяльності…Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2023. № 7. 462 с. С. 340-344.
   2. Oksana Tsyhanok, Oleksandr Sanivskyi, Natalia Syvachuk. Use of the original Oleksa Voropai heritage in the context of modern ukrainian studies pedagogical research. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 11(30) 2023. str. 576 с. 71-79
   3. Tsyhanok O . O., Sanivskyi O . M. Slavic Goddess Mokosha: linguocultural dimension. Modern engineering and innovative technologies.  Issue № 25, Part 3, January 2023, P. 201-206 http://  www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit25-03-069201
   4. Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M. Methodological concepts of the formation of the scientific elite by means of ukrainian studies 186–191. The 5th International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world” (March 9-11, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. 471 p. https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-03-2023-toronto-kanada-arhiv/
   5. Syvachuk N. P., Tsyhanok O. O., Sanivskyi O. M.. Scientific and pedagogical ideas of Vasyl Sukhomlynskyi and ukrainization: areas of intersection. Pedagogy And Education Management Review. Tallinn, Estonia, 2022, (2), р. 32–41.
   6. Гончарук В., Плющ В., Парахненко В., Гончарук В., Санівський О. (2022). Характеристика основних компонентів та критеріїв сформування екологічної культури майбутніх учителів-притутників. Огляд педагогіки та управління освітою , (4), 24–37. https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-24
   7. Санівський О. М., Циганок О. О. Вплив періоду українізації (1926–1933 рр.) на становлення науково-педагогічних поглядів В. Сухомлинського. Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. В. М. Кушнір. Умань : Візаві, 2019. Вип. ХІІ. 129 с., С. 94–104.
   8. Санівський О. М., Циганок О. О. Вивчення рис національного характеру (за матеріалами творчої спадщини Г. Сковороди). The 6 th International scientific conference «Dynamics of the development of world science» (February 19–21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 1324 p. с. 1227–1237.
   9. Санівський О. М., Циганок О. О. Зміст поняття «народний золотослів», його специфіка, структура, функції. The 7 th International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society» (March 4–6, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 1091. с. 968–978
   10. Санівський О. М., Циганок О. О. Вивчення трагікомедії «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого у процесі підготовки до ЗНО з української літератури. Українська мова і література в школі. 2020. № 5 (152). С. 27–32.
   11. Санівський О. М., Циганок О. О., Осіпчук Г. В.. Вивчення творчої спадщини Г. Сковороди в ЗЗСО крізь призму національного характеру українця. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових і навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 4. С. 216–225.
   12. Санівський О. М. Концепт «Україна – нація, держава» у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Освіта дорослих – регіональний розвиток : досвід, виклики, стратегії : збірник матеріалів Форуму до Міжнародного [колектив авторів]. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. 142 с. С. 117 119.
   13. Санівський О. М. Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як складова неперервної освіти. Неперервна педагогічна освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2018 року / гол. ред. Муковіз О. П. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 82 с. С. 64–66.
   14. Санівський О. М. Трансформація ідей В. Сухомлинського у контексті нової української школи. Особистість сучасного вчителя в новій українській школі. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19–20 квітня 2018 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.), Побірченко О. М. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. 190 с. С. 121–123.
   15. Санівський О. М., Циганок О. О. Традиції трудового виховання у творчості М. Стельмаха. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September, 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, рр. 125–128.
   16. Санівський О. М., Циганок О. О. Патріотичне виховання майбутніх студентів-філологів (з досвіду роботи УДПУ імені Павла Тичини). The 8 th International scientific and practical «Perspectives of world science and education» (April 22–24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 980 p. C. 945–950.
   17. Санівський О. М., Циганок О. О. Антеїзм – домінанта педагогічної спадщини В. Сухомлинського і провідна риса української ментальності. Освіта і наука у мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27–28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2020. 400 с. С. 189–191.
   18. Санівський О. М. Виховання любові до землі у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Сучасний рух науки : тези доп. Х міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2–3 квітня 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 2. 781 с. (Modern Movement of Science : abstracts of the 10th International Scientific and Practical Internet Conference, April 2–3, 2020. Dnipro, 2020. P. 2. 781 p.). С. 379–383.
   Дата останньої зміни: 20 Грудня, 2023