Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Українознавство

   Спеціальність 8.18010007 Українознавство

   • Кваліфікація, що присвоюється

   Магістр українознавства. Викладач українознавства

   • Рівень кваліфікації: Магістр
   • Спеціальні вимоги до зарахування:

   немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

   • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):

   немає

   • Профіль програми

   Магістр українознавства підготовлений для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-керівної діяльності в системі освіти відповідно до одержаної спеціальності. Магістр призначений для роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV  рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових і методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських організаціях. Державні установи і організації забезпечують необхідні умови для використання викладачів дисциплін українознавчого циклу у повній відповідності до одержаної ними кваліфікації і спеціальності. Фахівець з українознавства здатен забезпечити: різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості студента; озброєння студентів системою спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи професійної освіти та її ролі у пізнанні навколишньої дійсності.  Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Українознавство» в університеті є спрямованість на формування у студентів високої моралі, культури, інтелігентності, професійної компетентності, творчого педагогічного мислення, здатності вести науково-дослідну роботу з проблем професійної освіти. Загальний обсяг навчальної програми – 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 9 кр., природничо-математичної підготовки – 4,25 кр., професійної та практичної підготовки – 46,75 кр.

   • Ключові результати навчання

   Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань. Магістр українознавства повинен:  

   знати:

   • зміст і організацію освіти у професійній школі, програми і підручники, питання формування і керівництва різними групами студентів, вимоги до техніки безпеки, організації навчального процесу;
   • сучасні форми, методи і прийоми навчання та їх дидактичні можливості; основні напрямки і перспективи оновлення і розвитку національної освіти і педагогічної науки; способи збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення пошукової, дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;
   • основи фундаментальних дисциплін;
   • основи дисциплін психолого-педагогічного циклу (педагогіка, психологія);
   • загальноінженерні дисципліни (інформатику, економіку підприємств, тощо);
   • спеціальні дисципліни з фаху, а саме історію та теорію українознавства, фольклористику, теорію і практику українознавчих досліджень, методику викладання українознавства у вищій школі тощо;
   • історію свого народу, основи вітчизняної культури і мистецтва, мати потребу у постійному збагаченні та удосконаленні;
   • історію та сучасні пошуки філософської думки, основи політології, економіки та інших гуманітарних дисциплін, зокрема іноземну мову, правознавство тощо.

    уміти:

   • застосовувати набуті знання у сфері професійної педагогіки, психології та методики професійного навчання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних особливостей студентів, соціально-психологічної специфіки студентських груп та конкретних педагогічних ситуацій;
   • аналізувати соціально-економічні явища та процеси суспільства з позиції моральних принципів та загальнолюдських ідеалів;
   • логічно мислити та відстоювати свої погляди і переконання;
   • володіти розвинутими організаційними здібностями та виховними уміннями;
   • вільно володіти державною мовою, грамотно усно та письмово висловлюва­ти свої думки;
   • організовувати навчально-виховну роботу, визначати ступінь і глибину засвоєння студентами програмового матеріалу, прищеплювати їм елементарні навички самостійного поповнення знань;
   • користуватись різноманітними методами і формами навчання, сучасними навчальними технологіями, прогресивними прийомами керівництва навчальною, трудовою і художньо-творчою діяльністю студентів;
   • використовувати навчально-лабораторне обладнання, ТЗН і сучасну комп’ютерну техніку;
   • виявляти індивідуальні особливості студентської молоді, проводити з ними індивідуальну роботу, розвивати їх здібності, впливати на формування людяних відносин у суспільстві, закладати основи гуманного світовідношення;
   • аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою фахову кваліфікацію, застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації, орієнтуватись у спеціальній літературі та періодиці за профілем, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність,
   • застосовувати на практиці знання наукової організації і охорони праці;
   • використовувати досягнення сучасної фольклористики, українознавства та етнології для здійснення аналізу стану попередньої наукової літератури з фаху; використовувати новітні досягнення філологічної науки у власних наукових дослідженнях;
   • самостійно добирати, аналізувати і рецензувати спеціальну літературу;
   • самостійно проводити наукову роботу і оформляти її результати, відбирати матеріал для наукової роботи, застосовувати адекватні методи і прийоми його аналізу;
   • уміти визначати те чи інше літературне явище в історичному і стильовому аспектах;
   • уміти аналізувати тексти/дискурси, оформлювати науковий дискурс;
   • будувати ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему, володіти полемічним мистецтвом, культурою конструктивного діалогу та полілогу, володіти етикою оратора; виявляти риси національної специфіки виступів та риторичних текстів із скарбниці українського мистецтва;
   • аналізувати тенденції розвитку європейської наукової думки;
   • аналізувати історію створення і формування українознавства, етапи становлення,тенденції його розвитку;
   • планувати свою творчу діяльність;
   • володіти навичками написання наукових, літературно-критичних, публіцистичних праць, створення епічних, ліричних, драматичних жанрів.
   • Професійні профілі випускників з прикладами

   Об’єктами діяльності магістра зі спеціальності «Українознавство» є навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації, науково-дослідні  інститути, центри, лабораторії, освітні установи різних типів, органи управління освітою

   • Професійний профіль – викладач українознавства

   Фахівець у галузі вищої освіти здатний займати посади, передбачені типовими номенклатурами посад для заміщення їх спеціалістами з вищою освітою в державних і громадських організаціях.

   • Доступ до подальшого навчання

   Магістр за спеціальністю «Українознавство» може продовжити навчання в аспірантурі.

   • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

   Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

   • Вимоги до випуску

   Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, успішний захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

   • Форма навчання

   Денна

   • Директор програми, або відповідна посадова особа

   Декан факультету української філології – Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор.

   Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності: 8.18010007 Українознавсто.

   Перелік дисциплін:

   ОНД Академічна риторика

   ОНД Ділова іноземна мова

   ОНД Методика викладання українознавства у вищій школі)

   ОНД Педагогіка вищої школи

   ОНД Психологія вищої школи

   ОНД Теорія і метод наук укр досл

   ОНД Філософія та соціологія освіти

   ОНД ЦЗ та ОПГ

   ДВС Лінгвофольклористика

   ДВС Народгий календар

   ДВС Семантика української вишивки

   ДВС Укр нар декор мист

   ДВС Фольклорний театр

   ДВФ Історія українознавства

   ДВФ Словянська міфологія

   ДВФ Укр дит фольклор

   ДВФ Фольклористика

   Дата останньої зміни: 2 Листопада, 2015