Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Шиманська Вікторія Олегівна

   Шиманська Вікторія Олегівна

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Учене звання: доцент

   Посада: доцент кафедри

    2011 – доцент кафедри української мови (атестат доцента 12ДЦ № 027684 від 14 квітня  2011 р.).

   2007 – кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 – українська мова; тема кандидатської дисертації: «Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний та стилістичний аспекти)» (диплом ДК № 040815 від 10 травня 2007 р.).

    Освіта:

   2002–2005 – аспірантура Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   1995–2000 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та народознавство»; кваліфікація вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та народознавства (диплом з відзнакою ЕР №13636161 від 30 червня 2000 р.).

   Викладає навчальні дисципліни фахової підготовки: «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)», «Вступ до мовознавства», «Функціональна стилістика».

    Сфера наукових інтересів: синтаксична система української мови, ономастика, лінгвостилістика тексту.

   Є автором наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць, довідкових видань і монографії.

   Керівник студентської проблемної групи «Актуальні питання синтаксису».

   Підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Куян Д., диплом І ступеня, 2020 р.).

    Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:

   2022 – Білостоцький університет (Польща), Факультет Наук про Освіту, стажування за програмою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» (180 годин / 6 кредитів ЕСТS) – сертифікат № 52 від 16.09.2022 р.

   2018 – Хмельницький національний університет, кафедра української мови (довідка № 43 від 11 червня 2018 р.).

   Нагороди: Почесна грамота Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2011 р.); Подяка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2020 р.).

   Статті у журналах з імпакт-фактором, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science:

   Linguistic aspects of language consciousness in synchrony and diachrony /  Kots’, T. A., Shymanska, V. O., Podlevska, N. V., Dyiak, O.V. Journal of Language and Linguistic Studies. 2022. 18(2), рр. 836–844.

   Intertextuality as an Integral Component of Modern Ukrainian Discourse (on the Example of Literary and Journalistic Styles) / Torchynska Nataliia, Shymanska Viktoriia, Gontsa Iryna, Dudenko Olena. Postmodern Openings. 2021. Volume 12, Issue 4, рр. 255–271.

    Публікації в наукових виданнях:

   Особливості вербалізації окремого густативного компонента в художньому тексті. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія”. Острог, 2022. Вип. 13 (81). С. 341–346.

   Семантико-стилістичний статус брендонімів / Шиманська В., Коломієць І. Філологічний часопис : науковий журнал. С. Шуляк (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 2 (18). С. 101–108.

   Вербалізація концептуальної парадигми Життя / смерть в українських народних баладах / Молодичук О. А., Шиманська В. О. Філологічний часопис : науковий журнал / гол. ред. О. Ю. Зелінська. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 2 (14). С. 54–60.

   Довідкові видання і монографії:

   Короткий словник лінгвістичних термінів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 110 с.

   Людина як автор і джерело брендоніма. Людина в мові і тексті : колективна монографія / Жила Т. І., Зелінська О. Ю., Тищенко Т. М. [та ін.] ; за заг. ред. проф. О. Ю. Зелінської. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. С. 143–164.

   Посібники, методичні вказівки:

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис : навч.-метод. посібник; уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська. Умань : Візаві, 2021.  352 с.

   Стилістика української мови (практичний модуль) : навч.-метод. посіб. для студентів-філологів ЗВО (скорочений курс); уклад. : І. І. Коломієць, В. О. Шиманська. Умань : Візаві, 2021. 145 с.

   Методичні вказівки до виконання, захисту та оцінювання курсової роботи з української мови або методики її навчання / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; Уклад.: Зоя Іванівна Комарова, Вікторія Олегівна Шиманська. Умань: Візаві, 2021. 46 с.

   Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний комплекс для магістрантів факультету української філології. Умань: Візаві. 2020. 115 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис: навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська. Умань:  ВПЦ «Візаві», 2020. 292 с.

   Стилістика української мови (практичний модуль): навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти (скорочений курс)/ укладачі І. І. Коломієць, В. О. Шиманська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 130 с.

   Вступ до мовознавства: навчально-методичний комплекс для студентів факультету української філології.  Умань: «Візаві», 2019. 149 с.

   Функціональна стилістика: навчально-методичний комплекс для студентів факультету іноземних мов. Умань: «Візаві», 2019. 218 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис : навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» Вид-ня друге, переробл. і допов. / уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська. Умань:  ВПЦ «Візаві», 2019. 210 с.

   Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис : навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» / уклад. В. В. Розгон, В. О. Шиманська.  Умань:  ВПЦ «Візаві», 2018. 185 с.

   Науково-популярні публікації:

   Зворотні дієслова сучасної української літературної мови / Куян Д. М., Шиманська В. О. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури: збірник наукових ті навчально-методичних матеріалів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 4.

   Шляхи формування навичок диференціації полісемії та омонімії у ході підготовки вчителя-словесника. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнародної інтернет-конференції, 22 жовтня 2020 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. Умань : Візаві, 2020. С. 142–144.

   Основні поради вчителю-словеснику для кращого засвоєння і відтворення учнями знань із фразеології у ході підготовки до ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 3. С. 113–116.

    

   Дата останньої зміни: 20 Жовтня, 2022