uk Українська

Факультет української філології

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Друк Друк
Поділитися новиною

Інформаційний лист

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 19 травня 2016 року взяти участь

У Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»

Напрями роботи конференції:

  1. Розвиток національно-мовної особистості: ретроспективний огляд і сучасний стан.
  2. Компетентнісний підхід до мовно-літературної освіти.
  3. Пріоритетні напрями сучасної лінгвістики.
  4. Культуромовні особливості фонетичного, лексичного, граматичного рівнів української мови.
  5. Традиції та інноватика вітчизняної і зарубіжної лінгводидактики.

Оргкомітет конференції планує надрукувати збірник тез доповідей. Термін подання тез – до 10 травня 2016 року.

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг – 2-4 сторінки, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word. Сторінки не нумеруються. У текстовому варіанті тез необхідно зазначити такі елементи: Прізвище та ім’я автора(ів). Посада, вчене звання, місце роботи. УДК. Назва тез. Література друкується в кінці статті за абеткою. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. Дотримуйтеся встановлених вимог  міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і Бюлетеня ВАК України. – № 3. – 2008 щодо оформлення літературних джерел. Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції (Шевченко_Тези.doc.). За бажанням учасника конференції наукова стаття може бути опублікована у збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Контактні телефони:

(04744) 3-05-88 факультет української філології

(098) 875-40-50 Мамчур Лідія Іванівна

(068) 794-85-73 Кучеренко Ірина Анатоліївна.

Оргкомітет

13.04.2016

uk Українська
X