Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Яценко  Лариса Миколаївна 

   Задояна  Лариса Миколаївна 

   Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

   Посада: доцент кафедри

   Освіта:

   У 2004 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства (Диплом ЕР № 25501139). З 2004 по 2005 рік навчалася у магістратурі та отримала диплом магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури (Диплом ЕР № 28033717). З 2018 по 2020 роки навчалася у магістратурі та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, професійна кваліфікація Філолог. Перекладач англійської мови (Диплом М20№ 086924). З 2022 по 2023 рік навчалася у магістратурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за освітньою програмою «Медіакомунікації» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, галузь знань «Журналістика», спеціальність «Журналістика», професійна кваліфікація Фахівець із медіакомунікацій (Диплом  М23№071488).

   Кандидат філологічних наук з червня 2014 року. Дисертацію захищено «24» квітня 2014 року на спеціалізованій вченій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, отримано диплом ДК № 022247.

   20 грудня 2023 року присвоєно вчене звання доцента, отримано атестат доцента АД № 014500.

   Навчальні дисципліни:

   Основні навчальні курси, викладання яких забезпечує Л. М. Задояна: «Українська мова за професійним спрямуванням» (90 год., з них: 20 год. – лекції, 40 год. – практичні заняття); «Українська мова за професійним спрямуванням» (90 год., з них: 20 год. – лекції; 24 год. – практичні заняття); «Українська мова за професійним спрямуванням» (90 год., з них: 10 год. – лекції, 34 год. – практичні заняття), «Основи видавничої справи» (120 год., з них 30 год. – лекції, 30 год. – практичні заняття); «Іміджологія» (120 год., з них – 30 год. лекції, 30 год – практичні заняття); «Еристика» (120 год., з них 4 год. – лекції, 6 год. – практичні заняття); «Іміджологія» (120 год., з них – 22 год. лекції, 22 год – практичні заняття).

   Видавнича діяльність:

   Навчально-методичні посібники:

    Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ.

   1. ф-ту інженерно-педагогічної освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Л. М. Задояна. Умань : Візаві, 2021. 143 с.
   2. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ.
    ф-ту інженерно-педагогічної освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Л. М. Задояна. Умань : Візаві, 2022. 120 с.
   3. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.:
    С. А. Шуляк, Л. М. Задояна. Умань : Візаві, 2023. 202 с.

    Публікація у виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science:

    Tsymbal N. A., Zadoiana L. M., Kovalyk M. O., Savchuk N. M., Sichkar S. A. Web quest method in online teaching Ukrainian as a foreign language in higher educational institutions Journal for Educators, Teachers and Trainers. 2022.

   1. Vol. 13 (1). P. 288–300. URL:

   https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/681

   https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777347900001

    Фахові видання:

    Задояна Л. М. Політкоректність як комунікативна категорія професійного спілкування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика.
   Т. 34 (73), №3. Одеса : Гельветика. 2023. С. 19–23. URL:
   https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/4.pdf

   Шуляк С. А., Задояна Л. М. Забезпечення якості вищої освіти в умовах європейської інтеграції. Вісник науки та освіти. Серія: Філологія. 2023.
   № 10(16). С. 1004–1010. URL:

   https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-1004-1010

   Задояна Л. Фразеологічний потенціал українського медійного дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного пед. ун-ту імені Івана Франка / [ред.-упоряд.: М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич : Гельветика. 2023. Вип. 67. Т. 1. С. 247–252. URL:

   http://www.aphn-journal.in.ua/archive/67_2023/part_1/34.pdf

   Закордонні статті:

    TYSHCHENKO O. V., TSYMBAL N. A., SAVCHUK N. M., ZADOIANA L. M. Lexical nomination an illegitimate child in the slavicethnolocultural and dialect spase. ScientificVector of the Balkans. 2021.Vol. 5. №1(11). P. 45–55. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35688/1/H_Vaskivska_Palamar_S_Golota_VDITOFT_2021.pdf

   1. Zadoiana L. Two-component terms-phrases in the ukrainian terminology
    of sugar production. Pedagogy and Education Management
    Rewiew
    . 2023. (3). Р. 77–81. URL:
    https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/133/125
   2. Zadoyana L. Problems of the prose works of the collection of Stepan Pavlenk “Everyness is so short”. Veda a perspektivy. 2023. № 10 (29). Р. 54–62. URL:
    http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/6838/6878

    Закордонні тези доповідей:

    Shuliak S. A., Zadoiana L. M. Ukrainian media linguistic studies. International scientific conference « The interaction of journalism, advertising and PRin the modern media space» : conference proceeding, October 12–13, 2022. Częstochowa, Republic of Poland «Baltija Publishing», 2022. P. 50–52. URL:

   1. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-12

   Студентські тези доповідей:

    А. Ю. Язвенко (наук. кер.: канд. філол. наук, доц. Л. М. Задояна) Інтерпретація до сучасності жіночих образів новели Ольги Кобилянської «VALSE MELANCOLIQUE. Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студентської наукової інтернет-конференції, присвяченої 245-річчю з дня народження Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (22 листопада 2023р., м. Харків) / за заг. ред. канд. філол. наук, доц. А. Г. Козлової. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. С. 104-107. URL:

   https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/cbbed2f0-5751-4f68-ae2c-4ba849256eb0/content

    Підвищення кваліфікації:

   Міжнародне наукове стажування  «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» організоване фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна), 22 квітня-28 травня 2023 р., (180 год. (6 кредитів ECTS), certificate SZFL-002714, 2023.

    

   Володіння іноземною мовою на Рівні UPPER-INTERMEDIATE 2 (B2) підтверджує диплом магістра за спеціальністю «035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, професійна кваліфікація Філолог. Перекладач англійської мови (Диплом М20 № 086924).

    

    

    

    

    

    

    

   Дата останньої зміни: 8 Травня, 2024