uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк

«Проблеми українознавства в освітньому просторі України»

(рік заснування – 1999)

Керівник – Сивачук Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, керівник науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю».

 ФУФ УДПУ

Склад наукової школи

 

12.Кириченко В.Г., викл.Підготовка учителя-філолога до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів сільської школи на засадах українознавства.

№№

п.п.

П.І.П. Тема, над якою працює
1. Сивачук Н.П., к.п.н., проф. Проблеми українознавства в освітньому просторі України.
2. Гончарук В.А., к.п.н., доц. Методика викладання українознавства в сучасній школі.
3. Йовенко Л.І., к.п.н., доц. Особливості та проблеми національно-патріотичного виховання українців на сучасному етапі.
4. Терешко І.Г., к.п.н., доц. Формування ціннісних орієнтацій студентів-філологів у процесі фольклорно-етнографічної практики.
5. Денисюк О.Ю., викл. Виховання студентської молоді на традиціях мистецтва лірників і кобзарів.
6. Калабська В.С., к.п.н., доц. Фольклор як засіб патріотичного виховання.
7. Осіпенко Н.С., к.п.н., доц. Проблема методики викладання вишивкарства в сучасній школі.
8. Семенчук В.В., доц. Методика викладання фольклору в сучасній школі.
9. Санівський О.М., викл. Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського.
10. Циганок О.О., ст. викл. Підготовка майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі.

Завдання наукової школи:

 

 • наукове осмислення місії українознавства в освітньому просторі України відповідно запитів ХХІ ст.;
 • наукове обґрунтування процесу підготовки студентів до організації українознавчої роботи в школі;
 • проведення діагностичного дослідження питомої ваги українознавства у навчально-виховному процесі сучасної науки та його впливу на становлення національної самосвідомості учнів;
 • розробка дослідницьких (моніторингових) програм, наукових гіпотез, концепцій розвитку професіоналізму вчителів-українознавців, нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів, освітніх технологій, спрямованих на досягнення найвищого рівня професіоналізму, забезпечення професійно-особистісного росту учителів-українознавців;
 • осмислення і обґрунтування наукових підходів щодо аналізу українознавчих проблем педагогічної думки в класичній парадигмі ХІХ століття;
 • аналіз педагогічного досвіду вчителів-українознавців, вивчення динаміки їх професійно-особистісного росту;
 • аналіз досягнень і прорахунків у введенні українознавства в навчальні плани шкіл кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.;
 • обґрунтування перспектив розвитку українознавства в освітньому просторі України;
 • підготовка дисертаційних досліджень з проблем українознавства в освітньому просторі України;
 • обговорення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів, здобувачів;
 • підготовка відгуків на автореферати дисертаційних досліджень;
 • рецензування навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з українознавства;
 • вивчення, узагальнення та пропагування передового науково-педагогічного досвіду викладання українознавства в освітніх установах;
 • підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з проблем українознавства в освітньому просторі України;
 • інтеграція теоретичних доробків наукової школи в навчальний процес сучасної школи;
 • постійне залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді;
 • збереження традицій і цінностей наукової школи.

ФУФ УДПУ

Наукові напрями досліджень наукової школи:

 

 1. Проблеми підготовки студентів-філологів до народознавчої роботи в школі.
 2. Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі.
 3. Проблеми підготовки студентів-філологів до родинного виховання на засадах народної педагогіки українців.
 4. Проблеми національного виховання в елітарних українських родинах 2 половини ХІХ – початку ХХ століття.
 5. Проблеми формування патріотизму молодших школярів засобами українського фольклору (2 половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.).
 6. Проблеми збереження фольклорної пам’яті регіону.
 7. Проблеми родинних цінностей, родинного виховання в етнопедагогічній традиції історичної Уманщини.
 8. Проблеми підготовки студентів до пошуково-експедиційної роботи з українознавства.
 9. Проблеми підготовки студентів до організації дозвіллєвої діяльності школярів сільської школи на засадах українознавства.
 10. Виховання естетичних смаків майбутніх філологів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва у процесі позааудиторної роботи.
 11. Проблеми методики викладання українознавства в школі.
 12. Проблеми методики викладання фольклору в школі.
 13. Проблеми дослідження народної культури історичної Уманщини вченими ХІХ–ХХ ст. (І. Прісовський, Хр. Ящуржинський, В. Ящуржинський, В. Доманицький, О. Діденко, М. Мицик, В. Ілляшевич, П. Чубинський, М. Брижко).

Основні досягнення наукової школи:

 • Захищено 6 дисертаційних досліджень під керівництвом проф. Сивачук Н.П.:

«Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньої школи» (Денисенко В.А.), «Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки» (Ярошинська О.О.), «Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання» (Йовенко Л.І.), «Національне виховання в родинах української еліти (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (Хлистун І.Г.), «Формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи» (Дудник Н.В.), «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору ІІ половини ХІХ – І чверті ХХ ст.» (Калабська В.С.).

 • Досліджено історію впровадження українознавства в освіту в 20–30-х роках ХХ століття.
 • Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель підготовки майбутніх учителів-філологів до експедиційної роботи з учнями.
 • Укладено науковий архів фольклорно-етнографічного матеріалу історичної Уманщини.
 • Створено аудіо- та відеотеку регіонального фольклорного матеріалу.
 • Зібрано колекцію старовинних предметів культури та побуту історичної Уманщини.

За період існування наукової школи опубліковано 3 монографії, 5 підручників, 98 навчальних посібників; отримано 1 авторське свідоцтво; проведено 8 міжнародних та 10 всеукраїнських конференцій, 75 семінарів.

 ФУФ УДПУ

Члени наукової школи працюють над держбюджетною темою «Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників на засадах українознавства» (державний реєстраційний номер 0114U000498 супровідний лист № 61/01 від 16 січня 2014 року).

Керівник – кандидат педагогічних наук, професор Сивачук Наталія Петрівна.

Термін виконання держбюджетної теми – з січня 2014 р. по грудень 2016 р.

 

Результати своїх наукових досліджень члени наукової школи представляють у журналі «Гумань» (наукове, громадсько-політичне, культурно-мистецьке, філологічне, релігійно-філософське, педагогічне видання; реєстраційний номер КВ № 19780 – 9580Р від 22.03.2013 р.) та у виданні «Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю».

Попередній захист дисертаційних досліджень під керівництвом проф. Сивачук Н. П. пройшли: Циганок О.О., Кириченко В.Г., Яремчук В.В.

Працюють над написанням дисертаційних досліджень (керівник – проф. Сивачук Н. П.): Санівський О. М., Семенчук В. В., Денисюк О. О.

01.02.2016

uk Українська
X