Дякую, ваше повідомлення відправлено!

Виникла помилка. Спробуйте ще раз!

Зв`язок з адміністратором


  Скринька довіри


   Факультет філології та журналістики

   Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

   Друк Друк

   Українська мова

   Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література

   • Кваліфікація, що присвоюється

   Філолог, викладач української мови і літератури

   • Рівень кваліфікації:

   Магістр (на основі базової або повної вищої освіти)

   • Спеціальні вимоги до зарахування:

   Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

   • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):

   немає

   Профіль програми

   Магістр філології підготовлений для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності у системі соціального навчання і виховання.

   Магістр призначений для роботи в навчальних закладах, навчально-виховних, наукових, методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських ор­ганізаціях.

   Державні установи і організації забезпечують необхідні умови для використання вчителів української мови і літератури у повній відповідності до одержаної ними кваліфікації і спеціальності.

   Фахівці здатні простежити динаміку громадських настроїв, інтересів, потреб, соціальних і особистісних  пріоритетів населення; встановити специфіку і тенденції розвитку громадської думки представників регіону, або специфічної групи населення  у порівнянні з позицією населення України в цілому; визначити реальний стан соціального самопочуття громадян, рівень їхньої готовності до участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу суспільних процесів.

   Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Українська мова і література» в університеті є спрямованість на формування наукового світогляду, уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність та використовувати надбані знання у практичній фаховій діяльності, оволодівати мовами та суміжними спеціальностями.

   Загальний обсяг навчальної програми 60 кредитів ЄКТС, в тому числі цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 10 кр., природничо-математичної підготовки – 6,5 кр., професійної та практичної підготовки – 35 кр.

   • Ключові результати навчання

   Магістр філології, викладач української мови і літератури повинен:

   знати:

   – основи загальнотеоретичних та професійних дисциплін в обсязі, необхідному для проведення науково-дослідної роботи;

   – дисципліни психолого-педагогічного циклу в їх спрямуванні на вищу школу (наприклад, педагогіка вищої школи);

   – найновіші дослідження з проблем дидактики і методики навчання та виховання та прийомів навчання у ВНЗ та в роботі з обдарованими дітьми;

   – основи наукової та управлінської діяльності;

   – основні напрями розвитку освіти, систематизації, опрацювання, аналізу, узагальнення та використання інформації;

   – основи методичної роботи зі спеціальності, виготовлення інформаційних та науково-методичних матеріалів;

   – прогресивні технології навчання та активні методи навчання;

   – досвід реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;

   – психологію спілкування з учнями і дорослими;

   – об’єкт, предмет, місце і зв’язки лінгвістики з іншими галузями науки і практики;

   – категорії мовознавства і літературознавства; закономірності, історію, сучасний стан і основні напрямки подальшого розвитку української лінгвістики та літературознавства;

   – основні поняття, факти і методи української філології, у тому числі лінгвістичного аналізу, включаючи основи граматики, фонетики, основи лексикології, стилістики,  історії української мови;

   –  науковий апарат сучасної лінгвістики і літературознавства; поняття, ідеї та методи сучасних інформаційних технологій.

   уміти:

   – творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв’язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань із урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій;

   – вести результативну навчально-виховну роботу, оперативно визначати ступінь і глибину засвоєння студентами, учнями програмного матеріалу, прищеплювати їм навички самостійного поповнення знань і проведення експериментів з метою виявлення їх природних здібностей;

   – застосовувати різноманітні форми і методи навчання, володіти сучасними технологіями навчання та прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною та іншими видами діяльності студентів, учнів;

   – сприяти формуванню в студентів, учнів уявлень про сучасну мовознавчу науку, розвивати в них інтерес до вивчення української мови та літератури та суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття зі студентами, учнями за ускладненими програмами;

   – самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх  результати в практику, володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, володіти сучасними науковими технологіями обробки інформації;

   – вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, враховуючи позитивний досвід минулого і зарубіжних країн;

   – володіти основами професійної риторики;

   – продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі;

   – раціонально використовувати сучасне навчальне обладнання, технічні засоби навчання та обчислювальну техніку.

   – застосовувати набуті знання і навички для вирішення завдань лінгвістичних і літературознавчих досліджень;

   – володіти прийомами і методами мовознавства та літературознавства;

   – використовувати засвоєний науковий апарат у дослідженнях у сфері сучасної української мови та української літератури.

   • Професійні профілі випускників з прикладами

   Об’єктами діяльності магістра за спеціальністю «Українська мова і література» є здійснення навчально-виховної, методичної та організаційної діяльності в навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації, навчально-виховних, наукових, методичних, державних установах, на підприємствах, у громадських ор­ганізаціях.

   • Професійний профіль – викладач української мови і літератури

   Фахівець у галузі вищої освіти здатний займати посади, передбачені типовими номенклатурами посад для заміщення їх спеціалістами з вищою освітою в державних і громадських організаціях.

   • Доступ до подальшого навчання

   Магістр за спеціальністю «Українська мова і література» може продовжити навчання в аспірантурі.

   • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

   Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

   • Вимоги до випуску

   Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, успішний захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

   • Форма навчання

   Денна

   • Директор програми, або відповідна посадова особа

   Декан факультету української філології – Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор.

   Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності: 8.02030301 Українська мова і література.

    Перелік дисциплін:

   ОНД Академічна риторика

   ОНД Ділова іноземна мова

   ОНД Метод викл укр літ у ВНЗ

   ОНД Методика виклад. укр мови у ВНЗ

   ОНД Педагогіка вищої школи

   ОНД Психологія вищої школи

   ОНД Філософія та соціологія освіти

   ОНД ЦЗ та ОПГ

   ДВС Історія українського мовознавства

   ДВС Літературна критика

   ДВС Методологія сучасних лінгвістичних досліджень

   ДВС Основи функціональної лінгвістики

   ДВФ Сучасний літ процес

   ДВФ Технології навчання в галузі

   ДВФ Укр-слов мовні паралелі

   ДВФ Філос та методол літ досл

   Норми української літературної мови

    

   Дата останньої зміни: 2 Листопада, 2015