Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Видавнича діяльність

   Монографії:

   1. Черевченко О. М. Лінгвістичні аспекти аналізу поетичного мовлення: неокласичні виміри/ О. М. Черевченко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 235 c. – (9,8 др. арк.).

    

   Навчальні посібники:

   1. Синтаксис сложного предложения: учебное методическое пособие / сост. И. В. Аникина. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 126 с. – (5,25 др. арк.).

   2. Методика преподавания русского языка: учебное пособие / сост. И. В. Аникина. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 197 с. – (8,2 др. арк.).

    

   Статті у міжнародних збірниках:

   1. Аникина И. В. Гиперонимические наименования земледельца в памятниках русской письменности XVI—XVII вв./ И. В. Аникина //IV Селищевские чтения: международный сборник научных трудов / отв. ред. проф. Т.М.Свиридова. – Елец: Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина, 2013. – С. 19 – 24.

    

   Статті у фаховому виданні:

   1. Осіпчук Г. В. Кореференти як виразники ідіостилю письменника / Г. В. Осіпчук // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. Праць / ред. кол. : В. І. Гончаров (відп. ред.) [та ін.]; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 5. –  С. 223 – 232. – (0,37 др. арк.).

   2. Риднева Л. Ю. Детерминологизация медицинской лексики в публицистической и художественной речи / Риднева Л. Ю // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / ред. кол. : В. І. Гончаров (відп. ред.) [та ін.]; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 6. –  С. 156 – 162. – (0,25 др. арк.).

    

   Статті:

   1. Черевченко В.В. Колискова пісня як специфічний акт комунікації / В. В. Черевченко / Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26 – 28 вересня 2012 р.) – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 662 – 664. – (0,13 др. арк.).

   2. Черевченко О. М. Концепти античності у поетичній мовотворчості українських неокласиків / О. М. Черевченко / Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26 – 28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012.– С. 664 – 667. – (0,13 др. арк.).

    

   Тези:

   1. Риднева Л.Ю. Метафоризация как средство детерминологизации в русском языке / Л. Ю. Риднева // Слов’янські мови: історія та сучасність: тези доповідей та повідомлень, виголошених на Міжнародній науковій конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, 18 – 19 жовтня 2012 року). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 35 – 36. – (0,1 др. арк.).

   2. Аникина И. В. Ономасиологический аспект номинации / И. А. Аникина / Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної Інтернет-конференції (24 – 25 квітня 2012 року). – Умань, 2012. – С. 6 – 9. – (0,1 др. арк.).

   3. Аникина И. В. Моделирование процесса номинации в различных направлениях современной теории языковой номинации / И. В. Аникина // виголошених на Міжнародній науковій конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» ( Умань, 18 – 19 жовтня 2012 року). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 5 – 6. – (0,1 др. арк.).

   4. Черевченко В. В. Національно-культурні компоненти як елементи мовної картини світу / В. В. Черевченко // Слов’янські мови: історія та сучасність: тези доповідей та повідомлень, виголошених на Міжнародній науковій конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, 18 – 19 жовтня 2012 року). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – (0,1 др. арк.).

   5. Осіпчук Г. В. Філософсько-логічний зміст теорій референції та кореферентності у лінгвістичних студіях / Г. В. Осіпчук // Слов’янські мови: історія та сучасність: тези доповідей та повідомлень, виголошених на Міжнародній науковій конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, 18 – 19 жовтня 2012 року). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 34 – 35. – (0,1 др. арк.).

   Дата останньої зміни: 19 Червня, 2013